ralc.co.il

true

טעות בסכום ההפקדה המקסימלי לקופת גמל

יוסי גסנר, רו"ח

 |  10.02.2021

טעות בפרסום סכום ההפקדה המקסימלי לקופת גמל המקנה הטבות מקסימליות במס הכנסה   


יוסי גסנר, רו"ח


בכל האתרים ובפרסומים רבים מצוין כי סכום ההפקדה המקסימלי המקנה הטבות במס לעמית מוטב בשנת 2019 ובשנת 2020 הוא 34,484 ₪. אולם, נראה כי יש טעות בסכום זה, כפי שיובהר להלן.


הסכום מחושב לפי:  = 16.5% כפול 211,200 ₪.


בהתאם, מצוין כי סכום הניכוי המקסימלי בשנת 2019 ובשנת 2020 לעמית מוטב הינו  23,232 ₪.


מבדיקת החישובים בפועל עולה כי מי שהפקיד 34,848 ₪ בלבד  קיבל ניכוי של 21,460 ₪ בלבד.


כלומר, בשנת 2019 זהו הפסד של ניכוי בסך 1,772 ₪, שזהו הפסד של כ-1,000 ₪ כולל ביטוח לאומי.

 


מבדיקת הוראות החוק עולה כי על מנת לקבל את הניכוי המקסימלי יש להפקיד בקופת גמל לקצבה סכום גבוה יותר:


בשנת 2021 - 36,962 ₪


בשנת 2020 - 37,154 ₪


בשנת 2019 - 36,620 ₪


בהתאם להוראות החוק החישוב לקבלת סכום ניכוי המקסימלי מחושב משני רבדים:


ברובד הראשון מגיע ניכוי בשיעור 11% מסכום מקסימלי של 105,600 ש"ח


כלומר סך של 11,616 ₪.


ברובד השני (ומכאן נובעת הטעות ) ניתן לקבל ניכוי בסך 11,616 ₪. 

 


רק אם עמדו בתנאים הבאים:


הופקדו 16% מסך 105,600 ₪.


לא יילקחו בחשבון סכומים שניתנו כניכוי ברובד הראשון ובסכומים שניתנו כזיכוי.


לא יילקחו בחשבון סכומים שהופקדו בעד העמית המוטב שסכומם הינו 16% מהשכר הממוצע במשק.


כלומר, על מנת לקבל את הניכוי המקסימלי ברובד השני חייבת להיות הפקדה (הכוללת רובד ראשון) בסכומים


שלהלן:


בשנת 2019
- סה"כ הפקדות 36,620 ₪.


 105,600 *16% שהם 16,896 ₪ ועוד סך של 19,724 ₪ - זהו הסכום שנקבע לעמית מוטב –


בשנת 2020
- סה"כ הפקדות 37,154 ₪.


 105,600 *16% שהם 16,896 ₪ ועוד סך של 20,258 ₪ - הסכום שנקבע לעמית מוטב –


בשנת 2021
- סה"כ הפקדות 36,962 ₪.


104,400 *16% שהם 16,704 ₪ ועוד סך  20,258₪ -הסכום שנקבע לעמית מוטב –

 


להלן טבלה מרוכזת לשנים 2021-2019


שנה

2019

2020

2021 (לפי חודש ינואר 2021)

 

הכנסה מקסימלית לעמית עצמאי

211,200

211,200

208,800

מחצית ההכנסה

105,600

105,600

104,400

16%

16,896

16,896

16,704

עמית מוטב

19,724

20,258

20,258

סה"כ הפקדה מקסימלית

36,620

37,154

36,962

הניכוי המקסימלי

23,232

23,232

22,968

הזיכוי המקסימלי

4,065

4,065

4,019

 

 

 

 

גסנר יוסי רואה  חשבון  

רח' ניימן 9 פ"ת טל' 03-9316572  פקס 077-3179995

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5624-טעות-בסכום-ההפקדה-המקסימלי-לקופת-גמל.aspx

© כל הזכויות שמורות