ralc.co.il

true

החלטות ועדות הכופר במס הכנסה שבהן התקבלה החלטה להמיר עבירות מס בכופר כסף

11.08.2007

החלטת כופר מס הכנסה 1/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

משווק דודי שמש מאזור תל אביב נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 - 2002 בסכום של

150,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 220 לפקודת מס הכנסה)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 45,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. סכום העבירה .

2.2. לאור סכום המס המועלם .

2.3. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 2/06

הנושא : "ניפוח " הוצאות

העובדות :

יועץ מס מאזור תל אביב, נחשד ב " ניפוח " הוצאות בשנים 2003 - 2001 בסכום של 34,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של25,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. עיסוקו של הנישום כיועץ מס .

2.3. סכום העבירה .

2.4. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 3/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

סוחר בחפצי אומנות מאזור תל אביב, נחשד במכירת מניות בשנת 2000 בסכום של 200,000 ₪, מבלי לדווח על כך .

(עבירה ע " פ סעיף 217 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 20,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. מצבו האישי של הנישום .

2.3. סכום העבירה

2.4. תדירות העבירה .

2.5. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 4/06

הנושא : דיווח כוזב על תושבות בישוב ספר

העובדות :

שכיר מאזור באר שבע , נחשד בהצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים 2005 - 2003 עקב כך קיבל במרמה הנחה במס עפ " י סעיף 11 לפקודת מס הכנסה בסך של 46,000 ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 15,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס הנמוך שהועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 5/06

הנושא : הוצאות כוזבות

העובדות :

חקלאי מאזור אשקלון, נחשד בדרישת הוצאות כוזבות בשנים 2002 – 1999 בסכום של 743,054₪.

(עבירות ע " פ סעיף 220 לפקודת מס הכנסה. (

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 200,000. ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור המלצת הפרקליטות .

2.2. סכום העבירה .

2.3. ההוצאה הנדרשת הינה פחת בלבד .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 6/06 – בקשה להקטנת כופר

הנושא : השמטת נכס מהצהרת הון

העובדות :

מהנדס, פנסיונר מחולון , נחשד בהשמטת נכס מהצהרת הון ליום 31.12.2001 בסך של 270,000 ₪.

(עבירה ע " פ סעיף 217 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר מסך של 25,000 לסך של 15,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. השמטה מהצהרת הון בלבד .

2.2. אין השמטת הכנסות .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 7/06

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות :

גנן מתל אביב , נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2004 - 1999 בסכום של 120,000 – . ₪.

(עבירות ע " פ סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 36,000. ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. מצבו הבריאותי והאישי של הנישום .

2.3. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 8/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

קבלן אינסטלציה מאזור ירושלים נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005 - 2001 בסכום של 120,000 ₪.

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 60,000. ₪.

2. הנימוקים להחלטה -

2.1. סכום העבירה .

2.2. לאור סכום המס המועלם .

2.3. התרשמות היחידה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 9/06

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות :

אדריכל מירושלים נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2004 - . 2001 בסכום של 30,000 – ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 10,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 10/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

שכיר ומשווק מוצרי חשמל מאזור נתניה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 – 2001 בסכום של , 340,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה (.

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 90,000. ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. התרשמות היחידה החוקרת .

2.2. היותו שכיר .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 11/06

הנושא : פיצול משכורות

העובדות :

שכירה מאזור כפר סבא נחשדה בפיצול משכורות בשנים 2004 - 1999 , סכום המס הנחסך מסתכם לסך של 50,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 15,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס הנמוך שהועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 12/06

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות :

בעלת מניות בחברה מתל אביב נחשדה בהעלמת הכנסות , בגין פיצוי שנתקבל מחברת ביטוח , בסך של 673,000 ₪.

(עבירה עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 200,000. ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. מידת הזדון הנמוכה .

2.3. סכום העבירה .

2.4. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 13/06

הנושא : פיצול משכורות

העובדות :

חברת הסעות מהצפון נחשדה בפיצול משכורות והעלמת הכנסות בשנים 2002 - 1999 סכום של 375,399 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 195,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 13/06

הנושא : השמטת הכנסות ממכירת מניות

העובדות :

בעל מניות בחברה מתל אביב נחשד בהעלמת הכנסות בגין מכירת מניות בשנים 1997 - 1995 בסכום של 550,000 $ .

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 900,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. המלצת הפרקליטות .

2.3. משך הזמן שחלף מביצוע העבירות .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 15/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

מארגן מסיבות מאזור ת " א נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005 - 2004 בסכום של 217,770 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 60,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור הסכום המועלם .

2.2. מצבו הבריאותי .

2.3. סכום העבירה .

2.4. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 16/06

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות :

רצף מאזור ירושלים נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 - 2000 בסכום של 342,533 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 70,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה -

2.1. לאור הסכום המועלם .

2.2. מצבו הכלכלי והאישי .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 17/06

הנושא: השמטת הכנסות

העובדות :

חברה העוסקת בארגון הופעות נחשדה בהעלמת הכנסות בשנת 2001 בסכום של 244,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה.)

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 81,000. ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 18/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

מאמן ספורט מתל אביב , נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 – 1999 בסכום של מיליון ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 300,000 .

2. הנימוקים להחלטה

2.1. סכום העבירה .

2.2. לאור סכום המס המועלם .

2.3. המלצת הפרקליטות .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 19/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

מנהל ובעל מניות בחברה מאזור תל אביב נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 - 2002 בסכום של 124,000. ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 36,000. ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

בקשה להקטנת כופר / החלטת כופר מס הכנסה 20/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

שכיר מתל אביב נחשד בהעלמת הכנסות מביצוע עבודות פרטיות בשנים 2004 - 1994 בסכום של 220,00 .

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. בקשת ההקטנה נדחתה וסכום הכופר נשאר בסך של 40,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. אין טיעונים חדשים .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 21/06

הנושא : רישום הוצאה כוזבת

העובדות :

חשמלאי מתל אביב נחשד בדרישת הוצאה כוזבת בשנת 2001 בסך של 100,000 ₪.

(עבירה עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 30,000. ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. המלצת הפרקליטות .

2.3. סכום העבירה .

2.4. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 22/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

חשמלאי מאזור תל אביב נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005 - 2000 בסכום של 149,135 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 45,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 23/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

מורה לנהיגה מאזור תל אביב נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005 - 2000 בסכום של 171,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 50,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 24/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

סוחר בכלי רכב מאזור ת " א נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 – 1999 בסכום של 207,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 62,000 .

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 25/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

בעל עסק למכירת מרצפות מבאר שבע נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 - 2000 בסכום של 290,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 75,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 26/06

הנושא : הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

העובדות :

שכיר מאזור הצפון נחשד בהצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים 2004 - 2001 המס שנתקבל במרמה מגיע לסך של 75,333 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 22,000 ש " ח

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

בקשה להקטנת כופר / החלטת כופר מס הכנסה 27/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

סוכן ביטוח מפתח תקווה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2002 - . 1999 בסכום של 470,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הועדה החליטה להקטין את סכום הכופר מסך של 150,000 לסך של 120,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור מצבו האישי .

2.2. המלצת הפרקליטות .

2.3. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 28/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

קבלן בניין מהצפון נחשד באי דיווח על עבודות בנייה בשנים 2004 - 2003 בסכום של 460,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 100,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. מצבו האישי .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 29/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

וטרינר מאזור הצפון נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005 - 2002 בסכום של 171,680 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 50,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. מצבו האישי .

2.2. האישה חולת סרטן .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 30/06 בקשה להקטנת כופר

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

בעל מינימרקט מאזור חדרה נחשד בהעלמת קניות בשנת 2003 בסכום של 3,316,162 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. בקשת ההקטנה נדחתה וסכום הכופר נשאר בסך של 170,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. סכום העבירה .

