ralc.co.il

true

היערכות לירידת שיעור המע"מ ל- 17% החל מיום 1.10.2015

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  17.09.2015

היערכות לירידת שיעור המע"מ ל- 17% החל מיום 1.10.2015

רמי אריה עו"ד רו"ח

ביום 10.9.2015 פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה- 2015 הקובע, כי שיעור מס ערך מוסף אשר יחול על עסקה בישראל ועל טובין, החל מיום 1.10.2015, יהיה בשיעור של 17%. כלומר הפחתה של 1% משיעור המע"מ הקבוע כיום.

לפניכם מספר דוגמאות להמחשה לעניין קביעת שיעורי מע"מ

עסקאות במקרקעין ודירות מגורים

דירות ומקרקעין אשר נרכשו לפני יום 1.10.2015 וטרם הועברו לרשות הקונה, כל תשלום שישולם עד ליום 30.9.2015 יחויב בשיעור של 18% ואילו יתרת התשלומים אשר ישולמו מיום 1.10.2015 יחויבו בשיעור של 17%.

עם זאת, דירות ומקרקעין אשר נרכשו והועברו לרשות הקונה עד ליום 30.9.2015 יחויבו במס מלא גם אם לא שולמה מלוא התמורה בגינם.

השכרת נכסים

בעסקאות של השכרת נכסים קביעת שיעור המע"מ יקבע בהתאם ליום קבלת התמורה בפועל (פירעון השיקים) ועל הסכום שנתקבל  בגין השכרת הנכס. כך שכדאי לדחות תשלומי שכירות לאחר 1.10.2015.

עסקאות של מתן אשראי

בגין כל תשלום אשר ישולם עד ליום 30.9.2015 יוטל שיעור של 18%, ואילו כל תשלום החל מיום 1.10.2015 יחויב בשיעור של 17%.

עוסקים המדווחים על בסיס מזומן

במכירת טובין יחול החיוב במס עם קבלת התמורה, במקרים בהם מחזור העסקאות של העוסק אינו עולה על 2 מיליון שקלים או יצרן שבעסקו בין 7-17 מועסקים ומחזור העסקאות עולה על 3,800 אלפי ₪. כלומר, במקרים בהם הסחורה סופקה אך התמורה לא שולמה במלואה עד ליום 30.9.2015, יחול שיעור של 17% על יתרת התמורה החל מיום 1.10.2015.

מי שרשאי לדווח על בסיס מזומן – המועד הקובע הוא מועד קבלת התמורה.

מי שאינו רשאי לדווח על בסיס מזומן – המועד הקובע הוא מועד אספקת הטובין.

מתן שירותים

בשירות יחול החיוב במס עם קבלת התמורה בגין השירות ועל הסכום שנתקבל.

שירותים במקרים מיוחדים

בשרות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, וכן בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ₪ בשנה וחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות, יחול החיוב במס עם קבלת השירות.

ניתן השירות חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן.

כמו כן, בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה העת תשלומו או עם גמר מתן השירות – לפי המוקדם.

יבוא טובין

ביבוא טובין חל החיוב במס עם פדייתם מפיקוח רשות המכס. כך שדחיית שחרור רכב מהמכס לאחר יום 1.10.015, תביא לחיוב בשיעור מע"מ מופחת של 17% על כל העסקה.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4209-היערכות-לירידת-שיעור-המע-מ-ל-17-החל-מיום-1-10-2015.aspx

© כל הזכויות שמורות