ralc.co.il

true

נימוקים להפחתת קנסות במע"מ ובכלל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  18.06.2019

נימוקים להפחתת קנסות במע"מ ובכלל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

לרשויות המס יש סמכויות רבות להטיל קנסות על מפרי הוראות המס. אלא, שבטרם הטלת הקנסות, עליהן לשקול את הנסיבות בכללותן, ולא להטיל את סכומי הקנסות המרביים הקבועים בחוק. אף כשמדובר בנישומים שהורשעו בעברות המס לפי הדין הפלילי, יש לשקול להקל עליהם בגובה הקנסות האזרחיים.

סוגיה זו של הטלת קנס כפל מס במע"מ והפחתתו, נדונה בבית המשפט המחוזי בעניין פסטובסקי (ע"מ 58041-03-17, פסטובסקי סרגיי נ' מנהל מס ערך מוסף, ניתן ביום 29.5.2019), אשר חויב ע"י מנהל מע"מ בכפל מס, מכוח סעיף 50 לחוק מע"מ, בסך של 1,082,978 ₪, בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות.

בפני ביהמ"ש נפרשה יריעה רחבה של מעורבות פסטובסקי בהספקת חשבוניות פיקטיביות, כחלק ממארג עברייני רחב יותר בו פסטובסקי נטל חלק. העבריין העיקרי במארג זה, בשם שרביט, הודה והורשע בביצוע עבירות מס שונות על החוק.

ביהמ"ש קבע, כי עדותו של שרביט אמינה, והיא מקבלת חיזוק מהקשר הדברים ומהודאתו של פסטובסקי בעצמו. על כן, הוחלט כי פסטובסקי אכן הוציא לשרביט את החשבוניות הפיקטיביות. על כן, יש לראות בו לפי סעיף 50(א) לחוק, כמי "שאינו רשאי לפי סעיף 47 להוציא חשבונית מס", ולכאורה לחייבו בכפל מס כהוראת הסעיף.

עם זאת, לצד הסמכות להשית כפל מס, מוסמך המנהל מכוח סעיף 100 לחוק, ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לוותר על כפל המס, כולו או חלקו. סמכות מקבילה ניתנה גם לביהמ"ש, מכוח הוראת סעיף 83(ה) לחוק.

ביהמ"ש עשה שימוש בסמכות זו, והעמיד את הקנס על גובה הקרן בלבד בעניין גולד (ע"א 6267/14, עודד גולד נ' מנהל מע"מ תל אביב, ניתן ביום 26.3.2017), ובעניין אגבאריה (ע"מ 26082-07-14, אגבאריה נ' מנהל מע"מ חדרה ניתן ביום 18.4.2017).

בקביעת גובה הקנס שהוטל על פסטרובסקי, שקל בהמ"ש את הנסיבות הבאות:

1.         נגד פסטובסקי נוהל במקביל הליך פלילי אשר הסתיים בהרשעה, במסגרתו נגזר      עליו 7 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בגובה של 12,000 ₪.

2.         ביהמ"ש קבע, כי פסטובסקי לא נהנה מפירות הפעילות האסורה, וכי המנהל לא        הוכיח שפסטובסקי הפיק תועלת כלכלית ישירה מפעילות זו, מעבר לשכר אשר        קיבל מעבודתו.

3.          יתרה מזאת, רכיב ההרתעה הושג באמצעות ההליך הפלילי.

4.       ביהמ"ש קבע, כי אין זה סביר שהסנקציה האזרחית תהיה כבדה יתר על המידה      בהשוואה לסנקציה המוטלת במישור הפלילי בגין מעשים זהים של סיוע להתחמק    ממס.

לפיכך, בנסיבות המקרה, נקבע כי מוצדק לעשות שימוש בסמכות ביהמ"ש הנתונה לו מכח סעיף 83(ה) לחוק, והוא הורה כי הקנס יועמד על סכום קרן המס בסך של 541,489 ₪, ולא על כפלו. דהיינו: על מחצית הקנס שהוטל במקור ע"י מנהל מע"מ.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5308-נימוקים-להפחתת-קנסות-במע-מ-ובכלל.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú