ralc.co.il

true

נוהל רישום תקבולים בעסקים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  25.12.2019

נוהל רישום תקבולים בעסקים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לקראת תחילת שנת הכספים החדשה, יש לצפות לביקורות של אנשי המס בעסקים לבדיקת ספרי החשבונות, רישום תקבולים ומלאי, כך גם לאורך שנת המס מתקיימות ביקורות שוטפות של אנשי המס בעסקים.

לאור החשיבות הרבה הניתנת לאי הוצאת קבלה בגין תקבול המתקבל בעסק, מיד עם קבלתו, אשר עלול להביא לפסילת ספרי החשבונות של העסק, אנו ממליצים להנחות ולהחתים את כל העובדים העשויים לקבל תקבולים בעסק, על נוהל רישום התקבולים המובא למטה. זאת, יחד החתמתם על טופס 101 (כרטיס עובד) לשנת המס 2020.

הסברה והחתמת העובדים על הנוהל עשויה להוכיח כי ניתנו הנחיות ברורות לעובדים לרישום של התקבולים שנתקבלו בעסק, ואף אם תהיה תקלה בכך על ידי עובד כלשהוא, יוכח כי העסק באופן הרגיל פועל לרשום באופן הרגיל את כל תקבוליו כחוק, בהתאמה להוראת הביצוע של רשות המיסים בעניין אי רישום תקבולים.

 

 

נוהל רישום תקבולים

 

נערך ע"י:    עו"ד ורו"ח רמי אריה   ©

[email protected] ,  www.ralc.co.il

 

1.         נוהל זה נועד לתת הנחיות והוראות לכל עובד בחברה/בעסק בדבר אופן ומועד רישום התקבולים המתקבלים בעסק, מלקוחות. לרבות, תקבולים מספקים או אחרים (החזר).

2.         חובה להוציא שובר קבלה על כל תקבול המתקבל בעסק במזומן או בשיקים או בשווה כסף, מיד עם קבלת התקבול ולפני כל פעולה אחרת.

3.         קבלה יש להוציא גם מחוץ למקום העסק, אם נהוג לקבל תקבולים לעסק גם מחוץ למקום העסק (כגון: ע"י סוכן מכירות, או מנהל הנוהג לעבור בין לקוחות לצורך גבייה).

4.         מובהר כי המונח "תקבול", כולל: מזומן, שיקים דחויים, שיקים לביטחון, שיקים לפיקדון, כרטיס אשראי, נכס שווה כסף (מלבד שיקים לפקודת אדם אחר שאינו המעסיק).

5.         חובה להוציא קבלה בנפרד בגין כל תקבול. הקבלה תופק מהתוכנה של העסק, או תירשם בקבלה ידנית ממוספרת מראש (לרבות קבלה ידנית כשהתוכנה להפקת קבלות אינה תקינה או בעת הפסקת חשמל).

6.         בקבלה יש לפרט את שם הלקוח המשלם, מענו (ככל שידוע) ומספר זהותו (ככל שמדובר בתקבול מלקוח עסקי). ככל שהמשלם אינו הלקוח, יצוינו פרטי המשלם ופרטי הלקוח בעבורו שולם התשלום.

7.         בקבלה יש לפרט את סכום התקבול ואת מהות התקבול, צורת התקבול: במזומן, או בשיקים או בכרטיס אשראי או אחר (בקבלה יפורטו מספר השיק ופרטי חשבון הבנק ממנו השיק משוך. ככל שמדובר בשיק מוסב – יש לציין את פרטי האדם שהסב את השק ואת מספר זהותו. יש לשים לב כי ככלל מותרת הסבה פעם אחת בלבד).

8.         בכל עסקה שסכומה עולה על 11,000 ₪, אסור לקבל מזומן (בש"ח או במט"ח) בסכום העולה על 10% משווי העסקה, או על 11,000 ₪ משווי העסקה, כנמוך ביניהם.

9.         יש לתת את מקור הקבלה למשלם, בטרם יציאתו ממקום העסק.

10.     התקבולים שהתקבלו, יישמרו אך ורק במקום העסק, עד הפקדתם לחשבון הבנק העסקי.

11.     ככל שתתקיים ביקורת של מבקרי מס הכנסה או מע"מ בעסק, יש להודיע מיידית למנהל האחראי, לפני מסירת מידע כלשהוא למבקרים. 

12.     אני מאשר/ת כי הבנתי את התוכן של נוהל זה, וכי ניתנו לי כל ההבהרות שביקשתי לגביו והבנתי את תוכנו של הנוהל, את ההבהרות ואני אפעל לפי נוהל זה.

13.     אני מאשר/ת כי הפרה של נוהל זה, מהווה הפרת משמעת חמורה כלפי המעסיק, והיא עלולה להביא לגרום נזק חמור למעסיק, אשר אני עלול להיתבע באופן אישי בגינו ואף לגרום להפסקת עבודתי בחברה/בעסק.

14.     הנני מאשר/ת כי חשיבות קיום הנוהל ברורה לי לחלוטין ולראיה הנני בא/ה על החתום:

 

__________            ____________             ________________

                                  תאריך                    שם העובד                      חתימת העובד

 

 

 

השימוש והפצת נוהל זה, מותנים ברישום זכויות היוצרים על כל העתק, לפי הנוסח הבא:

© כל זכויות היוצרים לגבי הנוהל – שמורות לעו"ד ורו"ח רמי אריה – מומחה למסים, www.ralc.co.il

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5429-נוהל-רישום-תקבולים-בעסקים.aspx

© כל הזכויות שמורות