ralc.co.il

true

הערכות שווי של חברות ועסקים לצורך איזון משאבים

אורי וולף, כלכלן

 |  22.12.2015

הערכות שווי של חברות ועסקים לצורך

איזון משאבים בהליך גירושין - שיעור המס הראוי

אורי וולף, כלכלן

במסגרת תהליך גירושין קיימים מקרים רבים בהם הנכסים אשר צברו בני הזוג כוללים חברה או עסק המצויים בבעלותם של אחד או שני בני הזוג. לפי חוק יחסי ממון, עסק או חברה מעין אלו המהווים נכס "בר חלוקה", נדרשים לחלוקה בין בני הזוג, בין בעין ובין, עפ"י רוב, לפי ערכם. לצורך חלוקה זו ובמקרה הנפוץ בו אין מתבצעת חלוקה בעין, יש צורך בביצוע הערכת שווי כלכלית לעסק או לחברה המדוברת.

קיימות שיטות מקובלות להערכת שווי חברות ועסקים, כמו שיטת "היוון תזרמי המזומנים הפנויים" - DCF (שיטה אשר נקבעה לאחרונה כמתאימה ביותר עפ"י שני פסקי דין של בית המשפט העליון), שיטת ההשוואה לחברות דומות או שיטת ה"מכפילים", שיטת השווי הנכסי הנקי, ועוד. על אף שהשימוש באחת משיטות המקובלות הללו ישים באופן כללי גם במקרה זה, הרי שקיים הבדל המייחד את הערכות השווי במסגרת תהליך של איזון משאבים בין בני זוג.

ההבדל נעוץ בשיעור המס בו נעשה שימוש לצורך ההערכה. בהערכת שווי רגילה נעשה שימוש בשיעור מס החברות הסטטוטורי הרלוונטי כאשר ההפרשה למס עפ"י שיעור זה מופחתת מאומדן הרווח לפני מס לצורך אומדן הרווח הנקי ותזרים המזומנים הפנוי. בתהליך הגירושין ובמהלך הפרוד, נותר (עפ"י רוב) אחד מבני הזוג בעלים של מלוא חלקו בחברה או בעסק, כאשר בתהליך האיזון הוא "רוכש" למעשה את מחצית מההחזקות המהוות (עפ"י חוק) את חלקו של בן הזוג השני.

הצד הרוכש משלם למעשה עבור צבר תזרים המזומנים העתידי המהוון לאחר מס של העסק הצפוי להיוותר בידיו ואשר משקף את שוויו המוערך. עם זאת, התזרים הצפוי להיוותר בידיו הינו לאחר תשלום מס חברות כמו גם לאחר תשלום מס אישי. לפיכך, מן הראוי כי באומדן הרווח הנקי העתידי הצפוי של העסק במסגרת הערכת השווי, יילקח בחשבון ממד המס עד רמת המס האישי של הבעלים וזאת בנוסף כמובן למס החברות.

ניתן לעשות זאת במספר אופנים:

במקרה של הערכת חברה בע"מ – יש להפחית מאומדן הרווח החזוי בנוסף למס החברות גם את המס על משיכת דיווידנדים (30% לבעל שליטה ו- 25% לשאינו בעל שליטה).

במקרה של תאגוד כ"עוסק מורשה" – יש להפחית מס בהתאם לשיעור המס השולי הרלוונטי, לרבות שימוש בדרגת מס גבוהה יותר במקרה של יחוס שכר ראוי לבעלים במסגרת אומדן הרווח.

במקרים בהם קיימת אפשרות לחשב במדויק את מס רווחי הון הצפוי לחול במכירה (בד"כ בעסקים ובחברות גדולות יותר), יש לבצע זאת באמצעות הנתונים הספציפיים.

 

אורי וולף, כלכלן ומומחה בהערכות שווי חברות ובמתן חוות דעת בהליכי גירושין

03-6114290, 0522-450699, [email protected]

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4284-הערכות-שווי-של-חברות-ועסקים-לצורך-איזון-משאבים.aspx

© כל הזכויות שמורות