2.2. אין טיעונים חדשים .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 31/06

הנושא : הענקת אופציות

העובדות :

חברה מאזור המרכז נחשדה בהענקת אופציות והעלמת הכנסות בשנים 2000 - 1999 בסכום של 1,800,966 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 217 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 510,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור הסרת המחדלים .

2.2. החשד לעבירת סיוע .

2.3. המנהלים תושבים זרים ואינם נגישים בישראל .

2.4. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 32/06

הנושא : הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

העובדות :

שכיר מאזור הצפון נחשד בהצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים 2004 - 2000 , המס שנתקבל במרמה מגיע לסך של 106,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 30,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. התרשמות היחידה החוקרת .

2.4. תיקי ישובי ספר .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 33/06

הנושא : אי דיווח על הכנסות

העובדות :

רופא שיניים מאזור חדרה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005 - . 2002 בסכום של 240,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 70,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 34/06

הנושא : פיצול משכורות ותשלום שכר כוזב

העובדות :

מנהל ובעל מניות נחשד בפיצול משכורות ותשלום שכר כוזב לאשת העובד בשנים 2004 - 2003 בסכום של 140,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 50,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 35/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

רופא מתל אביב נחשד בהעלמת הכנסות בשנת 2002 בסכום של 150,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 100,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור המלצת הפרקליטות והגשת כתב אישום על חוק העונשין .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 36/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

קבלן לעבודות עפר מאזור חיפה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 - 2001 בסכום של 450,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 135,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 37/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

בעל חנות לאביזרי מין מאזור חיפה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005 - 2004 בסכום של 220,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 60,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 38/06

הנושא : הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

העובדות :

שכיר מאזור חיפה נחשד בהצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר בשנים 2003 - 2001 המס שנתקבל במרמה מגיע לסך של 48,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 16,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס הנמוך שהועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. הסרת המחדל .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 39/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

סיטונאי מאזור חדרה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 - 2001 בסכום של 250,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 50,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. בהתחשב בגילו ומצבה הרפואי של אשתו .

2.3. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 40/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

מורה נהיגה מאזור הצפון נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 - 2000 בסכום של 105,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 30,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 41/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

משווק ומפרסם מאזור חיפה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים- 2002 בסכום של 78,528 2003 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 25,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 42/06

הנושא : פיצול משכורות ותשלום שכר כוזב

העובדות :

מנהל בחברה מאזור רחובות נחשד בפיצול משכורות ותשלום שכר כוזב לאשתו בשנים 2005 - 1998, המס שנתקבל במרמה הגיע לסך של 270,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 120,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. סכום העבירה .

2.2. פיצול משכורת ואי דיווח על החלק שפוצל .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 43/06

הנושא : חשבוניות כוזבות

העובדות :

מנהל ובעל חברה מאזור תל אביב נחשד כי בשנים 2004 - 2002 הוציא חשבוניות כוזבות בסכום של 350,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 60,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. מצבו האישי והבריאותי .

2.3. שיתוף הפעולה בחקירה .

2.4. סכום העבירה .

2.5. התרשמות היחידה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 44/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

טרקטוריסט מאזור תל אביב נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2004 - 2002 בסכום של 330,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה).

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 30,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. שיתוף הפעולה בחקירה .

2.3. מצבו הבריאותי והאישי .

2.4. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 45/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

יהלומן מנתניה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 1999 - 1998 בסכום של 3.2 מיליון ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של מיליון .

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור המלצת הפרקליטות .

2.2. הסרת המחדלים .

2.3. מצבו האישי .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 46/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

שכיר מנתניה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2002 - 1998 בסכום של 194,020 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 60,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. סכום העבירה .

2.2. המלצת הפרקליטות .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 47/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

רוכל מרמלה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005 - 2002 בסכום של 110,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 25,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. סכום העבירה .

2.2. היותו בן שכול .

2.3. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 48/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

אדריכל מתל אביב נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2004 - 1999 בסכום של 388,895 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 110,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 49/06 בקשה להקטנת כופר

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

קבלן אינסטלציה מאזור ירושלים נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2005 - 2001 בסכום של 120,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הוועדה החליטה להקטין את סכום הכופר מסך של 60,000 לסך של 40,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. סכום העבירה .

