ralc.co.il

true

קבלני ביצוע זכאים למענק הוצאות בגין הקורונה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  04.01.2021

קבלני ביצוע זכאים למענק הוצאות קבועות בגין הקורונה 


רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

רוב הקבלנים העובדים לפי חוזי ביצוע זכאים למענק בגין השתתפות בהוצאות קבועות עקב הקורונה. שכן, ההחרגה לגבי קבלנים המדווחים לפי סעיף 8א לפקודת מס הכנסה אינה רלבנטית לגביהם.


בהגדרת "עוסק" בהחלטת ממשלה 5015 ובחוק המענק, מועטו מספר סוגים של עסקים אשר לגביהם נקבע כי לא יהיו זכאים למענק הוצאות קבועות.  סעיף (6) להגדרה זו, קובע כי המענק לא יינתן ל-"עוסק במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידיו, או שבשנת המס 2019 ו - 2020 חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה, בשל עבודה מתמשכת שנשך ביצועה מעל שנה"


מכאן כי על מנת לשלול זכאות מענק, נדרש כי התקיים אחד משני התנאים הבאים:


(א)   עוסק אשר מכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו.

(ב)    עוסק אשר בשנות המס 2019 ו-2020 חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה.


חלופה (א) בדבר עיסוק במכירה של זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי, רלבנטית לקבלני בניין בעיקר. דהיינו: לקבלנים העוסקים ברכישת מקרקעין, בניה עליהם ומכירתם.


חלופה (ב) בדבר שיטת הדיווח לפי סעיף 8א לפקודה, אינה רלבנטית לרוב קבלני הביצוע בישראל. שכן, סעיף 8א (א) לפקודה עוסק ב-"חלוקת הכנסה מעבודות שמשך ביצוען עולה על שנה". וסעיף 8א (ב) לפקודה מסדיר את הנוסחה לדיווח של קבלנים כאלו, על סמך אומדנים של חלק העבודה שבוצעו באותה שנת מס. נזכיר כי סעיף 18ד לפקודה מסדיר באופן מקביל את חישוב נוסחת ההוצאות לפי אומדנים בגין ההכנסות המחושבות כאמור לפי אומדנים.


למעשה, סעיף 8א לפקודה מתאים לתקן חשבונאות מספר 4 שהחליף את גילוי דעת מספר 6 בדבר אופן הדיווח על ידי קבלנים, וגם הוא קובע כי שיטת החישוב תעשה לפי אומדנים.


אולם, בעניינם של רובם ככולם של קבלני הביצוע בישראל לא חל סעיף 8א לפקודה, היות והם מוציאים חיובים ללקוחות שלהם בגין העבודות, על בסיס חודש בחודשו, או לכל היותר על בסיס גמר כל שלב ביצוע בפרויקט, כאשר כל תקופת ביצוע של כל שלב כזה הינה פחות משנה.


שיטת החיוב חודש בחודשו, או לפי גמר התחשבנות לפי שלבים קצרים האורכים כמה חודשים בלבד, מיושמת בדוחות הכספיים של קבלני הביצוע ובדיווחיהם לרשויות המס.


שימו לב, כי בהחלטת הממשלה וגם בחוק המענק, מועט עוסק אשר מדווח לפי סעיף 8א לפקודה. לא נאמר כי "קבלן" באשר הוא אינו זכאי למענק. כל פרשנות מרחיבה לעניין זה מסכלת את כוונת המחוקק לסייע לעסקים אשר נפגעו עקב התפשטות נגיף הקורונה.


רצון המחוקק להחריג את המדווחים לפי סעיף 8א לפקודה מקבלת מענק קורונה, הינו מובן לאור העובדה שסעיף 8א(ב) לפקודה עוסק בדיווח על עבודות מתמשכות מעל שנה באופן של אומדן. זאת, כדי למנוע מניפולציות באומדנים שייעשו כדי להגדיל שלא כדין את המענק. אולם, כאשר הדיווח לא נעשה לפי אומדן, אלא לפי התחשבנויות מדויקות וסופיות, ממילא אין חשש למניפולציות כאלו.


לפיכך, כאשר קבלן מוציא למזמין העבודה חיובים מדי חודש בחודשו או לאחר סיום כל שלב ביצוע שביצעו קצר משנה, הרי ההכנסות נרשמות באופן שוטף ויש בהן וודאות, ואין כל צורך ביישום של סעיף 8א לפקודה. כך שאין כל מניעה כי גם קבלני ביצוע אלו יקבלו את המענק, כמו כל עוסק אחר שניזוק עקב המשבר הכלכלי של הקורונה.


ככל שהתקבלה החלטה על אי מתן המענק עקב יישום החריג של דיווח לפי סעיף 8א לפקודה, יש מקום להגיש השגה על ההחלטה, בתוך 45 ימים. נא פנו אלינו להבהרות נוספות.


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5601-קבלני-ביצוע-זכאים-למענק-הוצאות-בגין-הקורונה.aspx

© כל הזכויות שמורות