ralc.co.il

true

אישור ניהול תקין - לשנתיים - לעמותות ולחל"צ

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  14.05.2019

אישור ניהול תקין - לשנתיים - לעמותות ולחל"צ

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ביום 1.5.2019 פרסמה רשות התאגידים " הודעה בדבר אישור ניהול תקין לשנתיים ", הכולל שינוי במדיניות הרשם בכל הנוגע למתן אישור ניהול תקין לעמותות ולחל"צ, הפועלות באופן תקין לאורך זמן.

אישור ניהול תקין הוא אישור אשר ניתן על ידי רשות התאגידים לפי כללים שגיבשה, לעמותות ולחברות לתועלת הציבור העומדות בדרישות חוק העמותות או חוק החברות לפי העניין ושנכסיהן משמשים לקידום מטרותיהן. האישור ניתן לעמותות ולחל"צ המבקשות אותו, לאחר שנתיים של פעילות, ובלבד שהגישו את הדיווחים השוטפים שעליהן להגיש מידי שנה, ולא התגלו ליקויים בפעילותן המצדיקים את ביטולו.

לפי החלטות הממשלה משנת 1998 ו- 2001, "אישור ניהול תקין" הניתן על ידי רשות התאגידים, מהווה תנאי לקבלת כספי מדינה - תמיכות, הקצבות ורכישת שירותים וכן מהווה תנאי לקבלת אישור לפי ס' 46 לפקודת מס הכנסה. כיום אף הפך האישור ל-"תו תקן" הנדרש גם על ידי קרנות ותורמים גדולים .

מעתה, רשם העמותות יעניק אישור ניהול תקין למשך שנתיים לעמותות ולחל"צ המגישות דיווחים במועד, ואשר עמדו במצטבר בקריטריונים המפורטים להלן:

       1.    לעמותה/לחל"צ היה אישור ניהול תקין ללא הערות במשך חמש שנים אשר קדמו                 למועד הגשת הבקשה.

      2.  אישורי ניהול תקין שהוענקו לעמותה/לחל"צ בשנים שקדמו למועד הגשת הבקשה,              נחתמו לפני תחילת השנה לגביה ניתן האישור (אינדיקציה לכך שהמסמכים הנדרשים          הוגשו במועד, ולפחות לא באיחור ניכר).

      3.  העמותה/החל"צ לא הייתה בהליך של תיקון ליקויים מטעם הרשם בחמש שנים                   האחרונות.

קבלת אישור ניהול תקין לשנתיים אינה פוטרת את העמותה/החל"צ מחובתה להגיש דיווחים שנתיים בהתאם להוראות הדין במועד, בשנה העוקבת, ודבר זה יהווה תנאי להמשך תוקפו של האישור בשנה השנייה. אחרת, האישור לשנה העוקבת יבוטלאוטומטית.

כמו כן, במסגרת ההודעה צוין, כי רשות התאגידים תפרסם הודעה נפרדת ביחס לשינוי המדיניות במתן אישור ניהול תקין לעמותות/חל"צ הפועלות באופן לא תקין.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5289-אישור-ניהול-תקין-לשנתיים-לעמותות-ולחל-צ.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú