ralc.co.il

true

דוח שנתי מקוצר לעסקים קטנים - הוראת ביצוע מס' 7/2014

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  01.07.2014

דוח שנתי מקוצר לעסקים קטנים - הוראת ביצוע מס' 7/2014

רמי אריה , עו"ד ורו"ח

 

מה הטעם בהקלות, אם אין להן משמעות של ממש והן מוגבלות ביותר. דומה שכך צריך להתייחס גם להקלה החדשה שפורסמה לאחרונה לגבי עוסקים קטנים.

מדובר בפרסום מיום 8.6.2014, לפיו פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע, כי במסגרת המדיניות שלה להקטנת הנטל הבירוקראטי ולפישוט הדיווח, ומתוך כוונה להקל על בעלי עסקים קטנים, שהכנסותיהם אינן מגיעות לכדי חבות במס, הם יצטרכו להגיש רק דוח שנתי מקוצר – טופס 137 (להלן: "דוח שנתי מקוצר"), שאותו הנישום יוכל להגיש במקום הדין וחשבון השנתי הרגיל שכל עסק חייב בהגשתו בדרך כלל - טופס 1301.

את הדוח השנתי המקוצר ניתן להגיש החל מדוחות לשנת המס 2013 והוא כולל רק עמוד אחד.

אלא, ש- "בעל עסק קטן" – מוגדר כיחיד שהכנסתו מעסק (מחזור מכלל עסקיו) יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), אינן עולות על 60,000 ₪ , נכון לשנת מס 2013).

מכאן, שמדובר בדיווחים של בודדים בלבד, שממילא אינם מגיעים לחבות מס, ולדעתנו, היה מקום לפטור אותם לחלוטין מהגשת דו"ח שנתי ולהסתפק בהצהרה המוגשת על ידם כ-"עוסק פטור" למע"מ אחת לשנה, שהיא הצהרה בת שורה אחת בלבד – סכום מחזור ההכנסות השנתי.

לא בטוח כלל שגם דוח של עמוד אחד, לא דורש ייעוץ מס. מי יבטיח כי אותו עוסק קטן שאינו בקיא בדיני המס, יבין איך למלא את הטופס. אולי בכלל אין כוונה לעשות בדוחות אלו דבר, אז למה בעצם לא לפטור מהגשתם בכלל כאמור.

להוראת הביצוע המפרטת את האוכלוסייה הרשאית להגיש את הדוח המקוצר .

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3765-דוח-שנתי-מקוצר-לעסקים-קטנים-הוראת-ביצוע-מס-7-2014.aspx

© כל הזכויות שמורות