ralc.co.il

true

נחתם הסכם החלפת מידע בנקאי בין ישראל לבין ארה"ב

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  11.04.2016

נחתם הסכם החלפת מידע בנקאי בין ישראל לבין ארה"ב

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ביום 30.6.2014 נחתם הסכם חילופי מידע בין ישראל לארה"ב FATCA , מכוחו התחייבה ישראל לחייב את הגופים הפיננסיים שלה לבצע בדיקות נאותות לחשבונות המתנהלים אצלם, לאסוף מידע אודות בעלי חשבון אמריקאים, ולהעביר את המידע לרשות המסים בישראל, על מנת שזו תעבירו לרשויות המס בארה"ב.

ה- FATCA מאפשר הדדיות, מכוחה תקבל גם רשות המסים בישראל, מידע אודות תושבי ישראל בעלי חשבונות פיננסיים בארה"ב, דבר אשר צפוי להיות בעל תועלת רבה לאכיפת המיסוי הפרסונלי בישראל.

כעת, ביום 23.3.2016 חתמה מדינת ישראל עם ארה"ב על הסכם משלים Competent Authority Agreements ("הסכם רשויות מוסמכות"), אשר נחתם מתוקף סעיף 3(6) להסכם ה - FATCA , הקובע כללים ונהלים הנדרשים ליישום הוראות מסיימות של הסכם ה- FATCA .

ההסכם המשלים, מסדיר את אופן יישום ה- FATCA על ידי קביעת הנהלים להחלפת המידע, לרבות רישום המוסדות הפיננסיים, עיתוי ופורמט העברת המידע, כללי אכיפה, ושמירה על סודיות המידע ואבטחתו.

כעת, עם חתימת ההסכם המשלים, צפויה החלפת המידע על פעולות של אזרחי ישראל ואזרחי ארה"ב בגופים בנקאיים ופיננסיים בשתי המדינות, לעבור לפסים מעשיים.

 

אנו חוזרים וממליצים לתושבי ישראל בעלי חשבונות בנקים ותאגידים בארה"ב, אשר טרם דיווחו עליהם בישראל, למהר לדווח בהליך של "גילוי מרצון אנונימי" כמפורט במצגת כאן!

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4406-נחתם-הסכם-החלפת-מידע-בנקאי-בין-ישראל-לבין-ארה-ב.aspx

© כל הזכויות שמורות