ralc.co.il

true

קצר ולעניין - רק עד שש דקות - הרצאות מוקלטות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  10.02.2020

לראות, לשמוע, ללמוד

קצר ולעניין   -  רק עד שש דקות  -  הרצאות מוקלטות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לנוחותכם, ערכנו 8 סרטונים קצרים, עד 6 דקות כל סרטון – לכל נושא בנפרד, מהרצאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה, בסוגיות ממוקדות ומיוחדות בעסקאות מקרקעין, הכוללים פסיקה עדכנית ודגשים, בין היתר, בנושאים הבאים:

1.      מכירת מניות של חברה המחזיקה בנדל"ן - לצפייה בהרצאה לחץ כאן

2.      סיווג מכירה כהונית או כמכירה פרותית - לצפייה בהרצאה לחץ כאן

3.     העברת זכויות במקרקעין במתנה בין קרובי משפחה - לצפייה בהרצאה - לחץ      כאן

4.      העברת זכויות במקרקעין אגב גירושין - לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

5.      העברת נכסי מקרקעין בירושה - לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

6.      מימון ושיתוף ברווחים מהמקרקעין - לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

7.       רכישה/מכירה של נכס נדל"ן שאינו דירת מגורים, על ידי יחיד או חברה?  -        לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

8.      רכישה/מכירה של נכס נדל"ן שהוא דירת מגורים, על ידי יחיד או חברה ? -        לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

 

מכירת מניות של חברה המחזיקה בנדל"ן - בעסקה למכירת מניות של חברה המחזיקה בנדל"ן ישנה חשיבות רבה לשאלה האם החברה עונה להגדרת " איגוד מקרקעין " או לא. המשמעות היא האם תחול חבות במס רכישה ומס שבח בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין, או חבות במס רווח הון לפי פקודת מס הכנסה.

מכירה הונית או מכירה פרותית? - האם מכירת זכות במקרקעין הינה מכירה הונית החייבת במס בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין או מכירה פירותית החייבת במס לפי פקודת מס הכנסה ? מהם מבחני העזר להבחנה האם מדובר בפעילות של " עסק " ?

העברה זכויות במקרקעין במתנה בין קרובי משפחה – פטורה או חייבת במס? - מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה בין קרובי משפחה פטורה ממס שבח, אך חייבת ככלל בשליש מס רכישה. מיהו " קרוב " ? זהירות מתאונת מס בהעברת דירה להורה של בן הזוג, ובהעברת נכסים בין אחים אשר לא התקבלו מהורה או מהורי הורה במתנה או בירושה. 

העברת נכסי מקרקעין אגב גירושין, פטורה או חייבת במס? - על מנת לקבל את הפטור בהעברת נכס מקרקעין אגב גירושין, לא נדרש גט בפועל, אלא די בפסק דין אשר ניתן אגב הליך גירושין. מדובר בפעולה שלגביה לא חל חוק מיסוי מקרקעין, ולכן אין חבות במס שבח ומס רכישה. מיהו "בן זוג"? מהי גישת רשות המסים במקרה בו ניתן תוקף של פס"ד להסכם גירושין, אולם הוא לא מומש בפועל במשך שנים ?

העברת נכסי מקרקעין בירושה, פטורה או חייבת במס? - הורשה אינה נחשבת למכירת זכות במקרקעין. בעיה יכולה להתעורר כאשר יורשים מעוניינים לחלק את נכסי העיזבון בצורה שונה. מהי גישת רשות המסים במקרה של יורשים שבמשך שנים לא מוציאים צו קיום צוואה ? או יורשים שלא עורכים הסכם לחלוקת עזבון? או בחלוקת פירות הנכסים באופן שונה משנקבע בצו הירושה, לטובת אחד ההורים ? האם חלוקת עזבון לראשונה יכולה להתבצע בשלבים ?

עסקת מימון ושיתוף ברווחים מהמקרקעין, פטורה או חייבת במס? - הסכם מימון (הלוואה) לבניית מקרקעין או למיזם במקרקעין, הכולל סעיפים המתייחסים לסיכון וסיכוי לרווחים מהפרויקט, עלול להיחשב מבחינת נותן ההלוואה כרכישת זכויות בפרויקט, וכך להתחייב לתשלום מס רכישה.

רכישה/מכירה של נכס נדל"ן שהוא דירת מגורים או אינו דירת מגורים - מהם השיקולים לרכישת נדל"ן כיחיד, כחברה, כחברה בית או משפחתית ? אבחנה בין שלב הרכישה, שלב ההחזקה של הנכס – קבלת ההכנסות השוטפות מהשכרה, ובשלב המכירה של הנכס. מהם שיעורי המס אשר יחולו בכל אחד מהשלבים ?

 

לצפייה בהרצאה המוקלטת המלאה – לחץ כאן!

 

לצפייה במצגת מפורטת –  לחץ כאן!

 

לצפייה בסרטונים הקצרים – לכל נושא בפני עצמו:

 

1.      מכירת מניות של חברה המחזיקה בנדל"ן - לצפייה בהרצאה לחץ כאן

2.      סיווג מכירה כהונית או כמכירה פרותית - לצפייה בהרצאה לחץ כאן

3.     העברת זכויות במקרקעין במתנה בין קרובי משפחה - לצפייה בהרצאה - לחץ       כאן

4.      העברת זכויות במקרקעין אגב גירושין - לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

5.      העברת נכסי מקרקעין בירושה - לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

6.      מימון ושיתוף ברווחים מהמקרקעין - לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

7.      רכישה/מכירה של נכס נדל"ן שאינו דירת מגורים – כיחיד או חברה ?  -              לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

8.     רכישה/מכירה של נכס נדל"ן שהוא דירת מגורים – כיחיד או חברה ?  -              לצפייה בהרצאה - לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5452-קצר-ולעניין-רק-עד-שש-דקות-הרצאות-מוקלטות.aspx

© כל הזכויות שמורות