ralc.co.il

true

תקן חשבונאות מספר 22: מכשירים פיננסים - גילוי והצגה

16.10.2005

תקן 22

מכשירים פיננסיים גילוי והצגה

עיקרי שינוי

תקן 22 קובע סיווג מכשירים פיננסים , התקן מתייחס מנקודת מבטו של המנפיק, עיקר השינוי

בהתחייבויות או הון: המאפיין המכריע לצורך סיווג מכשיר פיננסי הוא האם המכשיר ניתן לפדיון עפ"י החלטת המחזיק או לא. בנכסים נשאר ללא שינוי.

התקן מבטל את ג.ד 48 ו- 53 , כלומר לא תירשם עוד הפרשה להפסד בגין הפסד צפוי עקב ירידה בשיעור החזקה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה או מהמרת התחייבויות ניתנות להמרה כלומר החלק בהון ובתוצאות החברה המנפיקה יחושב על בסיס המניות המונפקות בפועל בלי להביא בחשבון את כתבי האופציה . בהוראות המעבר – אם נרשמה הפרשה להפסד היא תבוטל במועד תחילת התקן.

עיקרי השינויים בתקן :

1. שטר הון צמית ללא ריבית = ירשם בהון

2. שטר הון צמית בריבית שוק = ירשם בהתחייבות

3. מניות בכורה הניתנות לפדיון ע"י המחזיק לאחר 5 שנים בעלת דיווידנד לא צביר (5%) שמשולם בעת חלוקת דיווידנד לבעלי המניות הרגילות – קרן = בהתחייבות

דיווידנד = כהוצאה

4. אופציה שהנפיקה הישות בתוספת מימוש קבועה = ירשם בהון

5. אופציה שהונפקה בתוספת מימוש צמודה למדד המחירים לצרכן הוראות מעבר ="בהון

לאחר מכן = התחייבות

6. אופציה שהונפקה בתוספת מימוש צמודה למחיר הזהב – בהתחייבות

7. מכשיר לא נגזר – מכשיר בו המנפיק יכול לבחור בין סילוק במזומן לבין סילוק במספר קבוע של מניות ="בהון

8. מכשיר לא נגזר – שזכות הבחירה היא של המחזיק = מכשיר מורכב

9. מכשיר נגזר – מכשיר בו המנפיק או המחזיק יכולים לבחור בין סילוק במזומן או סילוק ע"י הנפקת מניות תמורת מזומן = בהתחייבות

10. מניות בכורה שמסווגות כהון , הריבית בגינן תופיע כדיווידנד במסגרת הדוח על

השינויים בהון .

· מכשיר פיננסי מורכב :

מכשיר שכולל גם רכיב הוני וגם רכיב התחייבותי.

לדוגמא: אג"ח להמרה ע"י המחזיק למס' קבוע של מניות.

אופן הפיצול – השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי

( השווי ההוגן של ההתחייבות )

הרכיב ההוני

· הנפקה של חבילת ני"ע הכוללת מס' ני"ע תוצג בנפרד לפי שווי השוק של כל ני"ע בהון

· עלויות עסקה שמיוחסות במישרין לרכישה הנפקה או מימוש מכשיר פיננסי יופחתו מהמכשיר

אליו הם מיוחסות.

לדוגמא: עלות עסקה בגין עסקה הונית מטופלת כהפחתה מההון העצמי

עלות עסקה בגין התחייבות מופחתת מההתחייבות

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-532-תקן-חשבונאות-מספר-22-מכשירים-פיננסים-גילוי-והצגה.aspx

© כל הזכויות שמורות