ralc.co.il

true

מבצע ארצי לחיוב מע"מ בגין שירותי קידום באינטרנט

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  03.10.2019

מבצע ארצי לחיוב מע"מ בגין שירותי קידום באינטרנט

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

שימו לב כי מע"מ גוש דן מונה לצורך: איתור, בדיקה והוצאת שומות מע"מ לעוסקים בקידום באמצעות האינטרנט, אשר מקבלים את הכנסותיהם מחברות זרות, כגמול בגין פרסום וקישוריות בישראל.

מדובר בשירותים אינטרנטיים הניתנים לחברות זרות, אך הנהנים מאותם שירותים הם תושבי ישראל. לפיכך, שירותים אלו לא ייחשבו כשירותי ייצוא והם עסקאות החייבות במע"מ מלא.

ביום 21.5.2019 פורסמה החלטת מיסוי מס' 4429/19 בנושא "החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט", במסגרתה נקבע, כי שירותים הניתנים ע"י עוסקים בישראל לחברות זרות, חייבים במע"מ בשיעור מלא, הואיל ומדובר בשירותים הניתנים בפועל, נוסף על החברות הזרות תושבות חוץ, גם ללקוחות ישראלים.

החלטת המיסוי עוסקת בחברה "תושבת ישראל", המספקת שירותי שיווק ותיווך באמצעות הפעלת אתר אינטרנט בעברית, עבור חברות זרות המספקות שירותי שיווק אינטרנטיים לחברות קמעונאיות זרות, בתמורה לקבלת עמלה.

מע"מ גוש דן מונה להיות מרכז, ובודק ארצי של כל המשווקים בארץ, וככל שהם דיווחו על העמלות כפטורות ממע"מ, הוא מזמן אותם לדיוני שומות בטרם הוצאת שומות. מדובר בהכנסות המתקבלות כעמלות בגין הפניות באמצעות קישוריות ברשתות חברתיות, או לאתרי אינטרנט בחו"ל.  

 

 

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5371-מבצע-ארצי-לחיוב-מע-מ-בגין-שירותי-קידום-באינטרנט.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú