ralc.co.il

תיקון הגדרות "חברת בית" לעניין מס הכנסה ומס שבח

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  31.01.2018

תיקון הגדרות "חברת בית" לעניין מס הכנסה ומס שבח

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

"חברה בית" היא חברה רגילה שהתאגדה לפי חוק החברות, אך לעניין פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין, לא יחול עליה משטר המס של חברות (מס חברות ומס דיבידנד), אלא המס על רווחיה עשוי להיות מופחת, היות והוא יחול על בעלי מניותיה, כאילו קיבלו את רווחי החברה ישירות לידיהם.

הטבת המס העיקרית הניתנת לבעלי המניות של חברה בית, היא במיסוי רווחי הון ומס שבח, אשר לגביהם יחול מס יחיד ששיעורו כיום הוא 25% בלבד, לעומת מס נצבר של עד 50% בחברה רגילה כולל מס דיבידנד. הטבה נוספת היא באפשרות לקזז את הפסדי החברה כנגד הכנסות בעלי המניות. כמובן, שהטבות אלו רלבנטיות רק בתנאים מסוימים. בתנאים אחרים ההגדרה כ-"חברה בית" עלולה דווקא לגרום לחבות מס מרובה יותר, מאשר זו שתחול על חברה רגילה ובעלי מניותיה.

ביום 17.1.2018, פורסם תיקון 245 לפקודת מס הכנסה, במסגרתו הוחלפו כל ההוראות החלות על חברה בית, ונקבע כי על מנת להיכנס תחת הגדרת "חברת בית", צריכים להתקיים כל  התנאים הבאים:

1.       החברה היא חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה ומספר בעלי המניות בה אינו עולה על 20.

2.       תאגיד שקוף כגון: "חברה משפחתית", אינו אחד מבעלי המניות של החברה.  

3.       כל נכסי החברה בתוך שישה חודשים מיום התאגדותה, הם אחד או יותר מאלה:

א.      בניין, או קרקע אשר הושלמה בניית בניין עליה בתוך חמש שנים ממועד תחילת החזקת החברה בקרקע. המנהל רשאי להאריך את התקופה הנדרשת להשלמת הבנייה כאמור בשנתיים, מטעמים מיוחדים שירשמו. לעניין זה, "השלמת בנייה"- השלמת בניית מבנים ששטחם הכולל 70% לפחות מהשטח הניתן לבנייה לפי התכנית החלה עליהם.

ב.      מזומנים המשמשים אותה לרכישת נכסים כאמור בפסקת משנה (א).

ג.        מניות בחברה שמתקיימים בה כל יתר התנאים שמתקיימים בסעיף קטן זה.

ד.      מניות באיגוד מקרקעין ובלבד שהרכישה הביאה להחזקה של יותר מ – 50% מאמצעי השליטה, כהגדרתם בסעיף 88 באיגוד.

4.       החברה עוסקת רק בהחזקה, במישרין או בעקיפין, של בניינים או קרקע.

5.       לגבי חברה תושבת חוץ, נדרש כי היא תהיה תאגיד שקוף גם במדינה או במדינות שבהן היא תושבת.

6.       על החברה לא חל חוק לעידוד השקעות הון. למעט, ההכרה בה כבניין מאושר למגורים לפי פרק שביעי 1 לחוק האמור, זאת לעניין הטבות מס הניתנות גם ליחיד.

7.       החברה ביקשה להיחשב כחברת בית, בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.  

ייחוס הכנסות והפסדי החברה ימשיך להיות כפי שהיה בעבר, והכנסתה החייבת או הפסדיה של חברת בית ייחשבו, מיום התאגדותה, כהכנסתם החייבת והפסדיה של בעלי מניותיה באופן אישי וישיר, בהתאם לחלקם בזכויות לרווחי חברת הבית.

