ralc.co.il

true

פירוט ויישום חידושי החקיקה בדוחות לשנת 2017

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  04.07.2018

פירוט ויישום חידושי החקיקה בדוחות לשנת 2017

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בשנת 2017 הוחלו לראשונה שינויים רבים בדיני המיסוי, הן לגבי סוחרים בבורסה, מיסוי משיכות בעלים, כפיית חלוקת דיבידנדים, הצהרה על אי תושבות ליחיד ששהה בישראל מעבר לכמות הימים המינימלית ועוד. שינויים אלו מקבלים ביטוי לראשונה בחובת הדיווח השנתית שיש להגיש לפקיד השומה על ידי יחידים וחברות. אי הדיווח בכלל או דיווח חלקי מהווים עבירה פלילית ועלולים להיגמר בשומות, קנסות ועונשין.

ביום 27.5.2018, פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 9/2018 , בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בדוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2017, במסגרתה פורטו השינויים שהוחלו לראשונה בדוחות השנתיים לשנת 2017, כדלהלן:

החידושים בדוחות שנתיים של יחידים (טופס 1301):

1.       חובת הגשת דו"ח שנתי בישראל, תחול גם על כל אדם ששווי הנכסים לרבות נדל"ן, ו/או כספים בחשבונות בנקים שיש לו בחו"ל, הינם בסכום של 1,855,000 ₪ ומעלה.

2.       חובת הגשת דוח שנתי תחול על מי שהכנסתו החייבת עולה על 640,000 ₪, לרבות לגבי שכירים ו/או בעלי הכנסות פסיביות.

3.       חובת דיווח שנתי תחול גם על כל אדם, שמחזור המכירות שלו מניירות הערך הנסחרים בבורסה, עולה על סכום של 2,500,000 ₪ (במקום סכום של 803,520 ₪).

4.       חובת הגשת טופס 6111 בנוסף לדוח שנתי, חלה על מי שמחזור הכנסותיו, בכלל עסקיו, הוא מעל 256,410 ₪.

5.       נוספה חובת הצהרה בטופס חדש (1348), אותו נדרש להגיש כל אדם הטוען כי איננו "תושב ישראל", אשר שהה בישראל לפחות 183 ימים בשנת המס, או לפחות 30 ימים בשנת המס ובסה"כ שהה בישראל יחד עם השנתיים הקודמות לשנת המס לפחות 425 ימים. שימו לב, שהוראה זו חלה גם על תושבי חוץ ששהו בישראל.

6.       "מחזיק זכאי" בשותפות נפט יצהיר על כך בפרטים הכללים של טופס 1301.

7.       בהצהרה על קבלת חוות דעת נוספו המילים "המאפשרת יתרון מס".

נוסף שדה 365, בו יש למלא: קוד 1 - לחוות דעת חייבת בדיווח, קוד 2 - לעמדה חייבת בדיווח, קוד 3 - באם יש דיווח על שתיהן, קוד 9 - אם אין דיווח עליהן.

8.       בהצהרה על נקיטת עמדה חייבת בדיווח נוספו המילים "הכלולה ברשימה שפרסמה רשות המסים". נוסף שדה 365, בו יש למלא: קוד 1 - לחוות דעת חייבת בדיווח, קוד 2 - לעמדה חייבת בדיווח, קוד 3 - באם יש דיווח על שתיהן, קוד 9 - אם אין דיווח עליהן.

9.       בהכנסות מיגיעה אישית החייבות בשיעורי מס רגילים, בסעיף 5ב נמחקו המילים "שנתקבלו בשנים קודמות".

10.   בהכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים, נוספו שדות חדשים לרישום הכנסה של דיבידנד מוטב לבעל מניות מהותי. שדה 321 לבן זוג רשום, שדה 322 לבן הזוג, שדה 320 הכנסות שני בני הזוג.

11.   בהכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים, שינוי חישוב המס על הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים, הנרשמת בשדה 227/286/346 לשיעור מס של 35%.

12.   שינוי שיעור מס על הכנסה מדיבידנד רעיוני לבעל שליטה בחמי"ז, שדה 174 ל- 24% (מס חברות).

13.   בפרטים נוספים ויתרות להעברה לשנת המס 2018, נוספו שדות לרישום משיכות מחברה בהתאם לסעיף 3(ט1) כהכנסה לבעל מניות מהותי. שדה 323 – משיכה כדיבידנד, שדה 343 – משיכה כמשכורת, שדה 350 – משיכה מעסק.

לדוח השנתי יש לצרף את טופס 1350 , המיועד לבעל מניות מהותי בחברה אשר סכום המשיכות המצטבר עלה ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה על 100,000 ₪.

14.   בפרטים נוספים ויתרות להעברה לשנת המס 2018, נוסף שדה 351 לרישום הכנסה מועברת לבעל מניות מהותי בחברות ארנק לפי סעיף 62א לפקודה.

15.   בחלק של נקודות זיכוי מהמס, בטבלת הילדים רוכזו שלושת העמודות אשר התייחסו לילדים שמלאו להם 1-5 שנים, לעמודה אחת.

נוספו שדות 361 ו- 362 לרישום בקשה לדחיית נקודת זיכוי עבור ילד שנולד בשנת המס.

16.   בסעיף 79 בדוח, נוספה הצהרה במלל "הנני זכאי לתוספת פעילות רמה א של כוחותהביטחון. הכנסה _____".

17.   נוספו שדות לרישום הכנסה מחלוקת רווחים כפויה, מכח סעיף 77 לפקודה, החייבת במס ומאיזה שנה חולקו. שדה 352/339 – הכנסות החייבות במס בשיעור 25%, שדה 339/363 – הכנסות החייבות במס בשיעור 30%.

החידושים בדוחות של חברות (טופס 1214) :

1.       בהצהרה על קבלת חוות דעת נוספו המילים "המאפשרת יתרון מס".

נוסף שדה 273, בו יש למלא: קוד 1 - לחוות דעת חייבת בדיווח, קוד 2 - לעמדה חייבת בדיווח, קוד 3 - באם יש דיווח על שתיהן, קוד 9 - אם אין דיווח עליהן.

2.       בהצהרה על נקיטת עמדה חייבת בדיווח נוספו המילים "הכלולה ברשימה שפרסמה רשות המסים". נוסף שדה 273, בו יש למלא: קוד 1 - לחוות דעת חייבת בדיווח, קוד 2 - לעמדה חייבת בדיווח, קוד 3 - באם יש דיווח על שתיהן, קוד 9 - אם אין דיווח עליהן.

3.       נוספו שדות חדשים לרישום הכנסה ממפעל טכנולוגי:

שדה - 151 הכנסה אזור פיתוח א' מס 7.5%, שדה - 152 הכנסה אזור אחר מס 12%, שדה-163 הכנסה אזור מועדף מיוחד מס 6%. (שדה 018 קוד 2 – מפעל מאושר/מוטב/מועדף/טכנולוגי, שדה 102 קוד 5 – נתבעו הטבות כמפעל טכנולוגי, שדה 102 קוד 6 – מפעל מועדף וטכנולוגי).

4.       נוסף שדה 157 לרישום דיבידנד והכנסות אחרות החייבים בשיעור מס של 30%. מילוי השדה רלוונטי רק לחברה זרה, שכן דיבידנד בין חברתי בין חברות בישראל פטור ממס.

5.       נוסף שדה 161 לרישום הכנסה החייבת במס בשיעור של 47% לחברה מתחילה שלא עמדה בתנאים שבהוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע.

6.       נוסף שדה 164 לרישום הפסד ממפעל טכנולוגי להעברה לשנת המס 2018.

7.       נוסף שדה 159 לרישום הכנסה שהועברה לבעל המניות המהותי בחברות ארנק, בהתאם לסעיף 62א.

 

חשוב להקפיד על הגשת הדוחות השנתיים ועל מילוי כל הפרטים הנדרשים בהם. שכן, אי הגשת דו"ח בכלל או הגשת דו"ח חלקי מהווים עבירה פלילית, מלבד הסנקציות שיכול פקיד השומה להטיל בגין הגשת דו"ח סתמי.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5076-פירוט-ויישום-חידושי-החקיקה-בדוחות-לשנת-2017.aspx

© כל הזכויות שמורות