ralc.co.il

true

עדכון מדרגות מס רכישה לדירות מגורים ומשקים חקלאיים

23.01.2011

עדכון מדרגות מס רכישה לדירות מגורים ומשקים חקלאיים

רשות המסים בישראל

מדרגות מס רכישה, המוטל על רכישת דירות למגורים, משקים חקלאיים ורכישת זכות במקרקעין בידי עולה, עודכנו החל מה-16 בינואר 2011 בשיעור של 23.17% לפי שיעורי עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי הקבוע בחוק ( עדכון של 5% לעומת העדכון הקודם).
הבסיס לעדכון הוא מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כחלק ממדד המחירים לצרכן.

להלן העדכון:

שעור המס

מדרגות ישנות
מ- 16/01/10 עד 15/01/11
הסכום בשקלים חדשים

מדרגות חדשות
מ- 16/01/11 עד 15/01/12
הסכום בשקלים חדשים

דירת מגורים יחידה

ללא מס

1,084,935

1,139,320

3.50%

מ- 1,084,935- 1,524,770

מ- 1,139,320- 1,601,210

5%

מעל – 1,524,770

מעל – 1,601,210

דירת מגורים אחרת

3.50%

עד – 923,070

עד – 969,330

5%

מעל- 923,070

מעל- 969,330

משקים חקלאיים

0.50%

עד – 284,960

עד – 299,240

5%

מעל – 284,960

מעל – 299,240

פטור לעולה

0.50%

עד – 1,393,220

עד – 1,463,035

5%

מעל – 1,393,220

מעל – 1,463,035

דוגמא לרכישת דירת מגורים :

· דוגמא א' - רוכש דירת מגורים יחידה בשווי של 1,000,000 ש"ח לא ישלם מס.

· דוגמא ב' - רוכש דירת מגורים יחידה בשווי של 1,200,000 ש"ח ישלם היום 2,124 ש"ח.

· דוגמא ג' - רוכש דירת מגורים שאינה דירתו היחידה, בשווי של 800,000 ש"ח ישלם היום 28,000 ש"ח.

· דוגמא ד' - רוכש דירת מגורים שאינה דירתו היחידה, בשווי של 1,000,000 ש"ח ישלם היום 35,460 ש"ח.


בתחולה מיום 01/01/2000 נקבעו 2 מסלולי חיוב במס רכישה לגבי דירות מגורים:

א. דירת מגורים יחידה כמשמעותה בסעיף 9(ג1א)(2)(ב) לחוק - דירה שהיא דירתו היחידה של הרוכש. לעניין זה יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם לרוכש יש דירה אחרת, שהיתה דירתו היחידה, עד מועד רכישה זו, ומכר אותה תוך 24 חודשים או תוך 12 חודשים מיום המסירה הקבוע בהסכם (במידה והדירה נרכשה מקבלן).ביום 25.7.2005 התקבל בכנסת תיקון מס' 147 לפקודת מס הכנסה, אשר, בין היתר, תיקן באופן עקיף את חוק מיסוי מקרקעין, לפיו נקבע כי לא ישולם מס רכישה על חלק משווי הזכות שנרכשה, ובלבד שהרכישה היא בתקופה שבין 1 ביולי 2005 לבין 31 בדצמבר 2006 של דירת מגורים יחידה בידי יחיד.במסגרת חוק ההסדרים לשנת המס 2007, אשר התקבל בכנסת ביום 3 בינואר 2007, הוארך תוקפה של הוראת השעה האמורה והיא תחול על רכישות כאמור שיבוצעו עד ליום 31 בדצמבר 2007.ביום 31/10/07 התקבל בכנסת חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (תיקון מס' 59) התשס"ח - 2007. בתיקון הנ"ל תוקנו מספר הוראות בקשר למס הרכישה החל על דירה יחידה כהגדרתו בחוק, וכן תוקנה תדירות עדכון מדרגות המס.

ב. "דירת מגורים"- דירה נרכשת כאשר בבעלותו של הרוכש דירת מגורים נוספת (להלן: "דירת מגורים אחרת").

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2613-עדכון-מדרגות-מס-רכישה-לדירות-מגורים-ומשקים-חקלאיים.aspx

© כל הזכויות שמורות