ralc.co.il

true

רכישה עצמית של מניות – כעסקה של בעלי המניות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  29.10.2018

רכישה עצמית של מניות – כעסקה של בעלי המניות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

בהתאם לחוק החברות, יכולה חברה לרכוש את המניות שמחזיק בעל מניותיה, באופן ישיר מתוך ההון העצמי שלה, בדרך ובתנאים הקבועים בחוק. אלא, שרכישה כזו ממומנת מהרווחים הצבורים של החברה, אשר בגינו היא שילמה מס חברות בלבד, בעוד שפעמים רבות, כך לגישת רשות המיסים, מדובר בעצם בעסקה בין בעלי המניות של החברה אשר נועדה לדילול או מכירה פנימית ביניהם ולכן אין לה מטרה מסחרית מבחינת החברה.

החלטת מיסוי 0699/18 אשר פורסמה ביום 3.10.2018, עוסקת באופן חישוב המס במסגרת עסקת רכישת מניות עצמית על ידי חברה.

מדובר בחברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת בתחום מחשוב ואבטחת מידע, אשר מלוא הון המניות שלה מוחזק על ידי חמש חברות :

1.       חברה זרה – המחזיקה למעלה מ-50% מהון מניות החברה .

2.       חברה משפחתית, תושבת ישראל (להלן: "החברה המשפחתית") – המחזיקה פחות מ-10% מהון מניות החברה .

3.       חברות א', ב' ו-ג' תושבות ישראל – המחזיקות יחדיו כ-40% מהון מניות החברה .

הון המניות של החברה הזרה מוחזק, בין היתר, ע"י בת הזוג של בעל המניות בחברה א ' .

בשנת 2018 הוחלט כי החברה תרכוש את חלקם של החברה הזרה והחברה המשפחתית ) להלן: "רכישה עצמית" ו- "בעלי המניות המוכרים", בהתאמה) תמורת סכום מסוים ) להלן: "סכום הרכישה") וכי חברות א', ב' ו-ג' (להלן: "בעלי המניות הנותרים") יישארו בעלי המניות היחידים בחברה .

החברה ביקשה לקבוע את אופן סיווג עסקת הרכישה העצמית של מניות החברה בידי בעלי המניות הנותרים .

בהחלטת המיסוי נקבע כי מאחר ובעלי המניות המוכרים הם אלה אשר יזמו והכתיבו את אופן ביצוע העסקה כאמור , ומאחר ובני הזוג ביצעו מכירה חלקית של מניות החברה הנמצאות ברשותם במסגרת עסקת הרכישה העצמית של המניות, יש לסווג את העסקה כעסקה המורכבת משני שלבים.

בהתאם לגישה הראשונה המופיעה בסעיף 3.2.2.1 לחוזר מ"ה 2/2018 ולא לפי הגישה השנייה בו, באופן הבא :

1.       בשלב הראשון – חלוקת דיבידנד בגובה סכום הרכישה לכלל בעלי המניות בחברה , לפי חלקם טרם הרכישה העצמית של מניות החברה .

2.       בשלב השני – בעלי המניות הנותרים רוכשים מבעלי המניות המוכרים את מניות החברה שבידיהם, בסכום הדיבידנד ברוטו שהתקבל אצלם .

3.       במידה והחברה היא זו שתישא בנטל המס עבור בעלי המניות, יש לגלם את הדיבידנד ברוטו (להלן: "הדיבידנד המגולם") ויראו את הדיבידנד המגולם כסכום שחולק מהחברה לבעלי המניות בשלב הראשון.

4.       סכום הדיבידנד ברוטו שחויב כהכנסה אצל בעלי המניות הנותרים יצטרף למחיר המקורי של מניות החברה הנמצאות ברשותם. המחיר המקורי יותר בעת מכירת המניות המוחזקות על ידם באופן יחסי. יובהר, לעניין חישוב סכום אינפלציוני , כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, או רווחים ראויים לחלוקה, כהגדרתם בסעיף 94ב לפקודה, יש לראות כאילו נרכשה "שכבה" חדשה של מניות במועד הרכישה העצמית .

5.       בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה יש להפחית את סכום הרכישות העצמיות שנעשו בתקופת החישוב, בדומה לדיבידנד .

6.       עסקת הרכישה העצמית של מניות החברה אינה מהווה אירוע מס בידי החברה.

 

כך, למרות שמדובר בעסקת רכישה עצמית לכאורה, לעניין דיני המס, יראו את העסקה כמכר ישיר בין בעלי המניות, תוך שימוש הרוכש בכספי החברה, לאחר תשלום מס הדיבידנד בגינם.

עם זאת, נראה לנו, כי במקרים בהם יוכח, כי לרכישה עצמית של המניות יש טעם מסחרי ממשי מבחינת החברה, ניתן יהיה לראותה בעסקה של החברה לצורכי מס, ולא של בעלי מניותיה.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5141-רכישה-עצמית-של-מניות-כעסקה-של-בעלי-המניות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú