ralc.co.il

true

בית הדין לעבודה הרשיע בפלילים מעסיק שלא ניהל רישום שעות עבודה של עובדיו

09.09.2012

בית הדין לעבודה הרשיע בפלילים מעסיק שלא ניהל רישום שעות עבודה של עובדיו

רונן פורת, רו"ח

סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי באחריות המעביד לנהל פנקס שעות עבודה. עוד קובע הסעיף שלעניין שעות עבודה, הרישום בפנקס שעות עבודה יבוצע באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל.

במקרים רבים מעסיקים נמנעים מניהול רישום שעות העבודה של עובדיהם כנדרש בחוק ואף מגלגלים את אחריות רישום שעות העבודה בפועל אל העובדים עצמם ואלו מנהלים רישומים בצורה ידנית במחברות, דפים, קבצים וכיוצא בזה.

ב-20 ביוני 2012 ניתנה הכרעת הדין בתיק פלילי 1120-09 מדינת ישראל-משרד התמ"ת נגד גיל בן משה גיא. גיל הואשם שלא ניהל פנקס עבודה בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.

תיאור המקרה

גיל הינו בעלים של פיצוציה בעיר אשקלון. גיל העסיק עובדים בפיצוציה אולם העובדים לא דיווחו נוכחות באמצעות שעון נוכחות. כמו כן, גיל לא ניהל רישום של שעות העבודה של עובדיו. על פי גרסתו של גיל, כל עובד רשם את שעות עבודתו (התחלה וסיום עבודה) ואת זכויותיו וחובותיו במחברת, ובסוף כל חודש עבר גיל על הרישום במחברת עם כל עובד. גיל טען שניהול השעות העצמאי של כל עובד אינו בעייתי מבחינתו כיוון שיחסיו עם העובדים הינם יחסים של אמון.

גיל הואשם ע"י משרד התמ"ת באי ניהול פנקס עבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה ונפתח כנגדו תיק פלילי.

הכרעת הדין

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קבע כי החובה לנהל פנקס שעות עבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה הינה חובה אשר מוטלת על המעביד עצמו. סעיף 25(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע: " מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה שבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות".

גיל טען שלא עבר על הוראות סעיף 25 לחוק לענין אי ניהול פנקס שעות עבודה, וזאת מן הטעם שרישום השעות ניתן לעובדיו. בית הדין קבע שאין לקבל את טענתו הנ"ל של גיל שכן המעביד אינו רשאי להתנער מהחובה המוטלת עליו לנהל את רישום שעות העבודה של עובדיו ואין הוא יכול להעביר חובה זו לידי עובדיו.

לאור האמור, הורשע גיל בעבירה של אי ניהול פנקס שעות עבודה, לפי סעיפים 25 ו-26(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה.

מסקנות והמלצות

ממקרה זה עולות המסקנות הבאות:

1. הפרת חובת ניהול פנקס שעות עבודה, כפי שמתחייב בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, הינה עבירה פלילית על כל משמעויותיה.

2. האחריות לניהול פנקס שעות עבודה מוטלת על המעביד. לא ניתן להעביר אחריות זו לעובדים כך שהם ינהלו את פנקס שעות העבודה.

ההמלצה: להתחיל לנהל, באופן מידי, פנקס עבודה לכל העובדים.

יש לנהל פנקס עבודה גם לעובדים אשר עובדים מחוץ לחצרי המעסיק, בין באופן קבוע ובין באופן ארעי (אנשי מכירות, סוכנים, שירות, טכנאים, אאוטסורסינג וכו').

ניהול פנקס שעות עבודה כחוק יכול להתבצע בצורה פשוטה וקלה ע"י שימוש בשעון נוכחות או מערכת אחרת לדיווח נוכחות. מערכות דיווח נוכחות מתקדמות הקיימות כיום מאפשרות לכל סוגי העובדים לדווח נוכחות במגוון דרכים, כגון: שעון נוכחות טביעת אצבע או כרטיסים, דיווח אינטרנטי, טלפוני, מסרונים וכו').

1. הכותב הינו מנכ"ל חברת LSH Vision Ltd , המפתחת ומשווקת את מערכת Timewatch – פתרונות דיווח נוכחות והכנה לשכר.

2. מאמר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. האמור במאמר מתייחס לנשים וגברים כאחד.

3. האמור במאמר זה מיועד למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ולפני הסתמכות על המידע במאמר זה יש להיוועץ בעורכי דין.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3081-בית-הדין-לעבודה-הרשיע-בפלילים-מעסיק-שלא-ניהל-רישום-שעות-עבודה-של-עובדיו.aspx

© כל הזכויות שמורות