ralc.co.il

true

ללא ביטוח לאומי על השכרת דירות בישראל ונדלן בחול

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  15.12.2020

פטור מדמי ביטוח לאומי בגין הכנסה מהשכרת מקרקעין בחו"ל

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

חוק ביטוח לאומי מקנה פטור מחיוב דמי ביטוח בגין הכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל ובגין הכנסות מהשכרת נדל"ן בחו"ל, בכפוף לתנאים מסוימים בדבר אופן הדיווח עליהם לפי פקודת מס הכנסה. ביה"ד לעבודה איפשר גמישות פרשנית לאופן הדיווח ואת הרחבת הפטור מדמי הביטוח שאפשר לייחס להשכרת נדל"ן בחו"ל או להשכרת דירות מגורים בישראל.


כך, בעניין ברוך מרדכי אולך (ב"ל 25768-08-19, ברוך מרדכי אולך נגד ביטוח לאומי, ניתן ביום 23.11.2020) דן בה"ד לעבודה המוסמך לדון בערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי, בתביעה שהגיש מרדכי על החלטת המוסד, לא לאשר לו פטור מדמי ביטוח בגין הכנסותיו מהשכרת נדל"ן בחו"ל.

למרדכי הייתה הכנסה מהשכרה למגורים של שלושה נכסי מקרקעין בחו"ל. בהתאם לסעיף 122א  לפקודת מס הכנסה רשאי נישום לשלם מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין בחו"ל, בתנאי שאינה הכנסה מעסק, בשיעור של 15% בלבד. אך ללא זכאות לניכוי הוצאות, למעט פחת וללא קבלת זיכוי, קיזוז, או פטור כלשהו לרבות זיכוי מס זר ששילם בחו"ל.

אולם, מרדכי בחר לשלם מס על ההכנסה מדמי השכירות לפי מדרגות המס הרגילות, על מנת להנות מניכוי ההוצאות שהיו לו לצורך ההשכרה. כגון: פחת וריבית על הלוואות והוצאות אחרות וקבלת זיכוי מס ששילם בחו"ל.

סעיף 350 (7) לחוק הביטוח הלאומי קובע פטור מדמי ביטוח, בגין הכנסה מהשכרת נדל"ן בחו"ל אשר חלה עליה הוראות סעיף 122א לפקודה.

המוסד לביטוח לאומי חייב את מרדכי בדמי ביטוח, מאחר והוא מוסה בגין ההכנסה מהשכרת המקרקעין לפי מדרגות המס הרגילות, ולא לפי סעיף 122א לפקודה.

בית הדין קבע, כי פרשנות דווקנית צרה זו של המוסד לביטוח לאומי, לחייב בדמי ביטוח, הכנסות מהשכרת נדל"ן בחו"ל, רק בגלל שמרדכי בחר בשיטת דיווח אחת במקום השנייה, אינה במקומה.  

העובדה כי מרדכי בחר להתמסות לצרכי מס הכנסה במסלול הרגיל, המביאה אותו לתוצאת מס נמוכה יותר, אינה צריכה להיות לו לרועץ.

נקבע, כי סעיף 350 לחוק ביטוח לאומי נועד לתת פטור מדמי ביטוח בגין הכנסות פסיביות מסוימות.  כגון: בגין הכנסות מהשכרה של דירות מגורים בישראל או השכרה של נדל"ן בחו"ל.

אמנם, תשלום המס לפי המסלול הרגיל של הכנסה החייבת בשיעורי מס מלאים, מקים חזקה כי ההכנסה היא מעסק, אך בעניינו של התובע הוכח, כי חזקה זו אינה תמיד נכונה. יש מצבים שונים של תכנוני מס אשר מצדיקים בחירה בתשלום מס לפי המסלול הרגיל, על אף שההכנסה אינה מעסק. 


במצבים החריגים תקום למוסד לביטוח לאומי חובה לברר עצמאית את מקור ההכנסה משכירות ולקבוע האם הוא מעסק או לא.


לפיכך, עולה כי גם לגבי הכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל, ניתן לקבל פטור גורף מדמי ביטוח לאומי, כל עוד לא מדובר בהשכרת כמות דירות גדולה המגיעה לידי פעילות של הפעלת עסק להשכרה. כלומר, יינתן פטור מדמי ביטוח על הכנסה מהשכרת דירה למגורים, אף אם לא יתבקש בגינה שיעור מס של 10%, אלא ההכנסה ממנה דווחה לפי המסלול הרגיל. בחירה במסלול המיסוי אינו תנאי לזכאות לפטור מדמי ביטוח. כך גם הייתה עמדת המוסד לביטוח לאומי בעבר.


ח

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5591-ללא-ביטוח-לאומי-על-השכרת-דירות-בישראל-ונדלן-בחול.aspx

© כל הזכויות שמורות