ralc.co.il

true

תנאים להטבות "מפעל מועדף" לקבלני משנה של יצואנים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  03.10.2019

תנאים למתן הטבות "מפעל מועדף" לקבלני משנה של יצואנים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

יצואנים זכאים להטבות לפי חוק עידוד השקעות הון, כאשר הם עומדים בתנאי היצוא של 25% מהכנסותיהם לחו"ל בכפוף ליתר התנאים שנקבעו. כך גם לגבי קבלני המשנה של אותם יצואנים. ההגדרה כ-"מפעל מועדף" מקנה הטבות מס משמעותיות לחברה ולבעלי המניות שלה. 

בעניין אלבטרוס (ע"מ 55611-07-17, אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ נ' פקיד שומה רחובות, ניתן ביום 29.8.2019), נדונה סוגית הטבות המס לחברה המשמשת כקבלן משנה של יצואן, אשר טענה כי יש לסווג גם אותה כ-"מפעל מועדף".

אלבטרוס הינה חברה פרטית העוסקת בתחום החיווט והכבילה התעופתית, והיא קבלן משנה של התעשייה האווירית לישראל.

אלבטרוס ותע"ש, באמצעות "להב" (חטיבת כלי טיס צבאיים בתעשייה האווירית לישראל), חברו יחד לביצוע מספר רב של פרויקטים בתחום החיווט והכבילה התעופתית. בשנות השומה שבמחלוקת, אלבטרוס ולהב חברו לביצוע פרויקט עבור חיל האוויר האמריקאי. לפיכך, בשנים 2012 - 2015 דיווחה אלבטרוס על הכנסתה בקשר עם הפרויקט כהכנסה ממפעל מועדף. אלבטרוס הצהירה כי מעל 50% מסכום הכנסותיה הן הכנסות ממכירות לשוק המונה מעל 14 מיליון תושבים, תוך שהיא מציינת כי היא יצואנית ישירה לחברת אינטרקונקט היושבת בארה"ב המוכרת את המוצרים שיוצרו לצבא ארה"ב.

אלבטרוס טענה כי היא זכאית להטבות לפי חוק עידוד השקעות הון, על רקע הטענה שיש לסווגה כ-"מפעל מועדף", ובעל המניות בה זכאי לדיבידנד מוטב, לפי סעיף 51יח לחוק.

פקיד השומה טען, כי בפועל אלבטרוס מכרה את המוצרים שייצרה לחטיבת להב של התעשייה האווירית, כך שמרבית מכירותיה הן בישראל, שוק המונה פחות מ - 14 מיליון תושבים. לפיכך, אלבטרוס אינה זכאית להטבות.

בנוסף, דחה פקיד השומה את טענתה החלופית של אלבטרוס לפיה היא "יצואן עקיף" וקבע כי היא אינה עומדת בתנאי התקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימותם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), שכן הרתמות המיוצרות ע"י אלבטרוס עבור להב אינן "רכיב במוצר אחר" ומאחר שמחזור הכנסותיה אינו עולה על 20 מיליון, כנדרש בתקנות .

ביהמ"ש קבע, כי אין חולק, שאלבטרוס לא התקשרה ישירות עם הצבא האמריקאי באמצעות חברת אינטרקונקט בארה"ב, כי אם להב. אלבטרוס לא קיבלה תשלומים מאינטרקונקט ואפילו לא הייתה מודעת לפרטי ההסכם שבינה לבין להב. אף הדו"ח הכספי של אלבטרוס לשנת 2015 מלמד כי זו שימשה כקבלן-משנה של להב בפרויקט. בדו"חות אלבטרוס צוין במפורש, כי היא "עוסקת בייצור מכלולים תעופתיים בקבלנות משנה כאשר הלקוח העיקרי שלה הוא התעשייה האווירית".

מי שנושאת בסיכונים היא להב ולא אלבטרוס. לפיכך, לא ניתן לומר כי אלבטרוס היא זו שמייצאת ומוכרת את המוצרים לארה"ב, דהיינו לשוק המונה 14 מיליון תושבים לפחות.

טענה דומה נדחתה גם בעניין כ.צ.ט (ע"מ 56410-11-10, כ.צ.ט נוביס בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים, ניתן ביום 5.6.2013).

לפיכך, כדי שיצואן או קבלן משנה של יצואן ובעלי מניותיהם, יזכו להטבות המס לפי חוק עידוד השקעות ההון, כדאי שיבחנו את האמצעים בעזרתם הם יוכלו לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנותיו.  

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5370-תנאים-להטבות-מפעל-מועדף-לקבלני-משנה-של-יצואנים.aspx

© כל הזכויות שמורות