ralc.co.il

true

סיכום פגישה עם שר האוצר יאיר לפיד

16.07.2013

סיכום פגישה עם שר האוצר יאיר לפיד

רמי אריה עו"ד רו"ח

ביום 9.7.2013 התקיימה פגישה בין נציגי פורום הזוגות הנשואים העובדים יחדיו, ובין שר האוצר מר יאיר לפיד, סגן שר האוצר מר מיקי לוי ובכירים ממשרד האוצר ומרשות המיסים בישראל.

בפגישה ביקשו הזוגות הנשואים לתקן את ההוראה המפלה זוגות נשואים העובדים בעסק משותף בפקודת מס הכנסה וזאת רטרואקטיבית, לפחות משנת 2003.

שר האוצר, שמע בהבנה רבה את נציגי הזוגות, ובסופה של הפגישה נקבעו על ידו ההחלטות הבאות:

1. אין מחלוקת כי טענות הזוגות הנשואים מוצדקות

2. בשל מגבלות התקציב לא בטוח שיש בידינו היכולת להיענות לכל הבקשות

3. תקבע פגישת המשך בפורום הנוכחי לתחילת אוגוסט 2013

4. עד לפגישת ההמשך עם שר האוצר ימסרו הגורמים הרלוונטיים ברשות המס לנציגי הזוגות הנשואים ויועציהם המקצועיים, את כל המידע, הנתונים והמסמכים הרלוונטיים לצורך בירור עלויות התקציב הכרוכות.

5. בנוסף יפגשו הגורמים הרלוונטיים ברשות המס עם נציגי הזוגות הנשואים ויועציהם המקצועיים וינסו להגיע למספרים מוסכמים על שני הצדדים.

6. שר האוצר מנחה את רשות המסים לעצור כל הליך כנגד נישומים שהם זוגות נשואים העובדים יחדיו והמבקשים חישוב נפרד.

7. הקפאת ההליכים תחול על כולם ,למעט אם ניתן פסק דין כנגד נישומים, או מקום בו השומות עלולות להתיישן ויש צורך בהוצאת צווים .

8. שר האוצר מנחה את רשות המסים להעניק לזוגות הנשואים המבקשים להגיע להסדר עם רשות המסים, לבוא לקראת נישומים אלו לא רק בהפחתת הריבית והקנסות ופריסות תשלומים, כפי שהיה עד כה, אלא גם בביטול הפרשי הצמדה וריבית.

להצטרפות לפעילות בפורום הזוגות הנשואים העובדים יחד – הקש כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3356-סיכום-פגישה-עם-שר-האוצר-יאיר-לפיד.aspx

© כל הזכויות שמורות