ralc.co.il

true

השוואת מסלולי מיסוי השכרת נכסים ודירות למגורים

04.05.2008

השוואת מסלולי מיסוי השכרת נכסים ודירות למגורים

לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן – 1990.

ולפי סעיפים 17 , 122 , ו- 122א לפקודת מס הכנסה

כולל תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי

בתחולה מיום 1.1.2008

לשנים 2004-2008

מסלול פטור ממס

מסלול 10%

מסלול 15% בחו"ל

מסלול מיסוי רגיל

סעיף

(סעיף 2(א) לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים),

התש"ן 1990)

(סעיף 122(א) לפקודה)

(סעיף 122א לפקודה)

(סעיף 17 לפקודה)

משכיר

יחיד בלבד.

יחיד בלבד.

יחיד בלבד.

אין מגבלה

שוכר

יחיד, או חבר בני אדם שאושר על ידי נציב מס הכנסה ברשומות, שעיקר פעילותו היא למטרות מתן דיור לזכאי משרד השיכון, לקליטת עליה, לבריאות או לסעד.

בתנאי, הפעילות אינה למטרת רווח, וההשכרה אינה ליחיד העובד באותו חבר בני אדם.

אין מגבלה

אין מגבלה

אין מגבלה

מושכר

דירה בישראל או באזור יהודה שומרון ועזה, או חלק מדירה.

עד ליום 18.12.2002, כולל דירות בחו"ל.

דירה בישראל בלבד.

כל סוגי המקרקעין,

בתנאי שהם מחוץ לישראל.

בישראל ובחו"ל, כל סוגי נכסי המקרקעין.

שימוש

הדירה מיועדת לשמש, לפי טיבה, למגורים. ההוראות לא יחולו על דירה הרשומה, או חייבת להירשם בפנקסי עסק.

הדירה משמשת למגורים. ההוראות לא יחולו על הכנסות מפעילות השכרה המגיעות לדרגת עסק.

אין מגבלה על השימוש במושכר בחו"ל.

למעט, על הכנסות מפעילות השכרה, המגיעה לדרגת עסק.

אין מגבלה

חוזה

קיים מסמך (חוזה) – בחתימת ידו של השוכר, המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.

תקרה

תקרת הפטור –

בשנת 2004 - הייתה בסך של 7,390 ₪ לחודש.

בשנת 2005 - הייתה בסך של 5,595 לחודש.

בשנת 2006 - הייתה בסך של 3,830 לחודש.

בשנת 2007 – הייתה בסך של 4,200 לחודש .

בשנת 2008- תקרת הפטור הינה בסך של 4,320 לחודש.

סכומים יתואמו למדד מידי שנה.

התקרה הינה לכלל הכנסות אותו יחיד, מכל דירות המגורים המושכרות על ידו, לרבות על ידי בן זוגו המתגורר עימו, או על ידי ילדיו עד גיל 18, והיא תימדד לפי כל חודש בנפרד בשנת המס.

עד וכולל דצמבר 2002 – הייתה תקרה שהגיעה לסך של 7,300 ₪, לחודש השכרה כלשהו בשנת המס, לרבות, הכנסתם מדמי שכירות של בן זוגו וילדיו עד גיל 18. מכל דירות המגורים המושכרות על ידו

מינואר 2003 – אין תקרת הכנסות מההשכרה למגורים ובוטלה ההתייחסות להכנסות בן הזוג והילדים.

אין.

אין

מנגנון "תקרה מותאמת"

חל לגבי יחיד שהכנסותיו עלו על התקרה בשנת המס. עודף ההכנסות מעל תקרת הפטור ממס, יופחת מתקרת הפטור ממס, ולהפרש ייקרא – "תקרה מותאמת". ההכנסות הפטורות ממס יהיו רק עד סכום ה"תקרה המותאמת".

אין

אין

אין

סייג להוצאות

מההכנסות העולות על תקרת הפטור, ניתן להפחית הוצאות שהוצאו בייצור הכנסות אלו.

למעט, הפחת המוגדל, שנקבע בתקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט – 1989.

אין זכות לנכות הוצאות כלשהן, שהוצאו בשל ההכנסות מההשכרה למגורים, לרבות, הוצאות פחת ומימון.

לעניין חישוב מס השבח במכירת הדירה, ייראו את הפחת כאילו נתבע כהוצאות, בסכומו המרבי, לפי כל דין.

ככלל, אין זכות לנכות הוצאות.

מותר לנכות רק את הוצאות פחת.

הרווח החייב במס, מחושב לפי ההכנסות מהשכרה,

בניכויכל ההוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מהשכרה, לרבות הוצאות פחת ומימון.

תשלום המס

עד ה"תקרה המותאמת"פטור ממס.

מעל התקרה המתואמת - חבות במס הכנסה, לפי מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית, החלות על היחיד, באותה שנת מס. דהיינו, מס מינימלי בשיעור של 30% על ההכנסות החייבות. (למעט, יחיד שמלאו לו 60 שנים)

בשיעור קבוע של 10% על ההכנסות.

התשלום, ייעשה תוך 30 יום, מיום קבלת ההכנסות,

או שהיחיד משלם מקדמות מס שוטפות בשנת המס.

(קיימת הצעת חוק לביטול תנאי מועדי התשלום)

בשיעור קבוע של 15% על ההכנסות בניכוי הפחת.

אין זכות לקיזוז, זיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות, או מהמס החל עליה, ולא יינתנו הקלות ממסי כפל או זיכוי בשל המס ששולם בחו"ל.

ביחיד – לפי המס השולי של אותו יחיד (שטרם מלאו לו 60 שנים), החל ממדרגת מס מינימאלית בשיעור של 30%.

בחברה – לפי מס חברות.
כשהמושכר בחו"ל
, יחולו דיני זיכוי המס בגין מס ששולם בחו"ל ו/או הוראות אמנת כפל המס הרלבנטית.

החבות בדמי ביטוח לאומי

בתוקף מינואר 2004, לא תהא חבות בדמי ביטוח על סכומי ההכנסה הפטורים ממס הכנסה.

לגבי סכומים חייבים - תחול החבות בדמי ביטוח לפי הכללים לעניין זה, ראה במסלול המיסוי הרגיל.

עד תום 2003 – חייב, אצל מי שחייב לפי מסלול המיסוי הרגיל.

בתוקף מינואר 2004, פטור מחבות בדמי ביטוח על כלל סכומי ההכנסה משכירות במסלול מס זה.

עד תום 2003 – חייב בידי מי שחייב לפי מסלול המיסוי הרגיל.

משנת 2008-

פטור מחבות ביטוח לאומי.

עד 31.12.2007-

חייב בביטוח לאומי,

בידי מי שחייב לפי מסלול המיסוי הרגיל.

משנת 2008- כל ההכנסות מהשכרה חייבות בביטוח לאומי (לעמדת המל"ל- למעט השכרה למגורים). למעט, עקרת בית, קטינים, גימלאים ועוד.

עד 31.12.2007-חייב בביטוח לאומי,

רק בידי יחיד שאינו עובד, או יחיד שהכנסותיו מעבודה נמוכות מסך הכנסותיו הפסיביות (כולל מהשכ"ד).

למעט, יחיד שהוא גם שכיר וגם עצמאי, עקרת בית, קטינים וגימלאים ועוד.

מס' סידורי 100021

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1104-השוואת-מסלולי-מיסוי-השכרת-נכסים-ודירות-למגורים.aspx

© כל הזכויות שמורות