ralc.co.il

true

האם יש מקום לשלם תביעת חוב בדין קדימה של מס הכנסה

16.10.2006

מפרק, שקול שנית -

האם יש מקום לשלם תביעת חוב בדין קדימה של מס הכנסה

יום טוב בילו, רואה חשבון *

אם במסגרת הליכי פירוק, מס הכנסה מגיש הוכחת חוב בדין קדימה, דע שאתה לא חייב לקבל הדרישה "בבחינת תורה מסיני". לפי תקדים של רו"ח יום טוב בילו אתה יכול להתנגד ולחסוך כסף לנושים.

מן המפורסמות הוא שלמס הכנסה יש זכות קדימה לגבי חלק מהנשיה שלו בחברות בפירוק. אני רוצה לגלות לכם מניסיוני כמפרק, כי ניתן להתעמת עם דרישת חוב בדין קדימה של מס הכנסה ולהיטיב עם הנושים.

בתפקידי כמפרקה של חברה קטנה יחסית, שחובותיה לבנקים הסתכמו בכ – 4 מיליון ש"ח, דחיתי את דרישת החוב בדין קדימה של מס הכנסה, התעמתי עם מס הכנסה בבית משפט וחסכתי לנושים מאות אלפי ש"ח.סכומים אלו הצלחתי לגבות לאחר חקירות מקיפות והרמת מסך לבעלי החברה אשר לבסוף נאות לשלם 1,250,000 ₪ לסגירת התיק נגדו.

אולי הסכום שנחסך אינו "כסף גדול", אבל מה שצריך לעניין אתכם המפרקים הוא העיקרון: אם תפנימו את המסר, אולי תחסכו בעתיד לקופת הפירוק שאתם מנהלים סכומים גדולים יותר.

במסגרת הליכי הפירוק הגיש לי מס הכנסה תביעת חוב, בגין חובות החברה בסכום כולל של כ - 400 אלפי ש"ח, מתוכם כ - 230 אלפי ש"ח בדין קדימה בגין שומה בהסכם לשנת 1997.

החלטתי לאשר רק את תביעת החוב בדין רגיל בסך של כ – 170 אלפי ש"ח, ולדחות את תביעת החוב בדין קדימה. דחיתי את תביעת החוב מאחר שמקור חוב זה הינו בגין שומת המס לשנת 1997, השנה שבה קרסה החברה תוך הותרת חובות כבדים בסך של מיליוני ש"ח.

טענתי כי מס הכנסה קבע את שומת המס לשנת 1997 על ידי ביצוע מניפולציה חשבונאית, שבעקבותיה הפכו הפסדי החברה לרווחים בסך של כ- 730 אלפי ש"ח. רשויות המס החליטו באופן שרירותי ומגמתי למחוק את חובות החברה לספקים (וכפועל יוצא למחוק את ההוצאות בגינם), מאחר שהחברה הרי נכנסה לפירוק והחובות לספקים לא ישולמו. באמצעות "תרגיל" זה פחתו הוצאות החברה בסך של כ- 2.2 מיליון ש"ח, ונוצר רווח חייב במס. אין ספק שמס הכנסה היה יצירתי מאוד: בעוד שחובות החברה לספקים שלא שולמו נמחקו כנגד הפחתת ההוצאות , חובות הלקוחות לחברה שמעולם לא נגבו לא נמחקו, מחיקה שהייתה מפחיתה ההכנסות החייבות.

מס הכנסה ערער על החלטתי זו. בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את ערעור מס הכנסה ולא אישר את תביעת החוב, והציע פשרה לפיה, על המפרק להגיש דוח כספי מתוקן לשנת 1997.

ברוח הצעת הפשרה, הגשתי למס הכנסה את הדוח המתוקן לשנת 1997, אשר כלל הפסד של למעלה מ- 1.8 מיליון ש"ח בשנת 1997.

מס הכנסה הראה כי אינו מוותר בקלות, ופקיד השומה ערך שומה לפי מיטב שפיטה, ודרש תשלום מס בסך 800 אלפי ש"ח, כאשר מתוך סכום זה 560 אלפי ש"ח הינו חוב בדין קדימה, לעומת חוב מקורי בדין קדימה שהסתכם בכ - 230 אלפי ש"ח.

נאלצתי לדחות את תביעת מס הכנסה. בית המשפט המחוזי סירב לבקשת ב"כ מס הכנסה להעביר את המשך הטיפול לבית המשפט לענייני מיסים שידון בערעור. בית המשפט אף ציין כי ישקול להעביר את הנושא להכרעת רואה חשבון מומחה מטעם בית המשפט והציע לצדדים להתפשר בטרם תתקבל החלטה.

מס הכנסה, שהבין לאן נושבת הרוח, הסכים לפשרה בסך 80 אלפי ש"ח, בלבד, 10% מתביעת החוב .

* הכותב הינו רואה חשבון ממשרד "ברלב ושות', רואי חשבון" – ביקורת חקירתית

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-803-האם-יש-מקום-לשלם-תביעת-חוב-בדין-קדימה-של-מס-הכנסה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú