ralc.co.il

true

חיוב במע"מ בגין מכר מניות באשראי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  11.04.2019

חיוב במע"מ בגין מכר מניות באשראי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

לאור החלטת המיסוי החדשה של רשות המסים בעניין חיוב במע"מ על מכר מניות באשראי, אשר אנו חולקים עליה, נדרשים צדדים לעסקת מכר מניות, לשקול היטב את חבות המס שעלולה לחול בגין עסקת מכר המניות באשראי, אם בכלל.  

ביום 31.3.2019 פורסמה החלטת מיסוי שמספרה 599/19, העוסקת בנושא החיוב במע"מ בעת רכישת מניות באשראי, לגבי מכר מניות של חברה בת, מחברת האם (המוכרת), לחברה שרכשה אותן (הרוכשת).

בהסכם בין הצדדים נקבע, כי התמורה בגין המניות תשולם בשני חלקים, כדלקמן:

  1. חלק ראשון במזומן - באמצעות העברה בנקאית מהרוכשת למוכרת במועד השלמת העסקה.
  2. חלק שני באשראי – נקבע בין הצדדים לעסקה, כי יתרת התמורה בגין מכר המניות, תועמד כהלוואה מהחברה המוכרת לחברה הרוכשת. ההלוואה נפרעה במלואה בתום שנתיים.

המחלקה המקצועית של מע"מ התבקשה לאשר כי מכירת המניות אינה מהווה "עסקה" לעניין חוק מע"מ, וכי תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה אשר שילמה הרוכשת בגין ההלוואה, מהווים חלק מן התמורה בגין רכישת המניות ולפיכך אינם חייבים במס בידי המוכרת.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, כדלקמן:

  1. ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם, וכן זכות בתאגיד, מועטו מהגדרת "טובין" שבסעיף 1 לחוק מע"מ.
  2. "שירות" מוגדר בסעיף 1 לחוק מע"מ כ- "כל עשיה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר, לרבות עסקת אשראי...".
  3. לאור האמור לעיל, מאחר וניירות ערך מועטו מהגדרת "טובין", הרי שבנסיבות המקרה מכירתם אינה בבחינת "עסקה" ומשכך מכירתם של ניירות הערך אינה חייבת במס.
  4. עם זאת, בהתאם לתנאים אשר עוגנו בהסכם מכירת המניות, יש לראות בהלוואה אשר ניתנה על ידי המוכרת לרוכשת, לצורך רכישת המניות, "עסקה" נפרדת ממכירת המניות, החייבת במס ערך מוסף.
  5. נקבע, כי יש לראות בתמורה המתקבלת בידי החברה המוכרת, בגין מתן ההלוואה לחברה הרוכשת לצורך מימון רכישת המניות, לרבות מרכיב סכום הריבית והפרשי ההצמדה, כחלק ממחיר העסקאות החייבות במע"מ בידי החברה המוכרת, בהתאם לסעיף 7 לחוק.
  6. בנוסף, לפי עקרון ההקבלה הקבוע בסעיף 41 לחוק, מס התשומות הכלול בחשבוניות המס אשר תוציא החברה המוכרת, בקשר לעסקת האשראי לצורך רכישת המניות, אסור בניכוי בידי החברה הרוכשת.

לדעתנו , מדובר בהחלטת מיסוי שגויה המבטאת פרשנות שאינה מבוססת בחוק.

שכן, לפי הפסיקה, חלק התמורה אשר שולם כהלוואה, הינו חלק בלתי נפרד מהתמורה בגין מכר המניות, לפחות לפי חלקו המהוון נכון ליום המכר. הפרשי ההצמדה למדד על חלק זה גם הוא פטור מחבות מע"מ לפי הלכת ארם משחקים.

מכאן, כי החיוב היחידי במע"מ אשר יחול בגין העסקה דנן, הוא בגין הריבית על ההלוואה.

סעיף 7 לחוק מגדיר את מחירה של "עסקה". אלא, כפי המוגדר בחוק וכפי שאף הובהר בהחלטת המיסוי, מכר מניות, אינו בא בהגדרת מכר "נכס" במסגרת "עסקה", לפי סעיף 1 לחוק. כך שכל התמורה בגין מכר המניות, אינה יכולה לבוא במסגרת החוק.

לנו נראה כי הפרשנות שלנו, לחבות במע"מ בגין העסקה, כפי שתוארה כאן, היא הנכונה לפי הלכות הפסיקה הרלוונטיות. אך נראה כי לאור החלטת המיסוי החדשה דנן, כדאי לשקול את חבות המע"מ בכל עסקת מכר מניות באשראי ולהצטייד בחוות דעת מתאימה לעניין.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5277-חיוב-במע-מ-בגין-מכר-מניות-באשראי.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú