ralc.co.il

true

שומות מס על ועד עובדים ועל ארגון יציג

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  11.09.2016

שומות מס על ועדי העובדים וארגונים יציגים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

ועדי עובדים וארגונים יציגים הנותנים הטבות לחבריהם, כגון: מתנות לחגים, מלגות לעובדים, מימון סופי שבוע וטיולים והטבות אחרות לעובדים חייבים לשקול את צעדיהם מחדש, לאור פסק הדין החדש, אשר קובע, כי הטבות כאלו אשר ניתנות באמצעות ועדי עובדים או הארגון היציג שלהם, והן מסובסדות על ידי המעביד, חייבות במס אשר עלול להיות מוטל בשומות ניכויים על ועד העובדים או על הארגון היציג.

לעניין זה, נקבע כי אין חשיבות אם המעביד נתן לעובד את ההטבה באופן ישיר או שהמעביד עשה זאת באמצעות צד ג'. כך נקבע בעניין הסתדרות המורים (ע"מ 1136/07 הסתדרות המורים בישראל נגד פקיד שומה, ניתן ביום 20.7.2016).

הסתדרות המורים חילקה לחבריה שי לחג, במימון משרד החינוך. סכום השי שחולק לחברי הסתדרות המורים עובדי משרד החינוך נזקף בתלוש השכר של עובדים אלה ונוכה ממנו מס כדין. אולם, סכום השי שחולק לחברי ההסתדרות שאינם מועסקים על ידי משרד החינוך אלא על ידי גופים אחרים, לא נזקף בתלוש השכר של עובדים אלה, אלא הועבר כסכום כולל להסתדרות המורים אשר חילקה להם את השי לחג.

בנוסף, חילקה הסתדרות המורים מלגות לחלק מחבריה מתוך קרן מלגות שכספיה הופקדו על ידי משרד החינוך. ההסתדרות טענה, כי אין במלגות תועלת ניכרת לעובד המקבל אותן, ועל כן, אין לראות בהן טובת הנאה למקבל. כל שכן, שהמלגות מחולקות על ידי הסתדרות המורים ומטעמה על רקע חברותם של הזכאים למלגות בהסתדרות המורים ולא בשל יחסי עובד מעביד שיש בינם לבין משרד החינוך. על כן, אין לראות בסכום המלגות הכנסת עבודה החייבת במס.

בית המשפט קיבל את עמדת פקיד השומה לפיו מדובר בהטבות שהן חייבות במס בידי העובדים, ואף חבות המס במקור בגינן חלה על הסתדרות המורים.

בית משפט נסמך על פסק הדין בעניין בנק יהב (ע"א 3501/05 פקיד שומה ירושלים נגד בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ), בו נדונה השאלה האם מימון תואר אקדמי שמעניק בנק לעובדיו הוא בבחינת טובת הנאה חייבת במס ונקבע כי כך הוא.

לטעם ביהמ"ש כך גם בעניין זה. הסתדרות המורים טענה כי המלגה שחילקה לחבריה אינה בבחינת טובת הנאה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה, אולם היא לא הציגה ראיות שיש בהן כדי ללמד שמקצועות הלימוד שנלמדו על ידי עובדי ההוראה החברים בהסתדרות המורים נועדו לאפשר לעובדים אלה לבצע את תפקידם באופן שהתועלת לעובד מהלימודים הייתה שולית ביחס לתועלת שנצמחה למעביד.

אין חולק, כי הסתדרות המורים אינה המעסיקה של חבריה, ועל כן, מתעוררת השאלה האם תשלום או טובת הנאה שהיא מחלקת לחבריה, מהווה טובת הנאה הניתנת לעובד ממעבידו.

הסתדרות המורים מחלקת לחבריה הטבות הממומנות מדמי החבר שהיא גובה מחבריה ובכלל זה חלק מהמלגות, ולגבי הטבות אלה, אין בפי פקיד השומה טענה כאילו הטבות אלה באות בגדר סעיף 2(2) לפקודה.

לצד זאת, מחלקת הסתדרות המורים מלגות הממומנות על ידי משרד החינוך וביחס למלגות אלה, נראה כי מדובר בטובת הנאה בה גלום יתרון מתמיד, שניתנה לעובד ממעבידו גם אם בעקיפין.

סביר להניח שמשרד החינוך לא היה נוטל על עצמו התחייבות כאמור ומעביר את המימון הדרוש לחלוקת המלגות אילולא היו חברי הסתדרות המורים מועסקים על ידו.

עובדה כי המלגות מחולקות לעובדי הוראה פעילים ולא לגמלאים או לעובדי הוראה המצויים בשבתון אף שגם אלה חברים בהסתדרות המורים על רקע היותם עובדי הוראה פעילים במשרד החינוך או בגופים אחרים.

בעניין הד הקריות (ע"א 438/90 פקיד שומה חיפה נגד הד הקריות בע"מ) נדון עניין ניכוי המס במקור ונקבע כי במעשה הניכוי ובהעברת הכספים אל קופת האוצר, אין המעביד משמש אלא כמתווך. יש מקרים בהם שכר העבודה או חלקו משולם על ידי צד ג' ואז אותו צד ג' חייב בניכוי מס במקור. זאת לפי הנוסח של הרישא בסעיף 164 הנוקט בלשון "כל המשלם" והתכלית של סעיף 164 ליצור מנגנון יעיל וזול לגביית המס.

טענת הסתדרות המורים באשר לחובת משרד החינוך לנכות מס במקור מסכום המלגות, אינה יכולה להועיל לה, משום שחובת האחד אינה מוציאה את חובת האחר.

נוכח על אלה, קבע בית המשפט, כי בדין קבע פקיד השומה שהיה על הסתדרות המורים לנכות מס במקור מסכום המלגות שחילקה, ואין מקום להתערב בקביעה זו.

בעניין סכום השי לחג שחולק לחברי הסתדרות המורים המועסקים על ידי גופים אחרים, אשר לא נזקף בתלוש השכר של המקבלים ולא נוכה ממנו מס. נקבע כי המשלם חייב בניכוי המס ומשהסתדרות המורים שילמה את סכום השי לחג היה עליה לנכות את המס החל על סכום השי לחג, מהטעמים שפורטו לעיל בעניין מלגות.

ראוי כי ועדי עובדים וארגונים יציגים המחלקים הטבות לחבריהם יילמדו את ההלכה לפי פסק הדין דנן, וייקחו בחשבון את השלכותיו בדבר חבויות המס הכבדות העלולות להיות מוטלות עליהם עקב חלוקת ההטבות לחברים. 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4559-שומות-מס-על-ועד-עובדים-ועל-ארגון-יציג.aspx

© כל הזכויות שמורות