ralc.co.il

true

רצף זכויות העובדים בחילופי מעסיקים

הילה פורת, עו"ד

 |  25.01.2016

רצף זכויות העובדים בחילופי מעסיקים

הילה פורת, עו"ד

במקרה של חילופי מעסיקים, כאשר העובדים נשארו לעבוד באותו מקום, עומדות למעסיק השני חובות כלפי עובדי המעסיק הראשון, כמפורט להלן:

באשר לשכר עבודה או תשלומים לקופת גמל

סעיף 30(א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, קובע כי כאשר עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, אחראי גם המעסיק החדש לתשלום שכר עבודה ולתשלומים לקופת גמל המגיעים מן המעסיק הקודם .

יחד עם זאת, המעסיק החדש רשאי, על ידי הודעה שיפרסם במפעל ובעיתונות בדרך הקבועה בתקנות, לדרוש שתביעות תשלומים כאמור יוגשו לו תוך שלושה חודשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג, ואם פירסם את ההודעה אחרי יום זה, מיום הפרסום. המעסיק החדש לא יהיה אחראי לתשלום תביעות שיוגשו לו כעבור התקופה של שלושה חודשים כאמור.

יצוין, כי הוראות סעיף זה לא יחולו על העברת מפעל, חלוקתו או מיזוגו עקב פשיטת רגל או עקב פרוק של חברה .

בס"ע (ת"א) 20660-09-12 ולנטינה ז'קובסקי נ' ש.מ.ע אלמוג בע"מ (בפני כב' הרשמת חופית גרשון-יזרעאלי, פורסם בנבו, מיום 9.12.13) נדון מקרה של עובדת נקיון שהועסקה במכון כושר ברציפות תחת שבעה מעסיקים שונים.

השאלה שעמדה לדיון – האם המעסיקה הנתבעת חבה בתשלום זכויותיה של התובעת מתקופות עבודתה אצל המעסיקים הקודמים במכון הכושר.

בפסק הדין נקבע כי מטרתו של הסעיף הינה להבטיח את זכויותיו של העובד, אם התחלפו מעסיקיו, ולמנוע מצב של חילופי מעסיקים, שיותיר את העובד כעומד בפני שוקת שבורה. ויובהר, בהתאם לפסקי הדין שיישמו את הוראות סעיף 30 לחוק הגנת השכר, לא נדרש כי יתקיים "מפעל", במובן המסורתי, אלא ההתייחסות הינה למקום עבודה אחד בפועל ולחילופי מעסיקים במסגרתו.

בית הדין קבע כי על הנתבעת היה לבדוק, בעת קליטת העובדת, האם זכויותיה שולמו לה ע"י המעסיק הקודם. משלא עשתה כן, ניתן לחייב את הנתבעת בתשלום זכויות התובעת בגין תקופת ההעסקה הקודמת באותו מקום עבודה.

יש לבחון האם הנתבעת מילאה אחר הדרישות בסיפא של הסעיף כשיש בהן כדי לפטור אותה מאחריות כלפי העובדת.

במקרה שנדון בפסק הדין הנתבעת לא מילאה אחר הדרישות שהיה בהן כדי לפטור אותה מלשאת בהתחייבויות מעסיקים קודמים וביה"ד פנה לבחינת זכויות העובדת, ופסק בהתאם.

באשר לחופשה שנתית ודמי הבראה

בתב"ע נה/243, 342-35 עינת לברון נ. א. בטחון אזרחי בע"מ (ניתן ביום 15.2.1996 בביה"ד האזורי לעבודה), נפסק כי:

לאחר חילופי מעסיקים נשמר הוותק של העובד מיום תחילת עבודתו באותו מקום עבודה, לעניין חופשה שנתית ודמי הבראה, אולם "רצף זכויות" זה נשמר רק לענין אורך תקופת העבודה (הוותק) שילקח בחשבון ולא לענין אפשרות חיוב המעסיק החדש ביתרת חופשה או דמי הבראה שנצברו לזכות העובד עד ליום בו חל חילוף המעסיקים.

לדוגמא - עובד שעבד 3 שנים במקום עבודה, מתוכם שנתיים אצל מעסיק אחד ושנה אצל המעסיק הנוכחי. המעסיק הנוכחי יהיה חייב לתת לעובד חופשה והבראה עפ"י הזכאות של עובד בעל וותק של 3 שנים, אך רק עבור השנה בה עבד העובד אצלו.

לגבי תקופת העבודה אצל המעסיק הראשון, יהיה על העובד לדרוש מהמעסיק הראשון פדיון חופשה ודמי הבראה במידה והיה זכאי להם ולא שולמו.

לעומת זאת, ביום 15.8.2003 נפסק בביה"ד האזורי לעבודה בבאר-שבע (ד"מ 2481/02 טלי שני – רנ"ר החברה לפיתוח גנים בע"מ), כי המעסיק השני יהיה אחראי לשלם פדיון חופשה ודמי הבראה לגבי כל התקופה בה עבד העובד באותו מקום עבודה.

בשלב זה, קיימת חוסר אחידות בפסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה בסוגייה זו.

כל עוד אין פסק דין של בית הדין הארצי בסוגיה זו, ופסקי הדין של בתי הדין האזוריים סותרים זה את זה, נותרות שתי הפרשנויות הנ"ל אפשריות, ואין האחת גוברת על השניה.

באשר להודעה מוקדמת

בדב"ע נו/14–3 שלמה מקלוף – דרווקו בע"מ במלון גלי זהב ואח' (עבודה ארצי כרך כ"ט (1) 315), מיום 27.10.90, נפסק כי על המעסיק האחרון (המפטר) לתת לעובד הודעה מוקדמת עפ"י כל הוותק של העובד באותו מקום עבודה.

באשר לימי מחלה

עפ"י סעיף 4 לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976, עובד צובר 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה מלא שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. כלומר, המעסיק האחרון יהיה חייב להכיר במכסת ימי המחלה שנצברו לעובד באותו מקום עבודה, אך נראה כי לא יהיה חייב בתשלום דמי מחלה על מחלה שהיתה בתקופת המעסיק הקודם.

באשר לפיצויי פיטורים

סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע כי מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים.

פירושו של סעיף זה הוא כי עובד שעבד ברציפות במקום עבודה אחד ופוטר ע"י מעסיקו (אף אם מעסיקו זה לא היה המעסיק שקיבלו לעבודה) זכאי לפיצויי פיטורים בעד כל תקופת עבודתו באותו מקום עבודה, מאת מעסיקו האחרון שפיטר אותו.

יש לציין, כי במקרה שעובד עבר ממקום עבודה אצל אותו מעסיק, ונתחלפו מעסיקים במקום העבודה הנוכחי - העובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעסיקים כאמור. אם המעסיק החדש כאמור קיבל על עצמו, עפ"י התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבל מהמעסיק הקודם כאמור, יהיה המעסיק הקודם פטור מתשלום הפיצויים, ויראו את תקופת עבודתו של העובד אצל המעסיק הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי.

עוד יצויין, כי בעד"מ 1014/04, 1011/04 א. דינמיקה שירותים נ. טטיאנה וורונין ואח' (ניתן ביום 21.08.2005) נפסק, כי יתכנו נסיבות בהן עובד הממשיך לעבוד באותו מקום עבודה פיזי, בעת החלפת ספקי שירות, ימצא זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו הקודם, וזאת על שום שרואים את החלפת ספקי השירות כפיטורים.

מבלי לקבוע רשימה סגורה של מקרים מעין אלה, ניתן למנות את המקרים הבאים: ספק השירות הקודם אינו מציע לעובד מקום עבודה חלופי סביר וממשי; נקבע בהסכם קיבוצי כי כל ספק שירות נדרש לשלם לעובדיו פיצויי פיטורים עבור התקופה בה העסיקם העובד; יש חשש, כי ספק השירותים, המעסיק החדש, לא יעמוד בתשלום פיצויי הפיטורים בעד התקופה הקודמת לזכייתו במכרז לאספקת שירותי ניקיון.

בתע"א 12114/09 אולג בליוזר נ' אופק מ.ב חב' לניהול ואחזקה בע"מ (ניתן ביום 2.10.2011), נפסק כי כאשר עובד ניקיון או שומר מבקש להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה, חרף החלפת מעסיקים, עומדת לו הזכות לכך תוך קבלת פיצויי פיטורים מהמעסיק הראשון, אפילו אם סירב להצעת עבודה חלופית. הלכות אלו חלות הן על קבלני כוח אדם והן על קבלני שירותים.

 

 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה (נובמבר 2015) של ספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מחברת הספרים: המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה ומנהלת פורטל עולם העבודה.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4318-רצף-זכויות-העובדים-בחילופי-מעסיקים.aspx

© כל הזכויות שמורות