ralc.co.il

true

קריטריונים לקבלת פיצוי עקב נזקי הקורונה לעצמאים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  01.04.2020

קריטריונים לקבלת פיצוי עקב נזקי הקורונה לעצמאים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

  

הקריטריונים לקבלת פיצוי לעצמאיים, כפי שפורסם ע"י לשכת רואי חשבון בישראל, כפי שהוצגו בישיבות הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה בכנסת, כדלהלן.

זכאות למענק לעצמאיים

מענק בסך של 65% מההכנסה החייבת החודשית בשנת 2018 עד 6,000 ₪. הבדיקה היא לפי דו"ח המס האחרון שהוגש, קרי 2018. הזכאים יהיו עצמאיים מעל גיל 20 (מי שמלאו לו 20 בשנת הכספים 2019).

כל עצמאי יכול לתבוע, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתי.

מבחן הכנסות כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות ההכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ולא עולות על 240,000 ש"ח והוגש דוח שנתי לשנת 2018.

לצורך מבחן ההכנסות, יבדקו את ההכנסה החייבת מכל המקורות, גם מיגיעה אישית וגם שלא מיגיעה אישית, כאשר, ההכנסות שלא מיגיעה אישית יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג, כולל הכנסות פטורות.

ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש"ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

תנאי נוסף  - ייבדק המחזור העסקי של מרץ - אפריל 2020 למול מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות.

העסק חייב לפעול לפחות עד 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באיזור האישי.

הנושא של הגבלת הגיל וקיזוז הפסדים, עדיין נמצא בדיונים. נעדכן בהמשך.

מי שפתח את העסק עד פברואר 2019 למרות שלא הייתה לא פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה בין המחזור בין חודשים מרץ-אפריל 2020 וחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו"ח 2019.

יובהר, כי התנאים נתונים לשינוי, כל עוד לא עברו בחקיקה לשעת חירום.

הובטח כי המענק יועבר לחשבונות בנק עד חג הפסח. חובה להירשם באיזור אישי (להנחיות שפרסמנו אתמול  לחצו כאן )

מדובר בכ-250,000 עצמאיים שיהיו זכאים למענק, כאשר  בפועל יש כ-400,000 עצמאיים.

לעניין פיצוי נוסף לעסק שנפגע ויחזיר את העובדים, קיימת עדיין אי בהירות בנושא קריטריונים לעסק שנפגע, ויש לזה השלכות על כל הנושא של ביטול או דחייה בשלב זה של תשלומי ארנונה לעסקים.

כאמור, הכול כפוף עדיין לאישור ולנוסח הסופי של תקנות שעת חירום למתן הפיצוי.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5483-קריטריונים-לקבלת-פיצוי-עקב-נזקי-הקורונה-לעצמאים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú