ralc.co.il

true

ביטול הזכות לפטור ממס על שכר מסופק ששולם לנכה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  21.02.2019

ביטול הזכות לפטור ממס על שכר מסופק ששולם לנכה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

נכה יכול לקבל פטור ממס על הכנסותיו מעבודה, כאשר הוא עובד בפועל, בשכר ראוי על פי תפקידו והיקף העבודה שביצע. אך אם קיבל הכנסה מופרזת על עבודתו, הוא ישלם בגינה מס מלא (עד 50%), ללא זכאות לפטור.

סוגיה זו נדונה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין ל' ש' (ע"מ 51773-01-15,  ל' ש' נגד פקיד שומה אשקלון, ניתן ביום 7.2.2019), אשר הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כלוקה בנכות רפואית צמיתה בשיעור של 97%.

בדוחות אשר הגישה המערערת למס הכנסה, היא הצהירה על הכנסות ממשכורות אשר שולמו לה בגין עבודתה לכאורה בחברה המפעילה תחנת דלק באשדוד. בעל המניות היחיד בחברה הוא אחיה של המערערת, ואביה משמש כמנכ"ל החברה.

המערערת דיווחה על הכנסות כדלקמן: לשנת 2009 – 857,098 ₪, לשנת 2010 – 594,943 ₪, לשנת 2011 – 623,821 ₪ ולשנת 2012 – 546,758 ₪.

בגין ההכנסות ממשכורת ביקשה המערערת פטור ממס לפי הוראת סעיף 9(5)(א) לפקודה.

פקיד השומה בחן את העסקתה של המערערת בחברה וקבע, כי היא לא עבדה בפועל בחברה ולא הפיקה ממנה הכנסות מיגיעה אישית. לפיכך, אינה זכאית לפטור ממס לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה. 

בעניין אידר ( ע"א 631/79, אידר נ' פקיד שומה ירושלים , ניתן ביום 16.3.1982), נקבע כי על מנת ליהנות מהפטור על הכנסה מיגיעה אישית "צריך הנישום להראות יגיעה אישית משלו, דהיינו פעילות אינדיווידואלית של ממש, שהביאה לצמיחת ההכנסה ".

בית המשפט קבע, כי המערערת והחברה בה הועסקה, לא הצליחו להוכיח כיצד נקבע שכרה ? והאם הוא התבסס על יגיעתה האישית ?!

המערערת העידה כי אביה הוא שקבע את שכרה בחברה, והיא אינה יודעת מה היו שיקוליו. המערערת הודתה, כי לפחות בחלק מהתקופה היא קיבלה שכר בלי שעבדה בפועל בשל מצבה. השכר החודשי הגבוה שולם למערערת מיד עם תחילת עבודתה בחברה מבלי שתוכיח יכולות כלשהן, ומבלי שהיה מותנה בהישגים כלשהם.

בית המשפט קבע, כי הוצגו מעט ראיות לגבי עבודתה בחברה, ואין בהן כדי להעיד על היקף עבודה משמעותי. הודאת המערערת מתיישבת עם טענתו של פקיד השומה, כי משכורתה שולמה לה ללא קשר ל-"יגיעה אישית" ולשאלה האם עבדה בפועל בחברה.

יתרה מזו, אבי המערערת היה בעל ייפוי כוח בחשבון הבנק של המערערת, והוא נהג למשוך סכומי כסף גבוהים מחשבונה, עד כדי מלוא השכר, בסמוך לאחר הפקדת השכר מהחברה.

בית המשפט קבע כי יש לחייב את השכר שקיבלה המערערת במס מלא, כפי שקבע פקיד השומה.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5242-ביטול-הזכות-לפטור-ממס-על-שכר-מסופק-ששולם-לנכה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú