ralc.co.il

true

טיוטת נוהל חדש לתמיכות לעמותות ולחל"צ

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  04.09.2019

טיוטת נוהל חדש לתמיכות לעמותות ולחברות לתועלת הציבור

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

מנהלי עמותות וחברות לתועלת הציבור, שימו לב לטיוטת נוהל חדש לתמיכות מתקציבי המדינה, אשר פורסם ביום 22.8.2019 על ידי משרד האוצר . הנוהל החדש, קובע הוראות ברורות הקשורות לאופן ניהול הגוף המבקש את התמיכה הממשלתית, לרבות אופן ניהולו הכספי, בדומה לנוהל אישור ניהול תקין המפורסם על ידי רשם התאגידים.

מטרת הנוהל להסדיר את הליך הגשת בקשות התמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 והדיון בהן. מתוקף סמכות לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן: "החוק"), בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

טיוטת הנוהל כוללת, בין היתר, את ההוראות הבאות:

פרק א' – מבוא -  הגדרות והוראות כלליות.

פרק ב' - כללים להתנהלות כספית של מוסד ציבור נתמך - שיעור תמיכה מרבי, מימון עצמי, הוצאות הנהלה וכלליות, עלות שכר של בעל תפקיד ניהולי, יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילויות שלא יועדו, גרעון מצטבר בנכסים נטו לשימוש לפעילויות שיועדו ושלא יועדו, העברות כספים, אישור ניהול תקין, שנתיים פעילות במימון עצמי, מניעת כפל תמיכות, דיווח עצמי, התחייבות מוסד הציבור הנתמך.

פרק ג' - ועדת התמיכות – דרכי מינוי ועדת התמיכות והרכבה, סדרי עבודה והחלטות ועדת התמיכות, ריכוז תמיכות.

פרק ד' - הוראות לסוגי תמיכות - תמיכה בפעילות, תמיכה לפי משתתפים, תמיכה בשל בינוי, פיתוח או תכנון של מקרקעין או מבנים, תמיכה רב שנתית.

פרק ה' - אופן הגשת בקשת תמיכה - פרסום הזמנה להגשת בקשות תמיכה, הגשת בקשת תמיכה, הדיון בבקשת התמיכה.

פרק ו' - מסמכים נדרשים לשם הגשת בקשת תמיכה - מסמכי יסוד, מסמכי בקשה, מסמכים עבור תמיכה בשל בינוי, פיתוח או תכנון של מקרקעין או מבנים.

פרק ז' - תשלום תמיכה - תשלום תמיכה, תשלום מקדמה בטרם אושרה תמיכה בוועדת התמיכות, תשלום תמיכה בטרם הוכח ביצוע, תשלום תמיכה בעד פעילות שהתקיימה בשנה תקציבית קודמת, תשלום בגין הוצאות תקורה.

פרק ח' - דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת - הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת, הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת במתכונת דו-שנתית, אי-הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת, בדיקת הדו"ח על שנת הפעילות הנתמכת.

פרק ט' - פיקוח ובקרה - פיקוח ובקרה על ידי המשרד התומך, פיקוח ובקרה על ידי מערך הביקורת, פיקוח ובקרה כללי.

פרק י' - שינוי, עיכוב, הפסקת תמיכה, קבלת תמיכה באופן פסול, תמיכה שניתנה תוך הטעיה וסיכול ביקורת - שינוי, עיכוב או הפסקת תמיכה, קבלת תמיכה באופן פסול, צעדים לגבי תמיכה לפי פעילות שניתנה באופן פסול, צעדים לגבי תמיכה לפי משתתפים שניתנה באופן פסול, הטעיה לשם קבלת תמיכה, צעדים לגבי סיכול ביקורת, מסגרת המשך של מוסד שפעילותו הופסקה עקב חוב, גביית כספים ממוסד ציבור נתמך, ביקורת מדגמית.

פרק יא' - הוראות וכללים נוספים - מידע על תמיכות, הוראות וכללים נוספים, תחילה ותחולה.

תוספת ראשונה – התחייבות לפי סעיף 14 לנוהל. 

תוספת שנייה – סוגי מסמכים נדרשים עבור תמיכה בשל בינוי, פיתוח או תכנון של מקרקעין.

 

לעיון בטיוטת נוהל לתמיכות מתקציב המדינה – לחץ כאן

התייחסות לטיוטת הנוהל עד ליום 12.9.2019 באמצעות אתר קשרי ממשל

 

 

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5354-טיוטת-נוהל-חדש-לתמיכות-לעמותות-ולחל-צ.aspx

© כל הזכויות שמורות