ralc.co.il

true

חברה משפחתית

13.11.2012

חברה משפחתית

אלעד רוזנטל, עו"ד ורו"ח

יש להבחין בין סיווג ומבנה החברה מבחינת "דיני תאגידים", לבין סיווג החברה מבחינת "דיני המס".

מבחינת הסיווג של פקודת מס הכנסה - ניתן לסווג את החברות באופן הבא:

1) חברה רגילה – מיסוי במישור של החברה, ובמידה והבעלים מושכים את הרווחים זה יהיה כ"דיבידנד".

2) חברה משפחתית/שקופה - מיסוי כמו של "יחיד".

3) חברת בית - מיסוי כמו של "יחיד".
בפרק זה נעסוק ביתרונות ובחסרונות של "חברות משפחתיות".

"חברה משפחתית" היא חברה רגילה לכל דבר ועניין, מבחינת דיני התאגידים, וכן כלפי חוץ. הסיווג של חברה כ"חברה משפחתית" הוא אך ורק לצרכי מס הכנסה.

בכדי להיחשב כ"חברה משפחתית" יש לבקש זאת במפורש לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס, או תוך שלושה חודשים מיום שהחברה התאגדה (לפי המאוחר מבניהם).

הגדרת "חודש" בסעיף 1 לפקודה קובעת כי גם לרבות חלק מחודש נחשב כ"חודש". כלומר, ניתן לטעון כי גם אם הודענו במהלך חודש דצמבר 2012, זה נחשב ל"חודש" לפני תחילת שנת 2013.

בפס"ד "חיים קליאוט" שניתן בחודש יולי 2011 בבית-המשפט המחוזי בחיפה, נקבע כי פרשנות זו אינה מקובלת, ויש להגיש את הבקשה חודש מלא לפני תחילת שנת המס. כלומר, לפי פסיקה זו, בכדי להיחשב כ"חברה משפחתית" בשנת 2013 יש חובה להגיש את הבקשה עד ל- 30/11/12. במידה והבקשה תוגש מאוחר יותר, לא תהיה זכאות להיחשב כ"חברה משפחתית" בשנת המס 2013.

ב"חברה משפחתית" שיטת המיסוי היא שיטת המיסוי של היחיד. כלומר, מס שולי על כל ההכנסה. ברגע שהחברה תחלק "דיבידנד" אין מיסוי נוסף (שולם כבר מלוא המס, בהתאם למדרגות המס של היחיד, ולכן "חלוקת הדיבידנד" תהיה פטורה ממס).

לכאורה, עדיף לשלם מס חברות, שהינו בשיעור של 25%, ולא לשלם מס שולי שהינו בשיעור של 48%.

יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם קיימת עדיפות להיות ממוסים כמו "יחידים".
כלומר, "ליהנות מכול העולמות". גם להיות חברה בע"מ, וגם להיות ממוסה כמו יחיד.

דוגמאות ליתרונות של ה"חברה המשפחתית":

1) מי שיש לו כמה חברות, חלקן מרוויחות וחלקן מפסידות, בצורה כזו הוא יכול למשוך את כל הרווחים וההפסדים "למישור של היחיד" ולקזז בניהם. זה נפוץ בעיקר אצל קבלנים, שעבור כל פרויקט בנפרד הם מקימים חברה, ובמידה וכל החברות הן "חברות משפחתיות" ניתן באופן חוקי לקזז בין הרווחים של חלק מהחברות, לבין ההפסדים של השאר.

2) במידה ול"נישום המייצג" יש הקלות ופטור ממס על הכנסתו כיחיד (כגון: פטור של עיוור), אזי במידה ויתאגד כ"חברה משפחתית" ייהנה מהפטור ממס בגין רווחים של החברה.

3) מי שהוא גם שכיר, ויש לו גם חברה מפסידה - במידה ויסווג את החברה כ"חברה משפחתית", יוכל לקזז את ההכנסה מהמשכורת מההפסדים של החברה, וכך לא לשלם מס (או לקבל החזר מס).

החיסרון המרכזי של "חברה משפחתית" הוא שכל המס "נופל" על נישום אחד (ה"נישום המייצג"), כך שהוא מגיע מהר מאוד למס השולי המקסימאלי.

כמו כן, ב"חברה משפחתית" אין את היתרון המשמעותי שיש לחברה רגילה, וזה דחיית המס בגין רווחים שלא נמשכו. כלומר, בחברה רגילה, במידה והרווחים נשארו בחברה לצורך פעילותה הם ימוסו רק ב"מס חברות" שהוא מופחת יותר.

המאמר מבוסס על פרק מהספר: היערכות במיסים - סוף 2012 תחילת 2013

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3135-חברה-משפחתית.aspx

© כל הזכויות שמורות