2.2. סכום ההשמטה אינו מוחלט .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 50/06 - בקשה להקטנת כופר

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

מאמן ספורט מתל אביב נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2003 - 1999 בסכום של מיליון .

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הוועדה החליטה להקטין את סכום הכופר מסך של 300,000 לסך של 120,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. סכום העבירה .

2.2. המלצת הפרקליטות .

2.3. חלק מסכום ההעלמה הינו החזר בגין הוצאות .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 51/06

הנושא : סיוע לאחר להעלים הכנסות

העובדות :

מנהל ובעל מניות בחברה מאזור תל אביב נחשד ברישום כוזב ובסיוע לאחר להעלים הכנסות בשנת 1999 בסכום של 380,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 100,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור המלצת הפרקליטות .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 52/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

שכיר העוסק גם במתן הלוואות וניכיון שיקים מאזור הצפון נחשד בהעלמת הכנסות בסכום של 73,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 20,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 53/06

הנושא : השמטת קניות

העובדות :

סיטונאי מאזור חדרה נחשד בהעלמת קניות בשנים 2003 - 2001 בסכום של 230,528 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 15,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. השמטת קניות בלבד .

2.3. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 54/06

הנושא : דיווח כוזב למיסוי מקרקעין

העובדות :

שכיר מחדרה נחשד בדיווח כוזב למסמ " ק בשנת 2001 בסכום של 26,000 $.

) עבירות עפ " י סעיף 98 ג ' לחוק מיסוי מקרקעין ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 15,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. הסרת המחדלים .

2.3. סכום העבירה .

2.4. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 55/06

הנושא : תשלום משכורות כוזבות

העובדות :

סוכן ביטוח מאזור נתניה נחשד בתשלום משכורות כוזבות בשנים 2004 - 2001 בסכום של 174,472 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 50,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 56/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

בעל חנות מחדרה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 2004 - 2003 בסכום של 180,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 50,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 57/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

קבלן בניין מאזור הצפון נחשד בהעלמת הכנסות בשנת 2003 בסכום של 372,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 110,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. מצבו האישי .

2.3. סכום העבירה .

2.4. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 58/06

הנושא : השמטת הכנסות

העובדות :

קבלן בניין מעפולה נחשד בהעלמת הכנסות בשנים 1999 - 1998 בסכום כולל של 464,169 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 150,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 59/06

הנושא : רישום חשבוניות כוזבות

העובדות :

בעל עסק להובלות מהצפון נחשד ברישום חשבוניות כוזבות בשנים 2001 - 2000 בסכום של 150,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 40,000

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. משך הזמן שחלף מביצוע העבירה .

2.4. התרשמות היחידה החוקרת .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 60/06

הנושא : רישום הוצאה כוזבת

העובדות :

קבלן בנייה ושיפוצים מאזור נצרת נחשד ברישום הוצאה כוזבת בשנת 1999 בסך של 100,000 ₪.

(עבירה עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 20,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. הזמן החולף מביצוע העבירה .

2.3. סכום העבירה .

2.4. תדירות העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 61/06

הנושא : תשלום שכר כוזב

העובדות :

מהנדס בנין מהצפון נחשד בתשלום שכר כוזב בשנים 2003 - 2000 בסכום של 200,000 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 60,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. תדירות העבירה .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 62/06

הנושא : רישום הוצאות כוזבות

העובדות :

חקלאי מאזור הדרום נחשד ברישום הוצאות כוזבות בשנים 2003 - 2002 בסכום של 113,400 ₪.

(עבירות עפ " י סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ( .

החלטה :

1. הושת כופר בסך של 27,000 ₪.

2. הנימוקים להחלטה

2.1. לאור סכום המס המועלם .

2.2. סכום העבירה .

2.3. תיקי חקלאים .


======================================================

החלטת כופר מס הכנסה 63/06

הנושא : הצהרה כוזבת על מגורים בישוב ספר

העובדות :