ralc.co.il

true

פתיחת שומות מס תיעשה תוך שנה מיום הרשעת הנישום

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  14.02.2019

פקיד השומה רשאי לפתוח שומות מס
תוך שנה מיום הרשעת הנישום

רמי אריה, עו"ד רו"ח

כאשר נישום מורשע בעבירות אי דיווח, בעבירת "הברחת נכסים" בכוונה למנוע גביית מס, בהגשת דוחות לא נכונים, אי ניכוי מס ועבירות אחרות המפורטות בסעיפים 216-220 לפקודת מס הכנסה, קמה לפקיד השומה הסמכות לערוך לנישום שומה מחדש בגין השנים שבהרשעה, עד תום שנה מיום ההרשעה. אפילו אם מדובר כבר בשנים שהתיישנו לפי הדין הרגיל.

בעניין אהרן כהן (ע"מ 52253-10-14 אהרן כהן נ' פקיד שומה רמלה, ניתן ביום 8.1.2019) דובר בערעור על שומות מס הכנסה, אותן הוציא פקיד שומה רמלה לאהרן לשנות המס 1997-2000, בעקבות הרשעותיו החלוטות בהעלמת הכנסות בשיעור של 3,325,894 ₪.

בשנות המס 1997-2000 עסק אהרן בקניה, מכירה ושיווק של מוצרי חשמל ביתיים. למרות החובה החוקית מכוח סעיף 134 לפקודה, פעל אהרן בניגוד לדין ולא דיווח למשיב על פתיחת עסקו בשנת 1997. אהרן הורשע על כך.

ביום 19.5.2013 נשלח מכתב מהרפרנט המקצועי לפקיד השומה, ממנו עולה כי לאחר עיון בהכרעת הדין, בחומר הנוגע לאהרן, ולאחר קיום שימוע לאהרן, הוא החליט לפתוח את השומה. דהיינו, רשות המסים הפעילה את סמכותה לפתוח את שומותיו של אהרן לשנות המס 1997-2002 מכוח סעיף 147 לפקודה.

ביום 14.7.2014 הומצאה לאהרן הודעה על פסילת הספרים לשנות המס 1997-2000 לפי סעיף 130(יא) לפקודה בגין אי הכללת הכנסה בסכום מהותי לשנות המס. פקיד השומה טען כי אהרן לא ביקש ממנו בהתאם לסעיף 130(י"א)(2), בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה, לחזור ולעיין בה ולשנותה. על כן פנקסי אהרן לשנות המס שבצו הם בלתי קבילים בהתאם לסעיף 130(יא).

אהרן טען כי על פי פסיקת בית המשפט העליון כפי שבאה לידי ביטוי בעניין מרום (ע"א 976/06,  מרום נ' פקיד שומה באר שבע) , המנהל יכול להפעיל סמכויותיו רק כאשר קיימות נסיבות מיוחדות וחריגות אשר בעטיין קיימת הצדקה לפתיחת השומה.

בעניין מרום נקבע, כי אין בסעיף 147 לפקודת מס הכנסה כל זכר להגבלת סמכות רשות המיסים לתקן את השומה פעם נוספת, במידה ויש הרשעה. אמנם סמכות הנציב לפתיחת השומה תעשה במשורה,  אולם לא כך הדבר כאשר הנישום הורשע בעבירות פליליות. במקרה של הרשעה פלילית מתקיימות הנסיבות המיוחדות המצדיקות את פתיחת השומה, פעם נוספת.

בית המשפט העליון קבע בעניין אייזינגר (ע"א 3604/13, רשות המיסים נגד אייזינגר, ניתן ביום   (10.5.2015 , כי "הסמכות לפי סעיף 147 לפקודה היא רחבה, ואינה מוגבלת לעילות ספציפיות או לסוג טעות כזה או אחר ".

בענייננו, מאחר ואהרן הורשע בפסק דין מרשיע מכוח סעיף 220(5) לפקודה, קבע בית המשפט לפי סעיף 147(2) לפקודת מס הכנסה, כי פקיד השומה היה רשאי לפעול ולפתוח את השומות ובלבד שעשה כן בתוך התקופה המסתיימת בתום שנה מיום ההרשעה.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5235-פתיחת-שומות-מס-תיעשה-תוך-שנה-מיום-הרשעת-הנישום.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú