ralc.co.il

true

נוהל "גילוי מרצון" אנונימי רק עד ה- 31.12.2016

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  22.12.2016

נוהל "גילוי מרצון" אנונימי יסתיים ביום 31.12.2016

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

בהתאם להודעת רשות המיסים מיום 21.12.2016, נוהל גילוי מרצון והוראות השעה אשר הופעלו במסגרתו, לפיהן ניתן להגיש בקשות אנונימיות ובקשות בנוהל מקוצר, יסתיים ביום 31 לדצמבר 2016.

במסגרת הנוהל, שזכה להיענות גבוהה, הוגשו עד כה כ- 6,000 בקשות שחשפו הון לא מדווח שבהיקף מוערך העולה על 20  מיליארד ₪. עם פרסום הנוהל, התחייבה רשות המסים, באישור פרקליטות המדינה, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת הרשות לנישומים לנצל את "חלון הזדמנויות" הצר שנותר ולדווח לרשות על סכומי הון שלא דווחו בעבר.

נוהל הגילוי מרצון פורסם על ידי רשות המסים בספטמבר 2014, על רקע הגברת המאבק שמנהלת הרשות בהון השחור ומאמציה לחשוף הון לא מדווח בישראל ובחו"ל . במסגרת זו, בוצעה במהלך השנה האחרונה קפיצת מדרגה בשיתוף המידע של רשות המסים עם רשויות מס זרות, עם הצטרפות ישראל לאמנה המולטילטרלית בדבר סיוע הדדי בענייני מס והחלפת המידע האוטומטי הצפויה עם המדינות החברות בה ועם כניסתו לתוקף של ההסכם עם ממשלת ארצות הברית  ליישום מדיניות ה- FATCA , העברת המידע הפיננסי במסגרתו לרשויות המס האמריקאית והקבלה הצפויה של מידע פיננסי על אזרחים ישראלים במהלך הרבעון הראשון של השנה הבאה.

מאז הופעל הנוהל, הוארך תוקפו, לאור ההיענות הגבוהה ועל רקע החקיקה שעברה לפיה עבירות מס חמורות יחשבו עבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון.

בהוראות הנוהל הוכללו  מספר הוראות שעה שנועדו לעודד ולהקל כניסה לתהליך ובהן, אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשה במסלול מקוצר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪.  מאז פורסם הנוהל הוגשו מסגרתו סה"כ 5,937 בקשות לגילוי מרצון, מהן 3,471 במסלול האנונימי, 1,172 במסלול המקוצר ו-1,294 במסלול הרגיל.

כמו כן, בגין הבקשות בהן הסתיים הטיפול שולם עד כה מס בהיקף של כ- 840 מיליון ₪, כאשר הצפי לגביית מסים הכוללת במהלך הינו למעלה מ- 2 מיליארד ₪. לשם השוואה בד"כ מוגשות לרשות המסים כ- 200 בקשות לגילוי מרצון בשנה

 

לאור האמור מעיל אנו חוזרים וממליצים "להקדים תרופה למכה" ולהגיש בקשה לגילוי מרצון, אשר ניתן להגישה באמצעות משרדנו באופן אנונימי וללא זיהוי שם בעלי החשבון, וזאת רק עד ליום 31.12.2016 . אחרת, עלולה להיות חשיפה להליכים פליליים ! !!

לפרטים נוספים ניתן לפנות בדחיפות ובדיסקרטיות מלאה לדואר אלקטרוני [email protected] .

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4656-נוהל-גילוי-מרצון-אנונימי-רק-עד-ה-31-12-2016.aspx

© כל הזכויות שמורות