ralc.co.il

true

חיסכון בהוצאות ע"י איחוד ושיתוף בהוצאות משרדיות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  25.04.2020

חיסכון בהוצאות ע"י איחוד ושיתוף בהוצאות משרדיות  

רמי אריה, עו"ד רו"ח       

 

אנו מציעים פתרון להפסדים הנגרמים לבעלי עסקים, ובמיוחד למשרדים של בעלי מקצועות חופשיים, כגון: עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח וכדומה, על ידי איתור אפשרויות לאיחוד/מיזוג ו/או שיתוף בהוצאות המשרד.

הקורונה מאלצת לחשוב מחוץ לקופסא !

כדי לשמר את הקיים וכדי לקדם מהלכים אשר יש בהם כדי לשמור על מינימום הפסדים או על רווחיות סבירה, מוצע לבחון אפשרויות למיזוג או שיתוף בהוצאות, בין משרדים באותו תחום פעילות הפועלים כיום בנפרד.

בשיתופי פעולה אלו, יש גם הזדמנות למכירת פעילות עתידית, או ליצור הסדר פרישה למייסדים.

למשרדנו, ניסיון רב בייעוץ משפטי, כלכלי ומיסויי במיזוג או בהסכמי שיתוף בהוצאות, בין היתר בהיבטי המיסוי הנובעים ביחס למכירת "מוניטין", חלוקת הוצאות קבועות, שיתוף בהכנסות ועוד. כמו גם, בסיוע במשא ומתן ליצירת ההתקשרות וגם לצורך גיבוש אפשרות הצדדים "לצאת" מההתקשרות בעתיד.

  *   אפשר ליצור רק שיתוף בהוצאות, כגון על ידי עבודה של מספר עסקים ממתחם מושכר אחד, ושימוש משותף במזכירות והוצאות המשרד.

*   אפשר גם ליצור מיזוג מלא, מכירה, רכישה, או שיתוף פעולה מלא, תוך שימת הלב לנקודות הבאות:

1.       האיתנות הפיננסית של המשרד שמנגד בדגש התחייבויות ארוכות טווח וחובות     כגון הסכם שכירות מהותי לטווח ארוך.

2.       היבטי המיסוי במיזוג / שת"פ / חברה משותפת וכו'.

3.       רשימת לקוחות וניגודי עניינים פוטנציאליים.

4.       שימור לקוחות.

5.       איחוד מחלקות והתייעלות.

6.       מדיניות שכר טרחה.

7.       ניתוח מקיף של המחלקות המשרד.

8.   מתן מענה מקיף ללקוחות המשרד לרבות שירותים אשר לא היו ניתנים טרם     המיזוג.

9.       מדיניות תגמול (שכר), רווח שותפים.

10.   הטבות לעובדים.

11.   שותפים העלולים לפרוש.

12.   מנגנון פרישה של שותפים קיימים ועתידיים.

13.   מנגנון קבלת שותפים חדשים.

14.   מנגנוני הצבעה בדבר החלטות מהותיות.

15.   קידום ושינוי החלטות ניהוליות.

16.    תנאי העסקת שותפים.

17.   השוואת תנאים לעובדים שכירים ונרמול מדיניות השכר.

 

למשרדנו ניסיון רב בייעוץ משפטי, מיסויי וכלכלי, אשר יקנה לצדדים את הגמישות הנדרשת ומבטיח כי כל פעולה בהתנהלות השוטפת של הפירמה לא תפגע בתפקודה וכי גם מחלוקת ו/או בעיות של מי מהשותפים לא יפגעו בפירמה ולא יפגעו ביכולת הפיתוח העסקי שלה, ככל שיש מי שמבקש לממשה .

נראה כי היום בתקופת משבר הקורונה, יותר מתמיד, כדאי לבחון את האפשרויות כאמור.

ככל שיש לכם עניין באחת האפשרויות, הנכם מוזמנים ליצור עימי קשר באופן אישי - לחץ כאן.

 

סודיות מובטחת

כל הפרטים שיינתנו לנו יהיו תחת חיסיון מוחלט, ולא יימסרו לאחר

אלא באישור מראש ובכתב

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5488-חיסכון-בהוצאות-ע-י-איחוד-ושיתוף-בהוצאות-משרדיות.aspx

© כל הזכויות שמורות