ralc.co.il

true

קשה לקבל את הטבת המס לבני זוג שנוצר להם שבח

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  11.06.2018

קשה לקבל את הטבת המס לבני זוג שנוצר להם שבח מקרקעין

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

האם גם אתם בני זוג שמכרו דירה או זכות אחרת במקרקעין ושילמתם מס שבח, בלי לדעת כי יש לכם זכות לבקש פיצול השבח ובכך להקטין משמעותית את מס השבח ? עוד אפשר לבקש הטבת מס זו, אם טרם חלפו ארבע שנים ממועד הוצאת שומת השבח האחרונה בגין העסקה.

חשוב שתדעו, כי בני זוג רשאים לערוך חישוב נפרד על הכנסתם משבח מקרקעין, כך שלכל אחד מבני הזוג ייוחס השבח בהתאם לחלקו בנכס הנמכר . כך נוצרת הטבת מס. במיוחד, כשאחד או שני בני הזוג אינם עובדים, או שיש להם הכנסה נמוכה, ובשילוב עם זכות הפריסה של השבח ארבע שנים לאחור.

ביום 27.5.2018 פרסמה רשות המסים נוהל חדש, אשר יקל במעט על פיצול שבח מקרקעין בין בני זוג בשומת מס הכנסה.

עד עתה, כאשר הוגשה הצהרה למשרדי מיסוי מקרקעין, בעת מכירת זכות במקרקעין על ידי בני זוג המוחזקת על ידם ביחד וכוללת שומה עצמית אחת משותפת, נערכה במשרדי מיסוי מקרקעין שומה אחת משותפת, ובוצע חישוב אחד של השבח והמס לתשלום .

בני הזוג רשאים היו לבקש במסגרת הדו"ח השנתי שהגישו למס הכנסה, לפצל את השבח ביניהם ולחשב את המס המגיע מכל אחד מבני הזוג בנפרד. לצורך ביצוע החישוב המפוצל במס הכנסה, נדרש היה לבצע במשרדי מיסוי מקרקעין, פיצול של השבח בין בני הזוג, בהתאם לחלקם בנכס הנמכר, דבר שחייב פנייה חוזרת של בני הזוג למשרד מיסוי מקרקעין האזורי לצורך עריכת שומה נפרדת לכל אחד מהם .

כעת, בעת הגשת בקשה לפיצול השבח במסגרת הדו"ח השנתי, יבוצע הפיצול ללא צורך בפניה למשרדי מיסוי מקרקעין.

בעת הגשת בקשה לפקיד השומה לפיצול שבח מקרקעין בין בני זוג, אזי:

1.     אם מדובר במכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני זוג בחלקים שווים, תהיה שומת שבח אחת משותפת במיסוי מקרקעין. במערכת המחשוב של פקיד השומה יוצגו נתוני המכירה כשהם מחולקים באופן בין בני הזוג באופן שווה .

במקרה בו מבקשים בני הזוג לפצל את השבח, בעת הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה, עליהם לדווח גם על נספח רווח הון לכל אחד מבני הזוג (למרות שכאמור במיסוי מקרקעין יש שומת שבח אחת משותפת .(

2.    אם מדובר במכירת זכות במקרקעין שהוחזקה על ידי בני זוג בחלקים שאינם שווים , משרדי מיסוי מקרקעין יבצעו פיצול של עסקת השבח בין בני הזוג בשתי שומות נפרדות, בהתאם לחלקו של כל אחד מבני הזוג .

המשמעות היא על כן, שבמקרים אלו, בעת הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה, על בני הזוג לדווח על שתי העסקאות, בהתאם לחלוקה שבוצעה במשרדי מיסוי מקרקעין .

אנו נמליץ, לבדוק היטב את שומות מס השבח שנערכו בעבר וייערכו בעתיד , אולי מגיעות לכם עוד הטבות מס והחזרי מס, בנוסף לפיצול כאמור, לפריסה, קיזוז הפסדים ועוד.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5061-קשה-לקבל-את-הטבת-המס-לבני-זוג-שנוצר-להם-שבח.aspx

© כל הזכויות שמורות