ralc.co.il

true

חובת הפקדה ל-"פנסיית חובה" בגין מענקי הקורונה ?

רוזט שמש, רו"ח

 |  11.11.2020


האם עצמאי מחויב להפקיד ל-"פנסיית חובה"

בגין מענקי הקורונה?

רוזט שמש, רו"ח


מענקי קורונה ששולמו ע"י רשות המסים

1. בחוקים ובתקנות, אשר מכוחם משולמים מענקי סיוע לעצמאים ומענקי השתתפות בהוצאות קבועות ע"י רשות המסים בשל משבר הקורונה (להלן: "המענקים לעצמאים"), וכן בפרסומים מטעם רשות המסים, לא נקבע האם קיימת חובת הפקדה ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" ("פנסיית חובה") בגין המענקים לעצמאים.

2.   בחוק ההתייעלות הכלכלית[1] נקבע שמי שיש לו "הכנסה חייבת בהפקדה" ולא הוחרג בסעיף 4 לחוק האמור, יהא חייב בהפקדה ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" בגין "הכנסה חייבת בהפקדה". לעניין זה, המונח "הכנסה חייבת בהפקדה", מוגדר כך:

 

"הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה; לעניין הגדרה זו, "ניכוי" – למעט ניכוי כמפורט להלן:

(1)   ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 47 או 47א לפקודה;

(2)   ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה; "

 

3. כמו-כן, בחוק, בתקנות ובפרסומים מטעם רשות המסים נקבע שהמענקים לעצמאים, ייחשבו כ"הכנסה" לעניין הפקודה[2] או כ"הכנסה פירותית"[3] או כ"הכנסה החייבת במס על-פי פקודת מס הכנסה"[4].

4. מאחר שהמונח "הכנסה חייבת בהפקדה" מוגדר בחוק ההתייעלות כ- "הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8) לפקודה...", מתעוררת השאלה האם המענקים לעצמאים, אשר כאמור נחשבים כ"הכנסה", ייחשבו כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק או משלח-יד) או לפי סעיף 2(8) לפקודה (הכנסה מחקלאות, שאינה מגיעה לכדי הכנסה מעסק).

5. בפרשנות רשות המסים לסעיף 3(א) לפקודה[5] צוין כך: "...העיקרון המשפטי השזור בהלכת הפסוקה של דיני מס הכנסה, לפיו: "דין הפיצוי כדין החלל שהוא בא למלא". לפי עקרון זה, אופי הפיצוי - כפיצוי פירותי או הוני - ייקבע על-פי ייעודו של הפיצוי ועל-פי טיב הנזק שהוא בא להיטיב."

6. כמו-כן, בחוקים ובתקנות נקבע שהמענקים לעצמאים ישולמו למי שהייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח-יד בתקופה שנקבעה לעניין זה, או למי שרשום כ"עוסק" (המוגדר בחוק מע"מ כ- "מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי"), לפי העניין.

7. לאור זאת, המענקים לעצמאים, המשולמים ליחיד שהייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח-יד בתקופה שנקבעה לצורך קביעת הזכאות למענקים לעצמאים, עשויים להיחשב כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה משום שניתן לראות בהם כפיצוי על אובדן הכנסה מעסק או ממשלח-יד בשל משבר הקורונה ("דין הפיצוי כדין החלל שהוא בא למלא").

8. בהתאם לכך וכל עוד לא ייקבע אחרת בחקיקה או ע"י רשות המסים, המענקים לעצמאים, המשולמים ליחיד שהייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח-יד בתקופה שנקבעה לעניין זה, עשויים להיחשב בידיו כ"הכנסה חייבת בהפקדה", כהגדרתה בחוק ההתייעלות (בכפוף להפחתת הניכויים המותרים עפ"י הגדרה זו), ולכן נראה שקיימת חובה להפקיד בגינם ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" אם היחיד לא הוחרג מחובה זו בסעיף 4 לחוק האמור.

9. הואיל ולאור האמור לעיל, המענקים לעצמאים נחשבים כ"הכנסה חייבת", כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה, הרי שהם אמורים להיכלל בהגדרת המונחים "הכנסה מזכה", "הכנסה נוספת" ו-"הכנסה לעמית עצמאי" בסעיף 47 לפקודה, לצורך קביעת "תקרת" ההפקדה ע"ח תגמולים שבגינה עמית-עצמאי עשוי לתבוע ניכוי וזיכוי ממס.

10. כמו כן, מאחר שלאור האמור לעיל, המענקים לעצמאים עשויים להיחשב כ"הכנסה חייבת מעסק או ממשלח-יד", הרי שהם אמורים להיכלל בהגדרת המונח "הכנסה קובעת" בסעיף 17(5א) לפקודה, לצורך קביעת "תקרת" ההפקדה בקרן השתלמות שבגינה עמית-עצמאי רשאי לתבוע הוצאה לצורכי מס.

מענקי קורונה ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי

11.   מענקים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי בשל משבר הקורונה אינם נחשבים כהכנסה לצורכי מס הכנסה[6] ולפיכך אם מקבל מענקים אלו הינו עצמאי, אזי הוא אינו נדרש להפקיד בגינם ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה".

 

 

 

 רו"ח רוזט שמש, בעלת משרד המתמחה במיסוי ישראלי – ר.ש רואי חשבון

 

 

 [1]     בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההתייעלות")

[2]  ראה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020 וכן חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח- 2007.

[3]     ראה הוראת ביצוע מס הכנסה 9/2020, אשר פורסמה לגבי תקנות שעת חירום.

[4]    ראה הוראת ביצוע, אשר פורסמה ע"י רשות המסים ביום 21.8.2020 בנוגע לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020 וכן הנחיות לציבור, אשר רשות המסים פרסמה ביום 7.5.2020 לגבי החלטת ממשלה מס' 5015 הדנה במענק השתתפות בהוצאות קבועות.

[5]    הפרשנות נכללה בקובץ הפרשנות של רשות המסים לפקודת מס הכנסה - "החב"ק".

[6] ראה סעיף 9 בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה ), תש"ף-2020.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5571-חובת-הפקדה-ל-פנסיית-חובה-בגין-מענקי-הקורונה.aspx

© כל הזכויות שמורות