ralc.co.il

true

טיפול בביטול קנסות אי ניכוי, ובקנסות מס אחרים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  28.07.2021

טיפול בביטול קנסות אי ניכוי, ובקנסות אחרים ברשויות המס

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בעלי עסקים וחברות שהוטלו עליהם קנסות בשומות ניכויים בגין שווי רכב צמוד, היטל עובדים זרים ועוד, בשומות מס הכנסה, שומות מע"מ שומות מיסוי מקרקעין ואף בקביעות של ביטוח לאומי, זכאים לביטול או להפחתה של קנסות אלה, ולפעמים גם של ההצמדה והריבית שהוטלו. זאת, גם באופן רטרואקטיבי.

לרשויות המס, ביניהן: לפקיד השומה ולמוסד לביטוח לאומי, הסמכות להטיל קנסות, להפחיתם, ואף לבטלם. זאת, בין היתר, במקרים בהם סוגית החבות במס מצויה במחלוקת בשל פרשנות סותרת אך לגיטימית, או מטעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין, לפחות עד למתן פסיקה מכרעת מחייבת ע"י ביהמ"ש.

לפי הפסיקה הן בעניין מס הכנסה, מע"מ ולגבי שומות ניכויים של ביטוח לאומי, בה נקבע כי ככל שהייתה מחלוקת לגיטימית ביחס לחובת התשלום, הרי על האורגן המוסמך ברשות, לשקול ולבחון הפחתה של הקנסות, ובמקרים מסוימים גם של ההצמדה והריבית שהוטלו בגין קרן החוב בשומות.

בסעיף 192 לפקודת מס הכנסה, הוסמך פקיד השומה להקטין את שיעור הריבית ואת שיעור הקנס, כדלקמן:

" המנהל רשאי להקטין את שיעור הריבית או הפרשי הצמדה לריבית לפי הסעיפים 186, 187 ו-190 ואת סכום הקנס לפי סעיפים 188, 190, 190א, 191א ו-191ג או לוותר עליהם לחלוטין, אם הוכח להנחת דעתו כי הפיגור שגרם לחובת התשלום לא נגרם על ידי מעשה או מחדל התלויים ברצונו של הנישום ...."

כך גם לפי סעיף 370(א) לחוק הביטוח הלאומי וגם בדיני המס האחרים.

האמור לעיל, חל גם לגבי קנסות גירעון וקנסות אחרים שהוטלו.

נזכיר, כי בהוראות נוהל סמנכ"ל בכיר לאכיפה וגביה ברשות המיסים, "האצלת סמכות למתן הקלות במערכי מ"ה וניכויים" מיום 2.11.2011, נקבע במפורש כי לפקיד השומה יש את הסמכות לביטול קנסות, כמו גם חיובי הצמדה וריבית, לפי סעיף 192 לפקודה בכפוף לקריטריונים שנקבעו בנוהל .

כמובן, שביטול הקנסות מותנה בכל מקרה לנסיבותיו הספציפיות. עם זאת, החלטות רשויות המס עשויות לעמוד לביקורת שיפוטית, במידה והן אינן סבירות.

אנו עומדים לרשותכם לייצוג וטיפול בביטול קנסות שהוטלו בעבר, בכל מערכי המס, לרבות בביטוח לאומי. להרחבה ומידע נוסף – נא פנו למשרדנו.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5718-טיפול-בביטול-קנסות-אי-ניכוי-ובקנסות-מס-אחרים.aspx

© כל הזכויות שמורות