ralc.co.il

true

לא תמיד עברה פלילית בדיני המס מחייבת עונש מאסר

25.01.2007

לא תמיד עברה פלילית בדיני המס מחייבת עונש מאסר

רמי אריה, עו"ד רו"חרויטל שניאורסון, עו"ד

הסרת המחדלים ונסיבות מקלות יכולות לתת גם לעבריין המס את האפשרות לתקן ולשפר את מצבו, גם לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום פלילי . ההקלה העיקרית מתבטאת בראש ובראשונה בהימנעות בית המשפט מהטלת עונש חמור על הנאשם, למרות שהוא מורשע בעברות המס לגביהם הוגש נגדו כתב אישום.

היות ובתי המשפט נוהגים כיום להטיל עונשי מאסר כבדים של עברייני מס, הרי כל גזר דין שאינו כולל מאסר בפועל ואף לא עבודות שירות, מהווה הצלחה למערכת המס בכללותה, שמחד, הצליחה להביא את הנאשם להרשעה, אך מאידך, השכילה להגיע לעסקת טיעון שמאפשרת לעבריין המס לפתוח דף חדש ביחסיו עם רשויות המס, ללא עונש שמנדה אותו מהחברה.

האמור לעיל, קיבל ביטוי מוחשי בשני עניינים בהם טיפל משרדנו במחצית השנה האחרונה ואשר בשניהם, הסתפק בהמ"ש בעונשים קלים יחסית, כדלקמן:

1. בעניין הראשון, הואשמו החברה ומנהלה, במספר עברות על חוק מס ערך מוסף, בהמ"ש אישר את עסקת הטיעון שנערך באמצעות משרדנו, למרות שלא היה מחויב לכך, בשל הנסיבות המקלות שהוצגו לו, לרבות הגעת מנהל החברה למשרדי מע"מ זמן קצר לאחר מועד הדיווח בכדי לדווח ללא תשלום, מצבו הרפואי של המנהל שהיווה סיבה לפיגורים בדיווח והסרת המחדלים שנבעו מעברות המס.

בהמ"ש קבע בגזר הדין , אשר ניתן בחודש יוני 2006, כי על החברה יוטלקנס סמלי בסך של 10 ₪, ואילו על מנהל החברה הוטלו שישה חודשי מאסר על תנאי בלבד.

2. בעניין השני, הואשמו החברה ומנהלה, במספר עברות על חוק מע"מ, לרבות בעברות של מסירת ידיעה כוזבת וניהול פנקסי חשבונות שלא כדין. בהמ"ש אישר את עסקת הטיעון שנערך באמצעות משרדנו, בשל הנסיבות המקלות שהוצגו לו, לרבות הסרת המחדלים למע"מ.

בהמ"ש קבע בגזר הדין , שניתן ממש בתחילת שנת המס הנוכחית (2007), כי עלהחברה יוטל קנס בסך של 5,000 ₪, ואילו על מנהל החברה הוטלו 8 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך של 7,500 ₪ בלבד.

המסקנה הינה כי הגעה מבעוד זמן לעסקת טיעון עם הפרקליטות, אשר נתנה אפשרות גם לדחיית מועדי הדיון מספר פעמים, כדי להקל על הנאשמים להסיר את מחדליהם, מהווה בסיס נכון לקביעת עונש קל יחסית על עברייני מס שאין מקום לסמנם כעבריינים מועדים ולסגרם מאחורי סורג ובריח רק בשל מעידה חד-פעמית.

בשני המקרים האמורים, לא הוטלו על הנאשמים עונשי מאסר בפועל ואף לא עונשים של עבודות שירות. עדיין חובה עליהם להיזהר מחזרה על אותן עבירות בעתיד. עונשים אלו מאפשרים הרתעה ראויה בנסיבות העניינים האמורים.

פרטי ומספרי ההליכים המוזכרים לעיל – שמורים במשרדנו.

רויטל שניאורסון עו"ד ויועצת מס, ממשרד רמי אריה ושות', עורכי דין - עוסקת, בין היתר, בדיני המס הפלילי במשרד וחברה בצוות "מיסים ועסקים" www.ralc.co.il .

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-870-לא-תמיד-עברה-פלילית-בדיני-המס-מחייבת-עונש-מאסר.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú