ralc.co.il

true

הארכת הקלות במס רכישה ושבח בהחלפת דירות מגורים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  22.07.2020

הארכת הקלות במס רכישה ובמס שבח בהחלפת דירות מגורים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

עקב הקורונה, ניתנה הארכת מועדים להוראות בדבר מס רכישה ומס שבח מופחתים, בעת החלפת דירות מגורים. הארכה זו תקל על רוכשי ומוכרי דירות מגורים שטרם הספיקו למכור את דירתם הנוספת, במתן ארכה של שבעה חודשים נוספים למכירה.

ביום 20.7.2020 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את  הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס  . במסגרת החוק נקבע, בין היתר, כי התקופה שבין 1.3.2020 ועד 1.10.2020 לא תחשב במניין התקופה לפטור ממס שבח ולהקלות במס רכישה .

חוק מיסוי מקרקעין קובע, כי מי שרכש דירה חדשה לפני שמכר את הדירה הישנה אשר בבעלותו, יהיה זכאי למדרגות מס רכישה של "דירה יחידה" בעת רכישת הדירה החדשה, אם מכר את דירתו הקודמת תוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה.

כך גם לגבי הזכאות לפטור ממס שבח במכירת הדירה הישנה, אם המוכר ימכור את דירתו הישנה בתוך 18 חודשים.

ביום 20.7.2020 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס. המשמעות היא, כי רוכשים של דירות מגורים, אשר היו אמורים למכור את דירתם בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה, על מנת ליהנות משיעורי מס רכישה מופחתים ברכישת "דירה יחידה".

התיקון חל רק אם המועד האחרון למכירת הדירה "הישנה" הסתיים בתקופה שבין 1.3.20 עד ה-1.10.20, התקופה האמורה לא תילקח בחשבון, ותינתן דחייה של שבעה חודשים נוספים לביצוע המכירה של הדירה הקודמת.

בנוסף, התיקון לחוק קובע, כי התקופה האמורה לא תילקח בחשבון, גם לגבי מי שהיה עליו למכור את דירתו הישנה תוך תקופה של 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת, על מנת ליהנות מפטור ממס על מכירת הדירה הישנה .

מוצע לבחון את התנאים השונים שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין לעניין זה, בטרם קבלת החלטות.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5518-הארכת-הקלות-במס-רכישה-ושבח-בהחלפת-דירות-מגורים.aspx

© כל הזכויות שמורות