ככל שחדל להתקיים בחברת בית, בתוך שנת המס, תנאי אחד או יותר מהתנאים האמורים, תחדל החברה להיות חברת בית מתחילת שנת המס שבה חדל להתקיים בה התנאי האמור. ההוראה האמורה לא תחול לעניין התנאים המנויים בסעיפים 3 או 4 לעיל, אם חברת הבית מכרה בניין במהלך שנת המס ועד תום השנה לא היו ברשותה בניינים או מזומנים והתקיים אחד מאלה :

1.       במהלך שנת המס העוקבת רכשה בניין.

2.       במהלך שנת המס העוקבת החברה התפרקה.

חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס פלונית, כי היא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית. תחולת ההודעה תיכנס לתוקף מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה כאמור.

חברה שחדלה להיות חברת בית, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברת בית.

תחילתו של התיקון הוא מיום 1 בינואר, 2018.

הוראות המעבר  

חברת מעטים שהוראות סעיף 64 לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה, חלו לגביה לפי הדוח האחרון שהגישה, יראו אותה כחברת בית לפי סעיף 64 לפקודה, כנוסחו בחוק זה, גם אם לא מתקיימים בה התנאים בסעיף 64(ב)(1), (2) ו – (5) לפקודה.

חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה שהוראות סעיף 64 הקודם חלו לגביה ערב יום התחילה וטרם הגישה דוח שנתי לשנים 2016 או 2017, רשאית להגיש לפקיד השומה בקשה, בתוך 60 ימים מיום פרסומו של תיקון 245 לפקודה – עד 17.3.2018, כי הוראות סעיף 64 החדש יחולו עליה, גם אם לא מתקיימים בה התנאים בסעיף 64(ב)(1), (2) ו – (5) החדש.

חברה שהתאגדה לפני 1.1.2018, ובדוח השנתי האחרון שהגישה לפני 1.1.2018 לא ביקשה כי יחולו עליה הוראות סעיף 64 הקודם, רשאית להגיש בקשה להיחשב כחברה בית בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה, ויראו אותה כחברת בית אם התקיימו לגביה יתר התנאים המנויים בסעיף 64(ב) החדש.

על אף האמור בסעיף 64(ה) החדש, חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה, בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית, הודיעה כאמור, יראו אותה כאילו חדלה להיות חברת בית מתחילת שנת המס 2017.

הפסדים שנצברו לחברה שהייתה לחברת בית לפי הוראות סעיף זה, בתקופה שהיא לא הייתה חברה בית, לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתם של בעלי המניות.

בעניין הוראות המעבר, ניתנה לאחרונה הבהרה של מר רונלד עם-שלם רו"ח (משפטן), סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, לפיהחברה שתבקש בהודעה בכתב מפקיד השומה, תוך התקופה שנקבעה בהוראת המעבר – 60 ימים מיום פרסום החוק –תידרש שיתמלאו תנאי הסעיפים של הגדרת חברת בית כקבוע בסעיף 64(ב) החדש, למעט הסעיפים שהוחרגו בהוראת המעבר, החל בשנת המס לגביה מתייחסת הבקשה ואילך בלבד. ואין חובה לעמוד בתנאים שנקבעו בסעיף 64(ב) החדש בשנים הקודמות לשנה בה החברה ביקשה לשנות את סיווגה לחברת בית כאמור.

לגבי בקשות שיוגשו כאמור (בתוך תקופת המעבר) יחולו הוראות הסעיף מתחילת שנת המס 2016 , 2017 או 2018, או מסירת ההודעה בשנת 2018 – לפי העניין.

במילים אחרות, כדאי לכל חברה, אשר מחזיקה בבניינים או קרקע לבנייה, לשקול לבקש להיחשב כחברה בית עד ליום 17.3.2018, או לגבי חברה חדשה בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.

במיוחד ככל שהיא מבקשת כי יחול על הכנסותיה מס כיחיד באופן השוטף, או מס רווח הון/מס שבח החלים על יחיד, או שהחברה צפויה להפסדים שרוצים לקזזם כנגד הכנסות בעלי המניות באופן ישיר. הכול בחשיבה זהירה ונכונה.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4980-תיקון-הגדרות-חברת-בית-לעניין-מס-הכנסה-ומס-שבח.aspx

© כל הזכויות שמורות