ralc.co.il

true

הטיפים למלצרים הם שכר עבודה - לעניין ביטוח לאומי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  30.01.2019

הטיפים למלצרים הם שכר עבודה - לעניין ביטוח לאומי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

מסעדות אשר לא ינכו דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה במקור מטיפים שמלצרים או עובדי מסעדה אחרים מקבלים, כמו שיש לנכות מכל שכר של עובד שכיר אחר, צפויות לשומות חיוב במס הכנסה ולחיוב דמי ביטוח לאומי ולסנקציות קשות אחרות.

ביום 18.1.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות חדשות לגבי חיוב בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בהקשר לטיפים של המלצרים במסעדות, בחוזר מעסיקים 1478 אשר הנושא שלו הוא: "הכנסות מתשר בענף המסעדנות" בתחולה מיום 1.1.2019 .

במאמרנו מיום 8.4.2018 התייחסנו בהרחבה לפסק הדין בעניין קיס (עב"ל 44405-10-15, עומרי קיס – המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 26.3.2018) אשר קבע כי מיום 1.1.2019, טיפים המשולמים למלצרים ולעובדים אחרים - הם שכר עבודה לכל דבר וענין וחלים לגביהם כל דיני העבודה הרלבנטיים, לרבות הזכות לדמי שעות נוספות, דמי מחלה, פיצויים וכיוצא באלו.

בהתאם לעמדת המוסד לביטוח לאומי, כל תשר כספי בענף המסעדנות ייחשב כהכנסה השייכת למסעדה, וכל הכנסה של מלצר מתשר כזה היא הכנסת עבודה של מקבל התשר ממעסיקו.

כך שהמעביד נדרש לנהוג בסכום התשר המועבר לעובד כפי שהוא נוהג בכל רכיב אחר של השכר, ולחייב אותו גם בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לפי חוק ביטוח לאומי. לרבות, מתשלומי הזכויות הסוציאליות שעל המעסיק לשלם בגין סכומי התשר החייבות בדמי ביטוח, כגון: דמי מחלה, חופשה וכו' ולרבות ההוראות לשכר מינימום לפי סעיף 2(א) לחוק שכר מינימום.

בהתאם לכך, החל מיום 1.1.2019, הכנסה מתשר של מלצר או של כלל עובדי שרשרת השירות, יש לראותה כהכנסת עבודה מטעם המעסיק. התשר ייחשב כהכנסת עבודה ללא תלות באופן תשלומו, בין אם נרשם בספרי המסעדה ובין אם לאו.

בקרות מקרה המזכה בתשלום גמלה, המוסד לביטוח הלאומי ייחשב את הבסיס לגמלה, בהתאם להכנסה האמיתית, הכוללת גם את כספי התשר .

במקרים בהם לא ידווח בית העסק על ההכנסות מתשר במלואן, או לא ידווח כלל, צפוי המעסיק לסנקציות לפיהם הוא ייתבע לתת שיפוי מלא למוסד לביטוח לאומי בגין כל הקצבאות שהמוסד ישלם לעובד על פי הדין, לפי סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי. מדובר בסנקציות חריפות אשר עלולות לגרום לכך כי המעסיק ישלם דמי פגיעה למלצרים או אפילו קצבת זקנה בבוא היום, חלף המוסד לביטוח לאומי.

למרות שרשות המיסים טרם פרסמה הנחיות לעניין ניכוי המס מטיפים למלצרים, נראה כי היא תנקוט בעמדה דומה לעמדת המוסד לביטוח לאומי, כבר החל מינואר 2019.

נזכיר כי רשות המיסים הודיעה ביום 24.12.2018 כי רק בהקשר לסוגיית המע"מ שעל המסעדות לשלם בגין הטיפים למלצרים היא תאפשר דחייה עד ליום 31.3.2019, אך דחייה זו אינה חלה לגבי החבות במס במקור מהטיפים המשולמים למלצרים, לפי הוראות פקודת מס הכנסה.

לכן, כמו לגבי החובה לשלם דמי ביטוח לאומי, מסעדות אשר לא ינכו מס במקור מהטיפים, חשופות לשומות ניכויים עתידיות אשר יוטלו עליהן על ידי פקידי השומה, בגין המס שלא ינוכה מכלל הטיפים אשר מקבלים המלצרים.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5223-הטיפים-למלצרים-הם-שכר-עבודה-לעניין-ביטוח-לאומי.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú