ralc.co.il

true

תיקוני החקיקה בגין קופות גמל לשנת 2006

29.01.2006

תיקוני החקיקה בגין קופות הגמל לשנת 2006

צביקה משבנק, רו"ח

 

במסגרת עידוד החיסכון הפנסיוני בישראל, תוקנו בשנה האחרונה תקנות קופות הגמל במספר תיקונים משמעותיים שתחילתם מחודש ינואר 2005 והמשכם צפוי מחודש ינואר 2006, וזאת בכל הקשור לחיסכון פנסיוני לטווח ארוך של עמיתים שכירים ועצמאיים כאחד.

לתיקון זה יצטרף בקרוב תיקון נוסף במסגרת סעיף 47 לפקודת מס הכנסה, וזאת בכל הקשור לתקרת ההכנסה המזכה של עמיתים עצמאיים שלגביה ניתנות הטבות המס לציבור החוסכים בקופות גמל לתגמולים ו/או לקצבה.

להלן בהרחבה עיקרי השינויים שנעשו בשנת 2005 והצפויים מחודש ינואר 2006:

תקרות שכר להפקדת מעביד במסלול הוני/קצבתי ושיעורי הפקדה מקסימאליים

המצב לפני התיקון

מסלול הוני:

1. תקרת שכר –עד לתום שנת 2004, תקרת השכר להפקדת מעביד במסלול הוני שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה היתה 9,900 ₪ לחודש.

2. שיעור הפקדה מקסימאלי ע"ח מעביד –5% (מקסימום ע"ח עובד – 5%)

מסלול קצבתי:

1. תקרת שכר –עד לתום שנת 2004, תקרת השכר להפקדת מעביד במסלול קצבתי שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה היתה 4 פעמים השכר הממוצע במשק (27,856 ₪ לחודש).

2. שיעור הפקדה מקסימאלי ע"ח מעביד:

2.1. פוליסה קצבתית –5% (מקסימום ע"ח עובד – 5%).

2.2. קרן פנסיה –6% (מקסימום ע"ח עובד – 5.5%).

תקרות נפרדות למסלול הוני ולמסלול קצבתי

עד לתום שנת 2004, תקרת השכר הכוללת להפקדת מעביד, גם במסלול הוני וגם במסלול קצבתי, היתה 37,756 ₪ לחודש (27,856+9,900), וזאת מכיוון שתקרות אלה היו נפרדות – לכל מסלול בנפרד!

סיכום

סה"כ

קרן פנסיה

מסלול הוני

-

6%*

5%

השיעור המקסימאלי

37,756

27,856

9,900

המשכורת המקסימאלית

2,166

1,671

495

הסכום המקסימאלי שלא חייב במס במועד ההפקדה

סה"כ

פוליסת ביטוח לקצבה

מסלול הוני

-

5%

5%

השיעור המקסימאלי

37,756

27,856

9,900

המשכורת המקסימאלית

1,888

1,393

495

הסכום המקסימאלי שלא חייב במס במועד ההפקדה

* בקרנות פנסיה ותיקות גירעוניות בלבד נקבע בשנת 2004 שיעור של 6.33%.

המצב לאחר התיקון – תחילה מיום 01.01.2005

מסלול הוני:

1. תקרת שכר –החל מינואר 2005, תקרת השכר להפקדת מעביד במסלול הוני שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה הנה 7,100 ₪ לחודש.

2. שיעור הפקדה מקסימאלי ע"ח מעביד –7.5% (מקסימום ע"ח עובד – 7%).

מסלול קצבתי:

1. תקרת שכר –החל מינואר 2005, תקרת השכר להפקדת מעביד במסלול קצבתי שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה הנה 4 פעמים השכר הממוצע במשק (27,856 ₪ לחודש).

2. שיעור הפקדה מקסימאלי ע"ח מעביד –7.5% (מקסימום ע"ח עובד – 7%).

תקרה אחת כוללת למסלול הוני ולמסלול קצבתי

החל מינואר 2005, תקרת השכר להפקדת מעביד, גם במסלול הוני וגם במסלול קצבתי, הנה 4 פעמים השכר הממוצע במשק בלבד (27,856 ₪ לחודש), כשהחלוקה הנה כדלקמן:

1. רק מסלול הוני – 7,100 ₪ לחודש.

2. רק מסלול קצבתי – 27,856 ₪ לחודש.

3. מסלול הוני + מסלול קצבתי:

3.1. מסלול קצבתי – 27,856 ₪ לחודש.

3.2. מסלול הוני – 27,856 ₪ לחודש בניכוי השכר שבגינו מפקיד המעביד סכומים במסלול קצבתי, אך לא יותר מ- 7,100 ₪ לחודש.

הערה 1: עד הפקדת מעביד בשיעור של 5% נדרשת הפקדת עובד זהה ומקבילה כאשר מעל לשיעור של 5% ועד לשיעור של 7%/7.5% לא נדרשת הפקדה זהה ומקבילה. כמו-כן, הפקדת העובד ומעבידו תיעשה לאותו חשבון ולאותה המטרה בלבד (אלא אם פוליסת הביטוח הוצאה לפני יום 09.03.2003).

הערה 2:בקרן פנסיה חדשה מקיפה, שיעור ההפקדה המקסימאלי על חשבון העובד והמעביד גם יחד הנו 20.5% משכר חודשי של עד פעמיים השכר הממוצע במשק (לפני התיקון – 17.5%).

סיכום

התקרה והשיעור אם המעביד הפקיד רק במסלול אחד:

מסלול קצבתי*

מסלול הוני

7.5%*

7.5%

השיעור המקסימאלי

27,856

7,100

המשכורת המקסימאלית

2,089

533

הסכום המקסימאלי שלא חייב במס במועד ההפקדה

התקרה והשיעור אם המעביד הפקיד בשני המסלולים גם יחד:

סה"כ

מסלול קצבתי*

מסלול הוני

-

7.5%*

7.5%

השיעור המקסימאלי

27,856

20,756

7,100

המשכורת המקסימאלית

2,089

1,556

533

הסכום המקסימאלי שלא חייב במס במועד ההפקדה

* בקרנות פנסיה ותיקות גירעוניות בלבד נקבע בשנת 2005 שיעור של 6.66%. בשנת 2006 נקבע שיעור של 7% ואילו בשנת 2007 נקבע שיעור של 7.5%.

יישום ותפעול

בהתאם להחלטת מחלקת שומה וניכויים בנציבות מס הכנסה שנועדה לאפשר למעבידים ולעובדיהם להיערך בהתאם, וכן לאפשר ללשכות השירות המחשבות את חישובי המס על השכר לסיים את הליכי המיכון, הוחלט לאפשר לפעול באופן הבא:

1. יישום כל ההוראות האמורות ייעשה החל מיום 01.01.2006 דהיינו, החל מינואר 2006 על המעביד לדווח ללשכת השירות, מידי חודש, ולגבי כל עובד בנפרד, את כל הנתונים הבאים:

1.1. שכר מבוטח במסלול הוני ושיעור הפקדה בפועל.

1.2. שכר מבוטח במסלול קצבתי ושיעור הפקדה בפועל.

הערה:היעדר דיווח בגין נתונים אלה עלול להביא לידי כך שכל הפקדת המעביד למרכיב התגמולים תיזקף לעובד כמשכורת כבר במועד ההפקדה!

2. בשנת המס 2005 בלבד– ניתן לחשב את סכומי זקיפת המשכורת בשל הפקדה מעל לתקרות האמורות תוך השוואת הסכום שהופקד בפועל על-ידי המעביד למרכיב התגמולים בכל מסלול בנפרד לשיעור ההפקדה המקסימאלי (7.5%) כשהוא מוכפל בנמוך מבין המשכורת החודשית של העובד לתקרת המשכורת הקבועה בחוק (7,100 ₪ במסלול הוני ו- 27,856 ₪ במסלול קצבתי).

אובדן כושר עבודה

1. החל מינואר 2005, נקבע כי מעביד רשאי לנכות לצורכי מס סכומים ששילם בשל רכישת ביטוח מפני מפני א.כ.ע עבור עובדו עד לסך של 2.5% ממשכורתו של העובד שאינה מוגבלת בתקרה.

2. אולם, במקרה בו המעביד הפקיד למרכיב התגמולים שבמסלול הוני ו/או במסלול קצבתי שיעור העולה על 5%, יופחת ההפרש העולה על 5% מהשיעור המותר בניכוי בשל רכישת ביטוח מפני א.כ.ע (דוגמא: אם המעביד הפקיד למרכיב התגמולים במסלול הוני 6% =">" ההוצאה שתותר בניכוי בשל רכישת ביטוח מפני א.כ.ע תהא בשיעור של 1.5% = 2.5%-1%).

3. במקרה בו עלות הביטוח בשל א.כ.ע עולה על 2.5% =">" ההפרש ייזקף לעובד כמשכורת.

הסכום שבגינו מוענק זיכוי ממס לעמית שכיר לפי סעיף 45א

המצב לפני התיקון

ערב התיקון, עובד היה זכאי לזיכוי ממס בשל סכומים שהפקיד כעמית שכיר במסלול הוני ו/או קצבתי לפי הפירוט הבא:

סכום הזיכוי המקסימאלי

שיעור הזיכוי ממס

הסכום החודשי המקסימאלי שבשלו מוענק זיכוי ממס

124

25%

495 = 9,900*5%

מסלול הוני/פוליסת ביטוח לקצבה

124

25%

495 = 9,900*5%

קרן פנסיה כללית/יסוד

173

35%

495 = 9,900*5%

קרן פנסיה מקיפה

המצב לאחר התיקון – תחילה מיום 01.01.2005

סכום הזיכוי המקסימלי

שיעור הזיכוי ממס

הסכום החודשי המקסימאלי שבשלו מוענק הזיכוי ממס

124

25%

497 = 7,100*7%

מסלול הוני/פוליסת ביטוח לקצבה

124

25%

497 = 7,100*7%

קרן פנסיה כללית

174

35%

497 = 7,100*7%

קרן פנסיה מקיפה

יוצא, כי על-אף התיקון, הזיכוי ממס שמוענק לעובד בשל סכומים שהפקיד כעמית שכיר במסלול הוני ו/או קצבתי לא השתנה.

סכום הניכוי המקסימאלי לעמית עצמאי לפי סעיף 47

המצב לפני התיקון

עובד שמעבידו אינו מפקיד עבורו סכומים למסלול הוני ו/או למסלול קצבתי (להלן – "משכורת ללא זכויות"), רשאי להפקיד סכומים כעמית עצמאי בעד משכורתו ללא זכויות וליהנות גם מניכוי לצורכי מס המקטין את הכנסתו ממשכורת. החיסכון במס הנובע מכך שווה לגובה הניכוי כפול שיעור המס השולי של העובד.

ערב התיקון, עובד היה רשאי להפקיד סכומים כעמית עצמאי במסלול הוני ו/או קצבתי בעד משכורתו ללא זכויות, וליהנות מניכוי מקסימאלי חודשי בסך של 495 ₪ = 9,900*5% לפי סעיף 47(ב)(2).

ניכוי מוגדל לעובד שמלאו לו לפחות 50 שנים בתחילת שנת המס

עובד שמלאו לו לפחות 50 שנים בתחילת שנת המס, היה זכאי לניכוי מוגדל בשל סכומים שהפקיד כעמית עצמאי בעד משכורתו ללא זכויות במסלול הוני ו/או קצבתי, כדלקמן:

· ניכוי של 7.5% (במקום 5%) בגין הסכומים שהפקיד בעד משכורתו ללא זכויות, ובלבד שסכום הניכוי החודשי לא יעלה על 495 ₪ = 9,900*5%.

המצב לאחר התיקון – תחילה מיום 01.01.2005

לאחר התיקון, עובד רשאי להפקיד סכומים כעמית עצמאי במסלול הוני ו/או קצבתי בעד משכורתו ללא זכויות, וליהנות מניכוי מקסימאלי חודשי בסך של 355 ₪ = 7,100*5% לפי סעיף 47(ב)(2).

ניכוי מוגדל לעובד שמלאו לו לפחות 50 שנים בתחילת שנת המס

עובד שמלאו לו לפחות 50 שנים בתחילת שנת המס, זכאי לניכוי מוגדל בשל סכומים שהפקיד כעמית עצמאי בעד משכורתו ללא זכויות במסלול הוני ו/או קצבתי, כדלקמן:

· ניכוי של 7.5% (במקום 5%) בגין הסכומים שהפקיד בעד משכורתו ללא זכויות, ובלבד שסכום הניכוי החודשי לא יעלה על 355 ₪ = 7,100*5%.

שינויים ביחס לעמית עצמאי – תחילה מיום 01.01.2006

1. תיקון תקנה 19א –התיקון קובע כי עמית עצמאי (לרבות עובד בשל משכורתו ללא זכויות), שלא הופקד עבורו תחילה במסלול קצבתי לפחות סכום השווה ל- 16%*12*שכר ממוצע במשק (בשנת 2006 – 85% מהסכום, בשנת 2007 – 90% מהסכום, בשנת 2008 – 95% מהסכום) (להלן – "התנאי המיטיב"), לא יהא רשאי להפקיד סכומים כעמית עצמאי במסלול הוני. הוראות התיקון קובעות כי במקרה בו לא יתקיים התנאי המיטיב הנ"ל, לא יינתן אישור למסלול ההוני, על כל המשתמע מכך!

לגבי שנת 2006 – נקבע כי על העמית להצהיר בפני הקופה כי התקיים לגביו התנאי המיטיב. עוד נקבע, כי עובד המפקיד סכומים כעמית עצמאי באמצעות מעבידו – לא מחויב בהצהרה כאמור.

2. תחילת התיקון מיום 01.01.2006, אך הוא לא יחול על:

2.1. עמיתים שנולדו בשנת המס 1960 או לפניה.

2.2. במקרה בו לעמית יש הסדר לפי דין או הסכם אשר מקנה לו זכות לקבל לאחר פרישתו מעבודה סכום חודשי, דהיינו קצבה (כגון: עובד המבוטח בפנסיה תקציבית).

3. תיקון תקנה 38 –התיקון קובע כי עמית עצמאי במסלול הוני, לא יוכל למשוך כספים אלא בהגיעו לגיל 60, וזאת אם חלפו 5 שנים לפחות מיום שהחל להפקיד סכומים לראשונה. ערב התיקון ניתן היה למשוך כספים אלה גם לאחר 15 שנים מיום שהחל להפקיד לראשונה. התיקון מתייחס רק לסכומים שהופקדו מינואר 2006. לגבי סכומים שהופקדו עד דצמבר 2005 – יחולו גם כללי המשיכה ערב התיקון (דהיינו, ניתן למשכם גם לאחר 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון).

4. חשוב להדגיש, כי הוראות התיקון לא חלות על עמית שכיר, ולכן עובד ומעבידו יהיו רשאים להפקיד סכומים במסלול הוני מבלי שהפקידו תחילה סכומים במסלול קצבתי.

תיקון סעיף 47

התיקון הצפוי קובע כי ההכנסה המזכה של יחיד המפקיד סכומים כעמית עצמאי (לרבות עובד בשל משכורתו ללא זכויות) ושמתקיים לגביו התנאי המיטיב כאמור לעיל, תוגדל עד לסכום של 170,400 ₪ לשנה, בין אם הכנסתו ממשכורת ובין אם הכנסתו אינה ממשכורת.

המצב ערב התיקון – תקרות הניכוי

1. ליחיד שהייתה לו הכנסה ממשכורת ללא זכויות {סעיף 47(ב)(2)} – עד 7,100 ₪ לחודש, מוכפל ב- 5% =">" ניכוי מקסימאלי של 7,100*5% = 355 ₪.

2. ליחיד שהייתה לו רק הכנסה שאינה ממשכורת {סעיף 47(ב)(1)} – עד 10,000 ₪ לחודש, מוכפל ב- 7% =">" ניכוי מקסימאלי של 10,000*7% = 700 ₪. אם בשל הכנסתו שאינה ממשכורת הפקיד במסלול קצבה בלבד סכום השווה ל- 16%, רשאי לקבל ניכוי נוסף של 4% =">" ניכוי חודשי מקסימאלי של 10,000*11% = 1,100 ₪.

3. ליחיד שהיתה לו הכנסה ממשכורת ללא זכויות והכנסה שאינה ממשכורת:

3.1. בשל הכנסה ממשכורת ללא זכויות – עד 7,100 ₪ לחודש, מוכפל ב- 5%.

3.2. בשל הכנסה שאינה ממשכורת – עד 10,000 ₪ לחודש, בניכוי הכנסה ממשכורת/7,100 ₪ לחודש – לפי הנמוך, מוכפל ב- 7%. אם בשל הכנסתו שאינה ממשכורת כאמור הפקיד במסלול קצבה בלבד סכום השווה ל- 16%, רשאי לקבל ניכוי נוסף של 4%.

המצב לאחר התיקון אם התקיים התנאי המיטיב – תקרות הניכוי (הצעה לתיקון)

1. לגבי יחיד שמפקיד סכומים רק כעמית שכיר – אין ניכוי.

2. לגבי יחיד שמפקיד סכומים רק כעמית עצמאי (לרבות עובד בגין משכורת ללא זכויות) – עד 14,200 ₪ לחודש, מוכפל ב- 5%, 7% - לפי העניין. אם בשל הכנסתו שאינה ממשכורת הפקיד במסלול קצבה בלבד סכום השווה ל- 16%, רשאי לקבל ניכוי נוסף של 4% =">" ניכוי חודשי מקסימאלי של 14,200*11% = 1,562 ₪.

3. לגבי יחיד שמפקיד סכומים כעמית שכיר וכעמית עצמאי:

3.1. בשל הכנסה ששולמו בשלה כספים כעמית שכיר – אין ניכוי.

3.2. בשל הכנסה ששולמו בשלה כספים כעמית עצמאי:

3.2.1. אם היתה רק הכנסה ממשכורת ללא זכויות – עד 14,200 ₪ לחודש, בניכוי הכנסה ממשכורת/7,100 ₪ לחודש – לפי הנמוך, מוכפל ב- 5%.

3.2.2. אם היתה רק הכנסה שאינה ממשכורת – עד 14,200 ₪ לחודש, בניכוי הכנסה ממשכורת/7,100 ₪ לחודש – לפי הנמוך, מוכפל ב- 7%. אם בשל הכנסתו שאינה ממשכורת כאמור הפקיד במסלול קצבה בלבד סכום השווה ל- 16%, רשאי לקבל ניכוי נוסף של 4%.

3.2.3. אם היתה גם הכנסה ממשכורת ללא זכויות וגם הכנסה שאינה ממשכורת – עד 14,200 ₪ לחודש, בניכוי הכנסה ממשכורת/7,100 ₪ לחודש – לפי הנמוך, מוכפל ב- 5% או ב- 7% - לפי העניין. אם בשל הכנסתו שאינה ממשכורת כאמור הפקיד במסלול קצבה בלבד סכום השווה ל- 16%, רשאי לקבל ניכוי נוסף של 4%.

סעיף 45א לפקודה – זיכוי ממס

המצב ערב התיקון – תקרת הסכום שבגינו מוענק זיכוי ממס

1. לגבי יחיד שהייתה לו הכנסה ממשכורת – עד 7,100 ₪ לחודש, מוכפל ב- 7% =">" סכום מקסימאלי של 7,100*7% = 497.

2. לגבי יחיד שהייתה לו הכנסה שאינה ממשכורת – עד 10,000 ₪ לחודש, מוכפל ב- 5% =">" סכום מקסימאלי של 10,000*5% = 500.

3. לגבי יחיד שהיתה לו הכנסה ממשכורת והכנסה שאינה ממשכורת:

3.1. בשל הכנסה ממשכורת – עד 7,100 ₪ לחודש, מוכפל ב- 7%.

3.2. בשל הכנסה שאינה ממשכורת – עד 10,000 ₪ לחודש, בניכוי הכנסה ממשכורת/7,100 ₪ לחודש – לפי הנמוך, מוכפל ב- 5%.

המצב לאחר התיקון אם התקיים התנאי המיטיב – תקרת הסכום שבגינו מוענק זיכוי ממס (הצעה לתיקון)

1. לגבי יחיד שמפקיד סכומים רק כעמית שכיר – ללא שינוי.

2. לגבי יחיד שמפקיד סכומים רק כעמית עצמאי (לרבות עובד בגין משכורת ללא זכויות) – עד 14,200 ₪ לחודש, מוכפל ב- 5%, 7% - לפי העניין.

3. לגבי יחיד שמפקיד סכומים כעמית שכיר וכעמית עצמאי:

3.1. בשל הכנסה ששולמו בשלה כספים כעמית שכיר – עד 7,100 ₪ לחודש, מוכפל ב- 7%.

3.2. בשל הכנסה ששולמו בשלה כספים כעמית עצמאי:

3.2.1. אם היתה רק הכנסה ממשכורת ללא זכויות – עד 14,200 ₪ לחודש, בניכוי הכנסה ממשכורת/7,100 ₪ לחודש – לפי הנמוך, מוכפל ב- 7%.

3.2.2. אם היתה רק הכנסה שאינה ממשכורת – עד 14,200 ₪ לחודש, בניכוי הכנסה ממשכורת/7,100 ₪ לחודש – לפי הנמוך, מוכפל ב- 5%.

3.2.3. אם היתה גם הכנסה ממשכורת ללא זכויות וגם הכנסה שאינה ממשכורת – עד 14,200 ₪ לחודש, בניכוי הכנסה ממשכורת/7,100 ₪ לחודש – לפי הנמוך, מוכפל ב- 7% או ב- 5% - לפי העניין.

סיכום

המצב לפני התיקון

המצב לאחר התיקון

תקרת הניכוי – סעיף 47

תקרת הסכום שבגינו מוענק זיכוי ממס – סעיף 45א

תקרת הניכוי – סעיף 47

תקרת הסכום שבגינו מוענק זיכוי ממס – סעיף 45א

הכנסה ממשכורת עם זכויות

-

497

יחיד שמפקיד כעמית שכיר בלבד

-

497

הכנסה ממשכורת ללא זכויות

355

497

(אם אין משכורת עם זכויות)

יחיד שמפקיד כעמית עצמאי בלבד בשל הכנסה ממשכורת ללא זכויות

710

994

(אם אין משכורת עם זכויות)

הכנסה שאינה ממשכורת

קצבה בלבד/הון

700/1,100

500

יחיד שמפקיד כעמית עצמאי בלבד בשל הכנסה שאינה ממשכורת

קצבה בלבד/הון

994/1,562

710

מסקנות לגבי עצמאי

1. לפני התיקון – עצמאי היה רשאי להפקיד 12% מהכנסה חודשית של 10,000 ₪ (1,200 ₪ לחודש), ואם הפקיד במסלול קצבתי בלבד בשל הכנסה שאינה ממשכורת – היה רשאי להפקיד 16% מהכנסה חודשית של 10,000 (1,600 ₪ לחודש).

2. לאחר התיקון – עמית עצמאי שיהיה מעוניין לחסוך כספים במסלול הוני, חייב יהיה להפקיד תחילה במסלול קצבתי לפחות 16% מהכנסה חודשית של 7,100 ₪ (1,136 ₪ לחודש), ורק לאחר מכן יהא רשאי להפקיד במסלול הוני עוד 12% מהכנסה חודשית נוספת של 7,100 ₪ (852 ₪ לחודש) =">" סה"כ 1,988 ₪ לחודש. אם יפקיד במסלול קצבתי בלבד בשל הכנסה שאינה ממשכורת – יוכל להפקיד 16% מהכנסה חודשית של 14,200 ₪ (2,272 ₪ לחודש).

3. מעבר לסכומים הנ"ל, ניתן לדרוש לצורכי מס הוצאה נוספת בסך של עד 2.5% מההכנסה החייבת המבוטחת של העצמאי בשל רכישת ביטוח מפני א.כ.ע, ללא תקרה.

צביקה משבנק, רו"ח (מוסמך במשפטים)– מומחה למיסוי פנסיוני ותגמול בכירים. לשעבר מנהל תחום בכיר קופות גמל במס הכנסה.

tzvika66@bezeqint.net: E-Mail

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-581-תיקוני-החקיקה-בגין-קופות-גמל-לשנת-2006.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú