ralc.co.il

true

אורכות והתיישנות דוחות מס הכנסה לשנת המס 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  11.08.2020

אורכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

רשות המיסים פרסמה ביום 29.7.2020 נוהל מתן אורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת המס 2019 אשר מאפשר מועדים מורחבים משמעותית לעומת העבר, להגשת הדו"חות השנתיים של חברות, עצמאים ויחידים אחרים החייבים בהגשת דוח שנתי. אולם, שימו לב, כי עדיין כדאי להגיש את הדוחות השנתיים לשנת 2019, עד ליום 31.12.2020 כדי לחסוך שנה נוספת שתינתן לפקיד השומה לבדיקת הדוחות ולהוצאת שומות לפי מיטב השפיטה לשנת 2019.

לפי הנוהל, ניתנו למייצגים מורשים, אורכות להגשת הדוחות לשנת המס 2019 של הלקוחות שלהם, כדלקמן:
                             

הדוחות אשר יכללו במדידה, יהיו רק דוחות שנחתמו ע"י הנישום והוגשו למשרד השומה יחד עם כל הנספחים והמסמכים הנדרשים.

עקב נגיף הקורונה תאפשר רשות המסים להגיש דוחות שנתיים סרוקים עד ליום 31.8.2020, כדלקמן:

1.    מייצגים אשר אינם מקושרים למערכת השע"מ – יכולים להגיש את הדוחות הסרוקים באמצעות מערכת "מפ"ל" באתר הרשות.

2.    מייצגים המקושרים למערכת השע"מ – יכולים להגיש את הדוחות הסרוקים באמצעות מערכת "פניות למשרדים".

עם זאת, שימו לב, כי שיהוי בהגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019 לפקיד השומה והגשתם לאחר תאריך 31.12.2020, תגרום לעיכוב הליכי השומה, כך שלרשות המסים תתווסף שנה נוספת לבדיקה ובחינת הדוחות שהוגשו בעיכוב.

לפיכך, מוצע לנישומים החייבים בהגשת דוח שנתי לשנת המס 2019 ולמייצגים שלהם, להגיש בכל זאת, את הדוחות השנתיים לשנת המס 2019, עבור המיוצגים עד לסוף השנה הנוכחית.

בנוסף, על מנת לחסוך את תשלום המסים לשנת 2019 לשווא, אנו ממליצים לבחון את סוגיית קיזוז הפסדי הקורונה אשר נוצרו בשנת 2020, כנגד הרווחים שהיו בשנת 2019, כפי שפורסם באתרנו .

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5530-אורכות-והתיישנות-דוחות-מס-הכנסה-לשנת-המס-2019.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú