ralc.co.il

true

תזכורת בדבר תשלום ודיווח על הכנסות בשנת 2006

15.04.2007

תזכורת בדבר תשלום ודיווח על הכנסות בשנת 2006

רחל אפרתי, רו"ח

מהו המועד בו נדרש להגשת דוח?

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה מי שחייב בהגשת דוח נדרש להגישו עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת*, או מאוחר יותר, בהתאם לארכה ספציפית, ארכה כללית, או, בהתאם למכסות למייצגים.

רשות המסים נוהגת לפרסם חוברת דע זכויותיך ובה מידע מקיף לגבי זכויותיו וחובותיו של נישום.

מי חייב בהגשת דוח?

נכון להיום רק סוג מסוים של נישומים חייב בדיווח בכפוף לסייגים ומגבלות: בעלי שליטה, בני זוג אשר הכנסתם אינה זכאית לחישוב מס נפרד, מי שמקבל מענק פרישה חייב במס, מי שיש לו הכנסה מעסק, שכר ספורטאים, שכר בוחנים, שכר מעניקי שירותי משרד, שכר אומנים, שכר מרצים ועוד, וכן בעל חשבון בנק בחו"ל או בעל נכסים בחו"ל ששווים עולה על 1.5 מיליון ש"ח וכן מי שלא נוכה מהכנסתו מס במקור בשיעור המרבי**, או מי שנוכה לו במקור בשיעור המירבי והשתכר בשנה מעבר ל"תקרת ההכנסה השנתית" שתפורט להלן. נבהיר כי בסמכותו של פקיד השומה לדרוש מהנישום דוח כלשהו בגבולות הזמן בהתאם לכללי ההתיישנות.

להלן סוגי ההכנסה ותקרת ההכנסה השנתית שהכנסה מעליה תחייב בהגשת דין וחשבון על כלל ההוצאות וההכנסות של הנישום ו/או בת זוגו:

ההכנסה

התקרה בש"ח בשנת 2006

משכורת

537,000

דמי שכירות***

279,000

חוץ, קצבת חוץ

280,000

ריבית

532,000

מכירת ניירות ערך

1,536,000

הכנסה נוספת שנוכה ממנה מס במקור בשיעור מקסימאלי

279,000

דיווח ותשלום באמצעות "מנגנון דיווח המקוצר"

במסגרת הרפורמה במס שתחילתה מיום 1 בינואר 2003 נקבע כי יתאפשר דיווח על הכנסות מחו"ל, ותשלום בגינן ליחידים אשר לולא אותן הכנסות היו פטורים מהגשת דין וחשבון באמצעות "מנגנון דיווח מקוצר".

המדובר בדיווח על הכנסות מחו"ל, אשר נקבע לגביהן שיעור מס מוגבל ואשר נמוכות מהתקרה השנתית.

נדרש כי הדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל 2007 באמצעות שוברי תשלום המיועדים לכך. נציין כי מקדמה בשל הכנסת חוץ ששולמה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת תהיה פטורה מהפרשי ההצמדה ומהריבית.

להלן ההכנסות והטופס לדיווח ולתשלום בגינן:

ההכנסה מחו"ל

טופס דיווח ותשלום

הכנסות פיננסיות, זכיות, הימורים, הגרלות ורווחי הון

351

הכנסות ממקרקעין

352

הגשת דוח מאוחר יותר תחייב דיווח מלא על כלל ההכנסות ועל הכנסות בת/בן הזוג בשנת המס.

מודגש כי בהתאם להוראות הפקודה, קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי. וכי דיווח המקוצר אינו מאפשר קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה. מומלץ להתייעץ עם בעל/ת מקצוע לקבלת החלטה.

דחיית חובת הגשת נספחים לדוח

גם השנה יינתן פטור מהגשת נספחים לדוח (טופס 6111) למי שמחזורו העסקי נמוך מסכום שנתי של 300000 ש"ח (כולל מע"מ) ולמי שיגיש דיווח על כלל הכנסותיו לפני יום 31 באוגוסט 2007.

זכות להגיש דוח

שמורה לנישום זכות להגיש דוח שנתי על כלל הכנסותיו, במטרה לקבל החזר מס ו/או לשמור את זכותו לקיזוז הפסדים, ולדרוש כניכוי במקום שבו הפקודה מאפשרת לעשות כן, הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, או, לקזז הפסדים, או, לדרוש זיכויים והכל בכפוף למגבלות הזמן בהתאם להוראות הפקודה.

________________

* עד ליום 31 במאי של השנה העוקבת לגבי מי שמנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה. עד ליום 30 בספטמבר למי שנדרש לדיווח כתוצאה מהוספת פרק הנאמנויות.

** שיעור המס הגבוה ביותר לפי מדרגות המס ולעניין הכנסה שנקבע לה שיעור מס נמוך יותר - השיעור הגבוה ביותר שנקבע לה.

*** הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס מחזור בשיעור 10% ודווח עליה בטופס 3302.

רו"ח רחל אפרתי הינה חברה בלשכת רואי החשבון בישראל ובוועדת המסים להוראות פנימיות של רשות המסים ומנהלת האתר www.efraty.com

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-926-תזכורת-בדבר-תשלום-ודיווח-על-הכנסות-בשנת-2006.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú