ralc.co.il

true

עדכון אופן הטיפול בפריסת מס שבח

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  03.12.2019

עדכון אופן הטיפול בפריסת מס שבח

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

במכירת מקרקעין, רשאי המוכר לפרוס את השבח הריאלי אשר נוצר לו ממכירת המקרקעין, עד ארבע שנים המסתיימות בשנת המכירה, ובכך לחסוך במס על ידי ניצול מדרגות מס נמוכות או זיכויים וניכויים במס, אשר לא נוצלו על ידו בשנים אלו.  

פריסה כאמור, מאפשרת למוכר לשלם מס על השבח בחלקים שנתיים שווים התואמים את שיעורי המס אשר חלים עליו בכל שנה ושנה, במקום לזקוף את השבח כולו לשנת המס בה מכר את המקרקעין ולשלם מס בשיעור גבוה יותר, ובכך ליהנות מהפחתת המס משמעותית במקרים מסוימים.

בהחלטת בית המשפט העליון בעניין טוונטי (ע"א 3012/18, מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' טוונטי האנדרד נהריה בע"מ, ניתן ביום 4.7.2019) נקבע, כי פריסת שבח ריאלי תעשה רק ליחיד (תושב ישראל או תושב חוץ ממדינת אמנה), וכי חברה איננה זכאית לפריסת השבח הריאלי במסגרתו של סעיף 48א(ה)(1) לחוק, למעט, חברה משפחתית או חברה שקופה.

ביום 19.11.2019 פורסמה באתר רשות המיסים תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 4/2011 , הקובעת הנחיות למשרדי מיסוי מקרקעין ולפקידי השומה, בעניין הטיפול בבקשות לפריסת השבח עד ארבע שנים.

בהנחיות החדשות נקבע, כי בקשה לפריסת השבח הריאלי אשר תוגש למנהל מיסוי מקרקעין, במסגרת השומה העצמית במיסוי מקרקעין, או לחילופין כבקשה לתיקון השומה כל עוד לא הוגש דוח שנתי למס הכנסה, תטופל הבקשה אצל מנהל מיסוי מקרקעין אשר יערוך חישוב מפורט של השבח והמס בדרך של פריסה על פי הוראות החוק, בכפוף לתקופת ההתיישנות לפי סעיף 85 לחוק.

אולם, בקשה לפריסת השבח הריאלי אשר תוגש עם הדוח השנתי של היחיד, לשנה בה נערכה עסקת השבח או לאחר הגשתו, תטופל על ידי פקיד השומה.

אנו ממליצים לבחון תמיד את האפשרות להפחתת מס השבח, על ידי הגשת בקשה לפריסה של השבח, עד ארבע שנים לאחור, בכפוף לבדיקה מוקדמת, כדי לוודא הפחתת מס, ולא הגדלת מס. שכן, הפחתת המס יכולה להיות בהחלט משמעותית עקב הפריסה, במיוחד אצל מוכרים שהם בני 60 ומעלה, או מוכרים שהיו להם הכנסות נמוכות בארבע השנים קודם למכירת המקרקעין.

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5406-עדכון-אופן-הטיפול-בפריסת-מס-שבח.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú