ralc.co.il

true

הכנסות מחברות L.L.C בשרשור לא ישויכו לבעל השליטה בישראל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  19.04.2016

הכנסות מחברות L.L.C בשרשור לא ישויכו
לבעל השליטה בישראל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

בהתאם להוראת ביצוע 5/2004 של רשות המיסים בישראל, נקבע כי חברה המאוגדת כחברת L.L.C בארה"ב, אשר ביקשה להיחשב כחברה שקופה בארה"ב, תוכר ככזו גם בישראל, כך שהכנסותיה ייחשבו גם בישראל כהכנסות בעל המניות שלה.

ביום 13.4.2016 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי 6839/16 בעניין זיכוי עקיף על פי סעיף 126ג לפקודת מס הכנסה אשר דנה בחברה תושבת ישראל, המוחזקת במלואה (100%) על ידי יחיד תושב ישראל. החברה נכנסה להשקעות בארה"ב בתחום הנדל"ן, אשר מבוצעות באמצעות שותפויות אמריקאיות ותאגידים מסוג L.L.C .

בהתאם להחלטת המיסוי החדשה, הוראת הביצוע 5/2004 תחול רק כאשר בעל המניות הישראלי מחזיק באופן ישיר בחברת L.L.C בארה"ב. היא לא תחול לגבי חברות בנות ונכדות של חברה זו, אפילו אם גם הן מאוגדות כחברת LLC  בארה"ב.

החלטת המיסוי עסקה בשותפויות וחברות נכדות, המחזיקות בנכסי המקרקעין בארה"ב, ושיעורי ההחזקה של חברת הבת בשותפויות ובחברות הנכדות נמוכים מ- 50%.

כל השותפויות נחשבות לישויות "שקופות" לצרכי מס בארה"ב. כמו כן, חברת הבת והחברות הנכדות, שהן, כאמור, תאגידים אמריקאים מסוג L.L.C , בחרו כולן להיחשב כתאגיד שקוף לצרכי מס בארה"ב בהתאם לקוד המס האמריקאי.

המשמעות לעניין חישוב חבות המס בארה"ב, היא כי יראו את כל ההכנסות שמופקות מהנכסים המוחזקים על ידי חברת הבת, החברות הנכדות ו/או השותפויות, כאילו הופקו על ידי בעל המניות (בהתאם לחבות המס שחלה על יחיד בארה"ב).

השליטה והניהול על עסקי חברת הבת והחברות הנכדות מופעלים בארה"ב, ואינם בישראל.

נקבע כי חוזר 5/2004 לא יחול בנסיבות המקרה דנן, בין היתר, בשל העובדה כי בעל המניות, אשר מדווח על הכנסות הקבוצה בארה"ב, אינו מחזיק במישרין בחברת הבת ובחברות הנכדות ובשותפויות.

יחד עם זאת, יראו את תשלומי המס בתיק בעל המניות בארה"ב, בגין רווחים הנובעים מנכסים המוחזקים על ידי חברת הבת (לרבות באמצעות השותפויות) והחברות הנכדות, כמיסים שהוטלו על הכנסות שהופקו בארה"ב בידי חברת הבת או בידי החברות הנכדות, בהתאמה.

לפיכך, במשיכת כספים שמקורם ברווחים הנובעים מנכסים המוחזקים על ידי חברת הבת, תהא רשאית ליישם את המנגנון הקבוע בסעיפים 126(ג) - 126(ה) לפקודה (להלן: "מנגנון הזיכוי העקיף").

כל העברה של רווחים או של נכסים (שלא בתמורה מלאה), מחברת הבת ו/או מהחברות הנכדות לחברה, תסווג כדיבידנד בידי החברה (אף אם היא אינה מסווגת כך בארה"ב) ותחויב במס בישראל בהתאם, במועד קבלתם בפועל.

לפיכך, מסי חוץ שהוטלו או יוטלו בגין הכנסות הנובעות מהנכסים המוחזקים במישרין על ידי חברת הבת ועל ידי השותפויות, יינתנו כזיכוי כנגד המס הישראלי בעת חלוקת דיבידנד מחברת הבת לחברה, בהתאם למנגנון הזיכוי העקיף, ככל שהחברה תבחר ליישם מנגנון זה, ובכפוף לפרק הזיכויים בפקודה.

מנגנון הזיכוי העקיף לא יחול על העברת כספים מחברת הבת לחברה, שמקורם בהכנסות הנובעות מהנכסים המוחזקים על-ידי החברות הנכדות, שכן החברות הנכדות מוחזקות על-ידי חברת הבת בשיעור נמוך מ-50%, ולפיכך הכנסות אלו אינן בגדר "הכנסה שממנה חולק הדיבידנד", כהגדרת מונח זה בסעיף 126(ג) לפקודה . מסי החוץ שהוטלו או שיוטלו בגין הכנסות הנובעות מהנכסים המוחזקים על-ידי החברות הנכדות, לא יינתנו כזיכוי כנגד המס הישראלי בעת חלוקת דיבידנד מחברת הבת לחברה.

לאור העובדה שמנגנון הזיכוי העקיף לא מופעל ביחס לחברות הנכדות, הוסכם כי ככל שיקוזזו הפסדים שנובעים מהנכסים המוחזקים במישרין על-ידי חברת הבת, כנגד רווחים הנובעים מהנכסים המוחזקים על-ידי החברות הנכדות, לא יינתן כזיכוי מסי חוץ המס ששולם על הכנסה בגובה ההפסדים שקוזזו כאמור .

מסי חוץ ששולמו על-ידי בעל המניות בגין רווחי החברות הנכדות לא יינתנו כזיכוי כנגד שום הכנסה אחרת (בישראל או מחוץ לישראל), ולא ייחשבו כ"עודף זיכוי" כמשמעות מונח זה בסעיף 205א לפקודה.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4420-הכנסות-מחברות-L-L-C-בשרשור-לא-ישויכו-לבעל-השליטה-בישראל.aspx

© כל הזכויות שמורות