ralc.co.il

true

יום בחירה לעובדים ביום הבחירות לרשויות המקומיות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  24.10.2018

יום בחירה לעובדים ביום הבחירות לרשויות המקומיות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 30.10.2018 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות בישראל. לראשונה, חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965 וחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד - 1994, קובעים כי יום הבחירות ייחשב כיום שבתון בתחומן של הרשויות והמועצות שהבחירות נערכות בהן, זאת בדומה לנהוג ביום הבחירות לכנסת.

עובדים הרשומים ב פנקס הבוחרים   של רשות מקומית או מועצה אזורית אשר הבחירות נערכות בה, זכאים ליום השבתון, גם אם מקום עבודתם הוא ברשות או מועצה אשר לא חל בה יום השבתון.

אולם, יש לשים לב כי בהתאם להודעת שר הפנים מיום 30.8.2018 , יום השבתון לא יחול על מקומות העבודה המפורטים בה.

יום השבתון לא יחול, בין היתר, על עובדי התחבורה הציבורית, חניונים, תחנות דלק, השירותים הציבוריים, בתי החולים, מסעדות, בתי קפה, מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות, שירותי תקשורת, מים וחשמל, וכן שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

המשמעות היא, כי עובד רשאי לא לעבוד ביום השבתון, למעט העובדים במקומות עבודה המוגדרים בהודעת שר הפנים, אשר ניתן לחייבם להתייצב לעבודה.

עובד הזכאי ליום השבתון, רשאי לבחור לא לעבוד ביום הבחירות, ויהיה זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר עבור יום זה, ללא ניכוי יום חופש ממכסת הימים אשר לרשותו. זאת, בתנאי שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים (כולל ימי מנוחה שבועיים) טרם יום הבחירות.

החוק אינו מבחין בין עובד המשתכר על בסיס שעתי לבין יומי או חודשי. כמו כן, החוק אינו קובע חובה על העובד להצביע בפועל על מנת להיות זכאי ליום השבתון. זאת, בדומה לנוהג ביום הבחירות לכנסת.

בהתאם להנחיה מטעם משרד העבודה והרווחה , עובד אשר עבד ביום הבחירות, יקבל שכר בשיעור 200%. לחילופין, אין מניעה שהעובד יגיע לעבודה ויקבל שכר רגיל, בתוספת שעות חופשה תמורת שעות עבודתו בפועל ביום זה.

 

 ו"ע 13776-10-16

קיבוץ מעלה גלבוע, קבוצת בני עקיבא להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין - טבריה

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5139-יום-בחירה-לעובדים-ביום-הבחירות-לרשויות-המקומיות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú