ralc.co.il

true

מעודכן -זקיפת שווי רכב צמוד בתקופת החל"ת

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  17.03.2020

שווי רכב צמוד - בעת חופשה ללא תשלום - ודמי האבטלה
עדכון בדבר עמדת המוסד לביטוח לאומי
רמי אריה עו"ד רו"ח

שימו לב, כי המשך הצמדת הרכב של המעסיק לעובד בתקופת החופשה ללא תשלום, מחייבת לדעתנו הוצאת תלוש שכר לעובד לכל חודש בגין זקיפת שווי הרכב, אלא אם הרכב יוחזר למעסיק לתקופה זו.

עם זאת, אנו מעדכנים, כי לפי חוזר ביטוח לאומי 1458 מיום 29.6.2015, יש לזקוף את שווי הרכב הצמוד בעת החל"ת, לחודש העבודה האחרון שלפני החל"ת.

לא ברור לנו אם זו גם עמדת רשות המיסים והאם אין חובה לשיטתה להוציא תלוש שכ"ע על הזקיפה בכל חודש וחודש, גם בהתייחס לדיני העבודה, באשר העובד לא פוטר והפסיק לעבוד, אלא, יחסי העבודה בין הצדדים נשמרים למעשה גם בתקופת החל"ת, על אש קטנה.

בהתאם לחוזר ביטוח לאומי 1458 האמור, יש לזקוף את שווי רכב צמוד ושווי הטבות נוספות שממשיך העובד לקבל בתקופת החופשה ללא תשלום, לחודש העבודה האחרון אשר בו הוא עבר, לפני שיצא לחל"ת.

נציין, כי בפועל ככל שלעובד נזקף שווי רכב צמוד בחודשים הקודמים הקובעים לחישוב דמי האבטלה, אין משמעות יתרה להוצאת תלוש השכר שיכיל את שווי השימוש ברכב בתקופת החל"ת, היות וזקיפה זו חוייבה בביטוח לאומי גם בעבר, ולכן העובד עדיין יהיה זכאי לקבל את שכרו הרגיל, בלי שווי הזקיפה כבסיס לדמי האבטלה
.

כמובן, שניתן לנקוט בדרך הפשוטה יותר לפיה העובד יחזיר את הרכב למעסיק בתקופת החופשה ללא תשלום וכך לא יהיה צורך לזקוף לו שווי רכב בתקופה זו, כאשר ממילא כמות הנסיעות ברכב היא נמוכה מאד .

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5475-מעודכן-זקיפת-שווי-רכב-צמוד-בתקופת-החל-ת.aspx

© כל הזכויות שמורות