ralc.co.il

true

חוזר שנתי - הערכות לסוף שנת 2018 ותחילת 2019

שטרק את שטרק, רואי חשבון

 |  17.12.2018

חוזר שנתי ללקוחות

הערכות לסוף שנת 2018 ותחילת שנת 2019

שטרק את שטרק, רואי חשבון


לצפייה בחוזר המקצועי המלא – לחץ כאן

 

תוכן עניינים

 

 

 

עמוד

פרק 1 – דגשים עיקריים והמלצות לסוף שנה כולל חידושים עיקריים בחקיקה

 

 

1.

הרחבת חובת הדיווח החלה על נישומים

4

 

2.

שיעורי מס

5

 

3.

התאגדות כחברה או כעצמאי

5

 

4.

נוהל גילוי מרצון

6

 

5.

הגדרת עסק קטן (מחזור עסקי עד 5 מיליון ש''ח)

6

 

6.

השלמת תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2018

7

 

7.

כניסה לתוקף של תקנות התשלומים לקופות גמל

7

 

8.

השלמת תשלום מס הכנסה לתושבי ישראל בגין הכנסות חוץ

7

 

9.

הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2018

8

 

10.

מע"מ מקוון - חובת דווח

8

 

11.

עיתוי קבלת נקודות זיכוי למסיימי תואר אקדמי

9

 

12.

נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימוד מקצועי

10

 

13.

נקודות זיכוי בגין ילדים למי שהתחתן עם אלמן או אלמנה

10

 

14.

הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6

10

 

15.

תרומות

11

 

16.

הפקדה לקרן השתלמות

12

 

17.

פנסיה חובה לעצמאיים

13

 

18.

העלאת שכר המינימום

13

 

19.

קבלת דמי שכירות בשל נכסים בארץ

14

 

20.

דמי שכירות בשל נכסים בחו"ל

15

 

21.

העלאת מס הרכישה למשקיעים

15

 

22.

החוק לצמצום השימוש במזומן

16

 

 

 

 

פרק 2 – פירוט הפעולות הנערכות בסוף השנה

 

 

1.

ספירת מלאי

18

 

2.

רשימת כלי רכב

18

 

3.

ספירת קופה

19

 

4.

אישור יתרות ליום 31 בדצמבר 2018

19

 

5.

רישום תקבולים

19

 

6.

הערכות להעסקת עובדים בשנת 2018

19

 

7.

הסכמי ניהול ופרוטוקולים

20

 

8.

הכרה בחובות אבודים

20

 

9.

שווי שימוש ברכב

21

 

 

 

 

פרק 3 – הוראות חוק כלליות

 

 

1.

תכנוני מס החייבים בדיווח

22

 

2.

דיווח על נקיטת עמדה הנוגדת את עמדת רשות המיסים

22

 

3.

דיווח בגין קבלת חוות דעת מסויימת

22

 

4.

החזקות והכנסות בגין נכסים בחו"ל

22

 

5.

נאמנויות

23

 

6.

טופס הצהרת תושבות

23

 

7.

שמירת מערכת החשבונות

23

 

8.

סופיות השומה במס הכנסה

23

 

9.

ניכוי מס במקור מנכסים ושירותים

24

 

10.

מסלול ירוק לצורך העברת כספים להשקעות בחו"ל

24

 

11.

 

קופה רושמת

25

 

 

 

 

פרק 4 – מס הכנסה – יחיד

 

 

1.

שיעורי המס על היחיד בשנת המס 2018

26

 

2.

הימורים, הגרלות ופרסים

26

 

3.

פטור מדיווח מקוון בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

27

 

 

 

 

פרק 5 – מס הכנסה – חברות

 

 

1.

הלוואה לעובדים או לבעלי שליטה - ריבית לפי סעיף 3(ט') לפקודת מס הכנסה

 

28

 

2.

הלוואה בין צדדים קשורים - עדכון סעיף 3(י') לפקודת מס הכנסה

29

 

3.

מתן סמכות לראות ברווחים של חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו

29

 

4.

יחוס הכנסות לבעל מניות מהותי בחברת מעטים (חברת ארנק)

30

 

5.

חברת החזקות

30

 

6.

הוראת שעה לחלוקת דיבידנד בשיעור מס סופי של 25%

31

 

7.

חברות בית

31

 

8.

מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים

32

 

 

 

 

פרק 6 – המוסד לביטוח לאומי

 

 

1.

תקרת ההכנסה לביטוח לאומי ליחיד בשנת 2018

33

 

2.

שיעורי ביטוח לאומי בשנת 2018

33

 

3.

קצבאות ילדים

33

 

4.

מעסיקי עובדים במשק בית

34

 

5.

תגמולי מילואים

34

 

6.

7.

8.

דמי לידה

חופשת אבהות

חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של העובד ובן זוגו בעת מחלת ילד.

34
35
36

 

9.

הכנסות המופקות בחו"ל

36

 

 

 

 

פרק 7 – הוצאות לשנת 2018

 

 

1.

מתנות ללקוחות/ספקים/עובדים

37

 

2.

נסיעות לחו"ל

37

 

3.

ניכוי הוצאות רכב – שינויים בשיטת חישוב שווי שימוש ברכב

38

 

4.

הוצאות טלפון

39

 

5.

הוצאות ביגוד

40

 

6.

כיבודים במקום העסק

40

 

7.

הוצאות בגין "שירותי משרד"

40

 

8.

אירוח

40

 

9.

הוצאות למתן טובת הנאה שנתן לעובדיו ואשר לא ניתן ליחסה לעובד פלוני

41

 

10.

שיפוצים

41

 

 

 

 

פרק 8 – הפקדות סוציאליות

 

 

1.

הפקדת כספים לקופת גמל

42

 

2.

קרן השתלמות לשנת המס 2018

46

 

3.

4.

5.

6.

הוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

הפקדות לקופת גמל לפי תיקון 190

קצבה מזכה-פרישה לפי תיקון 190

קופת גמל להשקעה

47
47
48
48

 

7.

יתרות צבורות בקופה המרכזית לפיצויים

49

 

 

 

 

פרק 9 - מוסדות ציבור

 

 

 

דגשים למוסדות ציבור

51

 

 

 

 

נספחים

 

 

 

נספח 1 - התחייבות העובד – רישום תקבולים

54

 

 

נספח 2 - גיליון ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר 2018

55

 

 

נספח 3 - רשימת כלי רכב בעסק ליום 31 בדצמבר 2018

56

 

 

נספח 4 - דוח נסיעה לחו"ל 2018

57

 

 

נספח 5 - פרוט טלפונים ניידים בעסק בשנת 2018

58

 

 

 

 

 

 

לצפייה בחוזר המקצועי המלא – לחץ כאן

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5188-חוזר-שנתי-הערכות-לסוף-שנת-2018-ותחילת-2019.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú