ralc.co.il

true

רציפות בין תקופות העסקה לעניין זכויות סוציאליות

הילה פורת, עו"ד

 |  07.02.2016

רציפות בין שתי תקופות העסקה לעניין זכויות סוציאליות שונות

הילה פורת, עו"ד

 

פיצויי פיטורים

סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע כי הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה על שישה חודשים, לא תפגע ברציפות בעבודה לעניין פיצויי פיטורים.

לפיכך, במקרה בו המעסיק מקבל עובד בחזרה לעבודה , בטרם יעברו שישה חודשים ומעלה מיום ניתוק יחסי העבודה, הרי שביום בו תקום לעובד הזכות לפיצויי פיטורים, הוותק שיחשב לו כוותק לפיצויים הוא הוותק הכולל בשתי תקופות ההעסקה.

יצוין, כי במקרה כזה גם אם שולמו לעובד פיצויי פיטורים בגין תקופת ההעסקה הראשונה, תקופה זו תיחשב לו כוותק לפיצויים שיחושבו עפ"י שכרו האחרון ועפ"י הוותק הכולל, בניכוי הסכום ששולם לו בעבר כפיצויי פיטורים.

הדרך היחידה ליצור תקופת עבודה חדשה שתהיה מנותקת מתקופת העבודה הראשונה, היא להמתין שיחלפו לפחות 6 חודשים מיום סיום יחסי העבודה.

יצוין כי חופשה ללא תשלום, ללא קשר לאורכה, אינה מנתקת את הרציפות בין "שתי תקופות" עבודה, שכן אינה נתק או פגיעה ברציפות כלל. כמובן שרצוי שיהיה תיעוד כלשהו של עובדת היות העובד בחופשה ללא תשלום.

חופשה שנתית/דמי הבראה

לעניין חופשה שנתית ודמי הבראה, לא קיימת הוראה דומה, ולפיכך, נראה כי אף תקופת נתק הקצרה משישה חודשים תביא לצבירה חדשה של ותק לחופשה שנתית ולהבראה.

יש לציין, כי במידה ויווצר רושם בעיני בית הדין לעבודה כי פיטורי עובד היו במטרה להימנע מליצור רצף זכויות של חופשה והבראה, יהיה על המעסיק לחשב את הזכויות המצטברות משתי התקופות.

 

המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה (נובמבר 2015) של ספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מחברת הספרים: המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל "עולם העבודה.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4329-רציפות-בין-תקופות-העסקה-לעניין-זכויות-סוציאליות.aspx

© כל הזכויות שמורות