ralc.co.il

true

פטור ממס בשל העברת מפעל לאזור מוטב לאחר תיקון 63 לחוק מיסוי מקרקעין

27.03.2008

פטור ממס בשל העברת מפעל לאזור מוטב
לאחר תיקון 63 לחוק מיסוי מקרקעין

רחל אפרתי, רו"ח

במטרה להגביר את שיעורי התעסוקה באזורים מוטבים בתיקון לחוק מיסוי מקרקעין נקבע פטור ממס במכירת זכות במקרקעין שהם מפעל שאינו נמצא ב"אזור מוטב" (להלן- מפעל נמכר) בתנאי שהמוכר רכש עד סוף שנת 2009 לחילוף זכות במקרקעין שהם מפעל שנמצא באזור מוטב, או, שהם קרקע לבניית מפעל מוטב (להלן – מפעל נרכש).

מאחר והפטור מותנה בקיום תנאים שיפורטו להלן וכן בקיום תנאים נוספים תוצא שומה זמנית לפיה מוכר מפעל נמכר חייב בתשלום המס, והמנהל רשאי לדחות את תשלומו, כולו, או, חלקו, עד להתברר העמידה בתנאים, ולתיקון השומה והחזר מס ככל שישולם.

הפטור יינתן בתנאי ששטח המפעל באזור הנרכש לא פחת מ- 75% משטחו של המפעל הנמכר, שהועסקו במפעל המוטב בשלוש השנים האחרונות של תקופת ההפעלה המהותית שישים עובדים לפחות, וכן 80% מכלל העובדים, בכל שנה, היו תושבי רשות מקומית מוטבת, בתנאי שבמפעל הנרכש התקיימה הפעלה מהותית לא יאוחר מתום ארבע שנים מיום רכישת הזכות ושההפעלה המהותית התקיימה עשר שנים רצופות לפחות, שנמסרה במועד הודעה על בחירה במסלול הפטור בעת הגשת הצהרה למנהל מיסוי מקרקעין ובכפוף למילוי תנאים נוספים. שר האוצר רשאי לקבוע תקנות לגבי פטור ממס במקרה שבו לא התקיימה הפעלה מהותית במשך עשר שנים לפחות, אלא חמש שנים ומעלה ובלבד שההפעלה הופסקה בשל משבר בענף הכלכלי שאליו משתייך המפעל באזור המוטב.

הפטור יינתן למכירה אשר בוצעה בתקופה שמיום 6 במרץ 2008 ועד לתום ארבע שנים מיום רכישת הזכות במקרקעין שהם מפעל באזור מוטב, בתנאי שהמפעל הנמכר שימש בייצור הכנסה מעסק**, במשך חמש שנים סמוך למכירתו.

הפטור יינתן לפי הנמוך מבין אלה:

(1) שווי הרכישה של הזכות במקרקעין של המפעל הנרכש ושל הוצאות לבניית מבנה שישמש מפעל באזור מוטב והוצאות הקשורות במישרין לחילוף המפעל הנמכר במפעל הנרכש והוצאות להכשרת כוח אדם שיועסק במפעל באזור מוטב.

(2) הסכום המתקבל ממכפלה של 337,500 ש"ח במספר העובדים הם עובדי רשות מקומית מוטבת שהועסקו במפעל מוטב בשלוש השנים האחרונות של תקופת ההפעלה המהותית, לפי חישוב ממוצע, והכל לפי אישור רואה/ת חשבון בטופס שיקבע מנהל מיסוי מקרקעין.

הפטור לא יחול על רכישת הזכות במקרקעין במפעל באזור מוטב מ"קרוב"*** ועל מכירת הזכות במפעל הנמכר ל"קרוב" ועל זכות במקרקעין שהועברה במסגרת שינוי מבנה פטור ממס או מכירה לאיגוד בפטור ממס.

את יתרת סכום שווי המכירה של המפעל הנמכר לאחר הפחתת הסכום הפטור יראו כדמי מכר שיחושבו כחלק יחסי, וכך גם ייוחסו התוספות והניכויים.


"מפעל" - מפעל תעשייתי שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית, למעט מפעל חקלאי מאושר, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח מחקר ופיתוח תעשייתי עבור תושב חוץ, כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון וכן מרכז לוגיסטי או מוקד מענה טלפוני.

"אזור מוטב" –

(1) תחום רשות מקומית במחוז הדרום, במחוז הצפון או בנפת חיפה, ובלבד שבתיה, כולם או חלקם, נמצאים מעל קו רוחב 710 או מתחת לקו רוחב 600 ומתקיימים בה שני אלה:

(א) רמה חברתית-כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 3;

(ב) שיעור אבטלה שנתי ממוצע, לפי פרסמי שירות התעסוקה של 10% ומעלה (התנאי לא יחול על רשות מקומית שהיא מועצה אזורית).

(2) אזור תעשיה מרחבי בתחום מחוז הדרום, או מחוז הצפון, ובלבד שכולו או חלקו, נמצא מעל קו רוחב 710 או מתחת לקו רוחב 600 ואולם בנפת אשקלון – רק אזור תעשיה מרחבי (ששטחו 100 דונם בהתאם לתכנית בניין ערים מאושרת המיועדת לתעשייה) בתחום רשות מקומית שבה רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 1 עד 3;

(3) אזור תעשייה ביישוב מיעוטים ובלבד (80% לפחות מתושביו אינם יהודים) שכולו או חלקו, נמצאים מעל קו רוחב 710 או מתחת לקו רוחב 600.

(4) שדרות ויישובי עוטף עזה - שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, שבתיהם שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת הקיפה את רצועת עזה.

"רשות מקומית מוטבת" – אחד מאלה, ובלבד שהרמה הכלכלית החברתית אינה עולה על אשכול 5:

(1) רשות מקומית שנמצאת באזור מוטב

(2) יישוב במחוז הדרום או יישוב מיעוטים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים מעל קו רוחב 710 או מתחת לקו רוחב 600

(3) יישוב במחוז הצפון

"הפעלה מהותית" – העסקת עובדים במפעל באזור מוטב שמספרם לא פחת מ- 75% ממספר העובדים שהועסקו במפעל הנמכר בתקופה של שלוש השנים רצופות, לפני מכירתו, לפי חישוב ממוצע, והכל לפי אישור רואה/ת חשבון בטופס שיקבע מנהל מיסוי מקרקעין.

* חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (תיקון מס' 63 - הוראת שעה), התשס"ח – 2008 בו נוסף פרק חמישי 6.

** לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

*** "קרוב" לענין המוכר - לרבות איגוד השולט בו ואיגוד בשליטת השולט בו (20% או יותר). שר האוצר רשאי לקבוע תקנות בהן יחול הפטור על אף שבוצעה מכירה לקרוב.

הבהרה: כל סקירה ו/או מידע המובא/ת בתקשורת זו אינו/ה מיועד/ת לשימוש או להצגה או להעתקה, בשום אופן ובשום צורה, והשימוש בסקירה ו/או במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד, ואינו/ה יכול/ה לשמש לקוח, אדם או ישות כלשהי לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, לייעוץ מס או להצגה בפני רשויות או להתגוננות לשם מניעת עונשין שעלולים לחול על נישום כלשהו וכיו“ב. אך מובן הוא כי אין המידע האמור מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1715-פטור-ממס-בשל-העברת-מפעל-לאזור-מוטב-לאחר-תיקון-63-לחוק-מיסוי-מקרקעין.aspx

© כל הזכויות שמורות