ralc.co.il

true

פטור מניכוי מס במקור בגין החזר למעסיקים מקופ"ג

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  26.06.2019

פטור מניכוי מס במקור בגין החזר למעסיקים מקופות גמל

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ככלל, כל משיכה של כספים מקופות גמל חייבת בניכוי מס במקור, אלא שלעיתים מדובר במשיכת כספים עודפים שהפקיד המעסיק בקופות הגמל של עובדיו, והוא מבקש להחזיר לעצמו את העודפים. במקרה זה, יינתן פטור מניכוי מס במקור.

ביום 3.6.2019 פרסמה רשות המסים הודעה למעסיקים בנושא ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל , במסגרתה פורטו התנאים לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין השבת הסכומים אשר הופקד ביתר בקופ"ג.

ביום 8.11.2017 פרסמה רשות שוק ההון חוזר מס' 2017-9-19 , המסדיר את אופן העברת הכספים ואופן העברת הדיווח על הפקדות תשלומים לקופת גמל על ידי המעסיק לחברה המנהלת.

בסעיף 11 לחוזר נקבע, כי בקשת מעסיק להשבת תשלום אשר הופקד ביתר, תוגש לחברה המנהלת באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף, בצירוף תצהיר.

התשלומים אשר הופקדו ביתר, ויושבו ע"י קופת הגמל למעסיק בהתאם לסעיף 11 לחוזר, לא יבואו בגדר המונח "סכומים שמקורם בתשלומי מעביד", לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), התשמ"ב-1981.

בהתקיים כל התנאים המצטברים שלהלן, אין לנכות מהסכומים מס במקור:

1.    בקשת המעסיק להשבת תשלומים שהופקדו ביתר, תתייחס לסכומים שהופקדו על ידו במהלך שנת המס ולא יאוחר מיום 13 לינואר של שנת המס העוקבת, והסכומים כאמור יושבו למעסיק עד ליום 31 לינואר של שנת המס העוקבת.

2.    בקשת מעסיק להשבת תשלום שהופקד ביתר, תתייחס לסכומים הרשומים לזכות עובד בקופת הגמל. כמו כן, נדרש כי דיווח על סכומים כאמור יועבר לקופת הגמל בקובץ דיווח ממוכן ובמבנה אחיד כאמור בסעיף 12 לחוזר.

מדובר בתנאים מצטברים, כאשר אי עמידה באחד מהם תחייב ניכוי מס במקור בשיעור של 40%, בהתאם לתקנות מס הכנסה. במקרה כזה, קופות הגמל ינכו את המס במקור בעת העברת הכספים למעסיק, והוא יוכל לדרוש את החזר המס בעת הגשת הדוחות השנתיים על הכנסותיו לאותה שנת מס.

מעסיק לא יוכל לדרוש כהוצאה את התשלומים שהופקדו על ידו ושהושבו לו מאת קופת הגמל .

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5313-פטור-מניכוי-מס-במקור-בגין-החזר-למעסיקים-מקופ-ג.aspx

© כל הזכויות שמורות